Stortinget - Møte torsdag den 10. mars 2011 kl. 10

Dato: 10.03.2011

Dokumenter: (Lovvedtak 41 (2010–2011), jf. Innst. 207 L (2010–2011) og Prop. 7 L (2010–2011))

Sak nr. 14 [19:56:02]

Stortingets vedtak til lov om endringar i kringkastingsloven og medieeierskapsloven

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 2814)

Votering i sak nr. 14

Presidenten: Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved annen gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.