Stortinget - Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10

Dato: 05.04.2011

Dokumenter: (Innst. 230 S (2010–2011), jf. Prop. 55 S (2010–2011))

Sak nr. 2 [10:17:48]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Noreg og Montserrat om opplysningar i skattesaker

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3367)

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til å sette i kraft en overenskomst mellom Norge og Montserrat om opplysninger i skattesaker underskrevet i Paris 22. november 2010.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.