Stortinget - Møte onsdag den 11. mai 2011 kl. 10

Dato: 11.05.2011

Referatsaker

Sak nr. 3 [12:05:37]

Referat

Presidenten: Det forligger ikke noe referat.

Ber noen om ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.