Stortinget - Møte tirsdag den 12. april 2011 kl. 10

Dato: 12.04.2011

Dokumenter: (Innst. 280 S (2010–2011), jf. Dokument 7:1 (2010–2011))

Sak nr. 6 [15:45:37]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om overvåking av norske borgere i Norge foretatt av gruppen Surveillance Detection Unit (SDU)

Talere

Votering i sak nr. 6

Anders Anundsen (FrP) [15:46:08]: (komiteens leder og ordfører for saken): Den såkalte overvåkingssaken som gjaldt påstander om at gruppen Surveillance Detection Unit, SDU, skal ha drevet overvåking og registrering i Norge på vegne av den amerikanske ambassaden, fikk betydelig medieoppmerksomhet i november i fjor. Som følge av TV 2s avsløringer ga justisminister Knut Storberget en egen redegjørelse for Stortinget om saken. Justisministerens redegjørelse er behandlet av justiskomiteen – og Stortinget nå nettopp, i forrige sak – og vil således ikke bli ytterligere berørt i mitt innlegg.

Imidlertid gjennomførte Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget, en begrenset undersøkelse som følge av de opplysningene som kom frem i media. Undersøkelsen var begrenset til Politiets sikkerhetstjenestes rolle i saken. EOS-utvalget valgte på bakgrunn av de funn som ble gjort under deres undersøkelser, å sende en særskilt melding til Stortinget om dette. På generelt grunnlag har komiteen gitt uttrykk for at det er positivt at EOS-utvalget benytter muligheten de har til å sende slik særskilt melding til Stortinget, og uttrykker også et ønske om at dette gjøres også i fremtiden i slike saker for å sikre en tidsaktuell politisk behandling i Stortinget.

Komiteen har også støttet opp om EOS-utvalgets forståelse av eget mandat, slik at det også inkluderer kartlegging og undersøkelser knyttet til om det er pågått fremmed etterretningsvirksomhet på norsk jord som også norsk sikkerhetstjeneste har godkjent eller vært kjent med. I dette ligger naturligvis også at utvalget kan undersøke hvordan de norske tjenestene har håndtert situasjonen og informert overordnet myndighet.

I henhold til instruks for Politiets sikkerhetstjeneste § 17 skal det rapporteres til Justisdepartementet om alle saker av viktighet. EOS-utvalget har kommet til at PST brøt instruksen på dette punkt når de unnlot å rapportere til Justisdepartementet om tjenestens kjennskap til SDUs virksomhet. Dette er naturligvis en alvorlig situasjon, fordi departementet frarøves muligheten til å gjennomføre korrigerende tiltak eller innrette norsk innsats og dialog i tråd med det departementet mener er riktig.

Manglende rapportering fører altså til den typen situasjon som vi opplevde i denne saken, hvor det tidvis fra flere hold ble forsøkt å skyve ansvaret i ulike retninger. Komiteen understreker for sitt vedkommende at «rapporteringsplikten er grunnleggende», og at rapporteringsterskelen skal være lav også når det gjelder allierte land.

For egen del vil jeg legge til at det ikke akkurat styrker PSTs sak når sittende sjef for PST i media gir uttrykk for at hun egentlig ikke er så opptatt av å ha fokus på allierte lands virksomhet i Norge. Komiteen understreker i innstillingen at

«de rettssikkerhetsskranker Stortinget har vedtatt, er av grunnleggende betydning for borgernes trygghet mot myndighetsovergrep, og at PST har et særlig ansvar for å sikre de samme interesser».

EOS-utvalget kritiserer også PST for å ha unnlatt å informere utvalget om sin kunnskap om virksomheten til SDU. Komiteen har vært svært tydelig på at for å sikre EOS-utvalget muligheten til å drive effektiv kontroll, er det viktig at utvalget får opplysninger fra PST om saker av viktighet. Det fremstår som utvilsomt at den virksomheten SDU har bedrevet, var en sak av viktighet, og at det derfor både skulle vært rapportert til departementet og opplyst overfor utvalget. At dette ikke er skjedd, mener komiteen er «alvorlig og kritikkverdig». De som kjenner kontroll- og konstitusjonskomiteens språkdrakt, forstår rekkevidden av denne uttalelsen.

For Fremskrittspartiets del vil jeg også legge til at det alltid er statsrådens ansvar å sikre at tjenesten er kjent med hvilken terskel som er lagt for å sikre departementet tilstrekkelig informasjon. At tjenesten har vurdert dette feil, har medført, som vi hørte statsråden si i forrige sak, en gjennomgang av hvilken terskel statsråden ønsker skal ligge til grunn for fremtidig rapportering fra tjenestene. Det er bra.

Med det legges en enstemmig komitéinnstilling frem for Stortinget. Den er altså enstemmig på alle punkter.

Hallgeir H. Langeland (SV) [15:50:39]: Som komiteens leiar sa, er det ein samrøystes komité som legg fram ein relativt presis kritikk av PST sin oppførsel i denne saka, der ein seier tydeleg at ein må rydda opp og følgja sine eigne lover og reglar i forhold til § 17. Der har PST ikkje følgt sin eigen instruks og informert justisministeren og EOS-utvalet, slik dei er forplikta til å gjera.

Berre for å filosofera litt over det: Er det sånn at EOS-utvalet skal spørja PST om dei veit noko som me burde veta? Korleis skal denne tilliten rettast opp igjen, i og med at PST ikkje fortalde EOS-utvalet og justisministeren om det dei faktisk visste? Dette håpar eg at justisministeren tenkjer vidare på. Korleis kan me sikra at PST faktisk legg alle korta på bordet til EOS-utvalet – Stortinget sitt viktige organ til oppfølging av desse problemstillingane?

Me hadde Lund-kommisjonen. Me som er på venstresida, veit jo at det føregår overvaking. Det har føregått massiv, ulovleg overvaking av folk på venstresida. Men det er trass alt ei stund sia. Eg hadde f.eks. ein onkel som blei overvaka i 30 år – all post blei opna, alle telefonar blei avlytta, kvar bevegelse blei følgd. Han var ein fagforeiningsmann og NKP-ar. Eg skulle nesten tru at me hadde kome eit skritt vidare i forhold til den kalde krigen. Men på ein måte blei det litt sånn déjà vu for meg då me fekk denne saka på ambassaden. At ein faktisk held på med lovbrot enno, at ein godtek det i PST, er skremmande.

Eg reknar med at denne sære organisasjonen knytt opp mot ambassadesaka har mange gode fotografi av underteikna, som har vore på plenen utanfor i demonstrasjonar stadig vekk, mot krig og anna elende i verda. Dei må gjerne behalda dei bileta. Men eg meiner at dette er ei alvorleg sak, og eg er no glad for å høyra at justisministeren seier at han i dag har sendt brev der han er i ferd med å stramma opp reglar som skal følgjast. Det meiner eg er veldig fornuftig. Eg reknar med at justisministeren held fast i denne saka, slik at alt blir rydda opp, slik at me slepp fleire slike episodar med PST, og slik at PST faktisk går inn i den nye tida dei er i, og ikkje lever som i den gamle kalde krigen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6.

(Votering, se side 3512)

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 7:1 (2010–2011) – om særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om overvåking av norske borgere i Norge foretatt av gruppen Surveillance Detection Unit (SDU) – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.