Stortinget - Møte torsdag den 3. februar 2011 kl. 10

Dato: 03.02.2011

Dokumenter: (Innst. 175 L (2010–2011), jf. Prop. 25 L (2010–2011))

Sak nr. 1 [10:06:42]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringar i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (heving av inntektsgrensa for rett til fullt bidragsforskott mv.)

Talere

Votering i sak nr. 1

Solveig Horne (FrP) [10:07:17]: (ordfører for saken): Det er en samlet komité som står bak endringsforslagene i proposisjonen.

Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at det har sneket seg inn en datofeil på side 1 i proposisjonen, som også har gått videre til innstillingen. Det står «i forskrift 11. april 2001», men datoen skal være «4. november 2001».

Statsråd Hanne Inger Bjurstrøm [10:08:05]: Jeg er glad for at en samlet komité slutter seg til forslagene i proposisjonen. Bidragsforskuddet er en viktig del av vårt velferdssystem ved at barn som ikke bor sammen med begge foreldrene, sikres et visst minstebeløp til dets underhold. Bidragsforskuddet til enslige forsørgere gir et tilskudd til barnets forsørgelse når bidraget fra den andre av foreldrene er forsinket eller uteblir.

Ved at inntektsgrensen for maksimalt forskudd heves fra 170 900 kr til 217 200 kr får flere forsørgere med lave inntekter den høyeste forskuddssatsen og dermed et tiltrengt tilskudd til en vanskelig økonomi. Dette gir en bedre sosial profil på bidragsforskuddet.

Den samme inntektsgrensen, 217 200 kr, blir også ny grense for å bli fritatt for gebyr ved fastsettelse og endring av barnebidrag. Begge grensene kobles til grensen for når en enslig bidragspliktig blir fritatt for å betale bidrag. Dette gir et mer konsistent, og også mer rettferdig, regelverk på bidragsområdet i forholdet mellom bidragspliktige og bidragsmottakere.

Forslagene innebærer at de vanlige reglene om inntektsprøving skal gjelde for barn uten oppgitt far, som i dag får maksimalt forskudd inntil inntekten når opp i grensen for å motta forskudd, nå 441 600 kr. Dermed blir inntektsprøvingen lik for alle som søker bidragsforskudd.

Alle endringene har utgangspunkt i St.meld. nr. 19 for 2006–2007 om evaluering av Bidragsreformen, men inntektsgrensene heves mer enn foreslått der.

Endringene er innarbeidet i budsjettet for 2011. Proposisjonen betyr imidlertid at endringene utsettes fra 1. januar til 1. mai 2011. Dette legger til rette for IKT-messige endringer, slik at forslagene kan gjennomføres maskinelt og framtidig kontroll med inntektsprøvingen forenkles.

Budsjettjusteringene som følge av utsettelsen vil bli tatt opp i RNB 2011.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.

(Votering, se side 2310)

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om endringar i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (heving av inntektsgrensa for rett til fullt bidragsforskott mv.)

I

I lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott vert gjort følgjande endringar:

§ 5 skal lyde:

§ 5 Forskottets størrelse

Departementet fastsetter det beløp som kan utbetales som bidragsforskott per barn. Beløpet kan forhøyes eller reduseres med en tredjedel, avhengig av forskottsmottakers inntekt. Forhøyet forskott ytes dersom mottakeren ikke ville ha hatt bidragsevne etter barnelova § 71 første ledd andre punktum vurdert som enslig uten barn. Redusert forskott ytes dersom mottakerens inntekt overstiger en grense fastsatt av departementet.

Den som setter fram krav om forskott eller som er tilstått forskott, skal selv dokumentere sine inntektsforhold i den utstrekning og på den måte som bidragsfogden bestemmer. Dersom det ikke legges fram slik dokumentasjon, kan krav om forskott avslås eller tilstått forskott stanses.

Departementet kan gi forskrift om hva som skal regnes for inntekt etter paragrafen her og om inntektsgrensen for å kunne motta forskott med ordinær sats. Inntektsgrensen fastsettes under hensyn til antall egne barn som forskottsmottakeren bor sammen med og forsørger og under hensyn til om vedkommende bor alene sammen med barna eller også har ektefelle eller samboer.

§ 7 sjette leddet vert oppheva.

§ 7 sjuande og åttande leddet vert sjette og sjuande leddet.

II

Lova her tek til å gjelde 1. mai 2011 og får òg verknad for saker der forskott er gitt eller vert gitt med verknad for tidsrom før denne datoen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

I sakene nr. 2, 3, 4 og 5 foreligger det ikke noe voteringstema.