Stortinget - Møte tirsdag den 10. mai 2011 kl. 10

Dato: 10.05.2011

Dokumenter: (Innst. 318 S (2010–2011))

Sak nr. 1 [10:00:33]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden om den utvidete utenriks- og forsvarskomité

Talere

Votering i sak nr. 1

Øyvind Korsberg (FrP) [10:00:59]: I innstillingen fremmer presidentskapet forslag til endring i Stortingets forretningsorden for å legge bedre til rette for en hensiktsmessig dialog mellom storting og regjering om viktige spørsmål i tilknytning til nasjonal terrorberedskap.

Presidentskapet er av den oppfatning at det vil være formålstjenlig at slike konsultasjoner fra Stortingets side ivaretas av den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen. For å understreke dette foreslås det i innstillingen en presisering i Stortingets forretningsorden § 13 som innebærer at viktige spørsmål om terrorberedskap eksplisitt nevnes som et saksområde for den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidentskapet vil understreke at slike drøftelser i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen ikke er ment å erstatte den ordinære behandlingen i justiskomiteen av saker som berører nasjonal terrorberedskap, f.eks. i budsjettsammenheng, men vil være et tillegg.

Presidentskapet viser til at justisministeren ikke har samme selvstendige adgang til å be om møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen, slik statsministeren og utenriksministeren har, og også forsvarsministeren når det gjelder spørsmål om militær beredskap. Når viktige spørsmål om terrorberedskap kan være gjenstand for konsultasjoner i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen, mener presidentskapet at det også bør gis en selvstendig adgang for justisministeren til å be om sammenkalling av komiteen når det er behov for slike drøftelser. Presidentskapet fremmer derfor forslag om endring av Stortingets forretningsorden § 13 i samsvar med dette.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.

(Votering, se side 3967)

Votering i sak nr. 1

Presidentskapet hadde innstilt:

I

I Stortingets forretningsorden gjøres følgende endringer:

§ 13 annet ledd skal lyde:

Den utvidete utenriks- og forsvarskomité har til oppgave å drøfte med regjeringen viktige spørsmål vedrørende utenrikspolitikk, handelspolitikk, sikkerhetspolitikk og beredskap, herunder terrorberedskap. Sådan drøftelse bør finne sted før viktige beslutninger fattes. I særlige tilfelle kan den utvidete komité avgi innstilling til Stortinget.

§ 13 femte ledd skal lyde:

Lederen kaller sammen komiteen når vedkommende mener det er nødvendig, når statsministeren, utenriksministeren eller en tredjedel av komitémedlemmene anmoder om det. Tilsvarende gjelder når forsvarsministeren anmoder om det i viktige beredskapsmessige spørsmål, eller når justisministeren anmoder om drøftelse av spørsmål vedrørende terrorberedskap.

II

Endringene trer i kraft straks.

Votering:Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sakene nr. 2 og 3 foreligger det ikke noe voteringstema.