Stortinget - Møte torsdag den 10. mars 2011 kl. 10

Dato: 10.03.2011

Dokumenter: (Innst. 228 S (2010–2011), jf. Prop. 41 S (2010–2011))

Sak nr. 13 [19:53:18]

Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Serbia og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Serbia, begge av 17. desember 2009

Talere

Votering i sak nr. 13

Else-May Botten (A) [19:53:41]: (ordfører for saken): Som saksordfører har jeg gleden av å legge fram denne saken som omhandler en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Serbia, som ble undertegnet under EFTAs ministermøte i Genève 17. desember 2009.

Utgangspunktet for avtalen er å sikre norske bedrifter like gode vilkår som det konkurrenter fra EU-stater har, og bidra til prosesser av mer politisk karakter, som Barcelona-prosessen og stabiliseringsarbeidet på Vest-Balkan. Gjennom frihandelsavtalen med Serbia ønsker EFTA å bidra til økt stabilitet i regionen og styrke den økonomiske utviklingen i Serbia.

Denne frihandelsavtalen omfatter handel med industrivarer, herunder fisk og andre marine produkter, bearbeidede landbruksvarer, konkurransespørsmål og immaterielle rettigheter. Avtalen inneholder også basisbestemmelser for investeringer, offentlige anskaffelser og tjenester. Det er også inngått egne avtaler mellom hver av EFTA-statene og Serbia om handel med landbruksprodukter som inngår som del av frihandelsavtalen.

Gjennom avtalen har Norge fått forbedret markedsadgang for industrivarer, landbruksvarer og fisk. Dette reguleres bl.a. ved å fjerne toll for industrivarer senest fire år etter avtalens ikrafttredelse.

En samlet komité er opptatt av at frihandelsavtalen også fokuserer på menneskerettighetene, og er i den forbindelse positiv til at dette er tatt opp som et tema i avtalen. Menneskerettighetssituasjonen i Serbia har bedret seg betydelig, men det er fortsatt en vei å gå når det gjelder disse utfordringene. Men også miljøhensyn og næringslivets samfunnsansvar bekreftes som viktige fortalebestemmelser fra partenes side.

Næringskomiteens utkast til innstilling har vært oversendt utenriks- og forsvarskomiteen, som har sluttet seg til en samlet næringskomité, som samtykker i ratifikasjon av denne frihandelsavtalen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 13.

(Votering, se side 2814)

Votering i sak nr. 13

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Serbia og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Serbia, begge av 17. desember 2009.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.