Stortinget - Møte tirsdag den 24. mai 2011 kl. 10

Dato: 24.05.2011

Dokumenter: (Innst. 330 S (2010–2011))

Sak nr. 3 [12:28:37]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2009

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2009 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.