Stortinget - Møte tirsdag den 24. mai 2011 kl. 10

Dato: 24.05.2011

Dokumenter: (Innst. 332 S (2010–2011), jf. Meld. St. 20 (2010–2011))

Sak nr. 7 [12:29:30]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Norges deltakelse i Europarådet i 2010

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstilt:

Meld. St. 20 (2010–2011) – om Norges deltakelse i Europarådet i 2010 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.