Stortinget - Møte tirsdag den 24. mai 2011 kl. 10

Dato: 24.05.2011

Dokumenter: (Innst. 333 S (2010–2011), jf. Dokument 16 (2010–2011))

Sak nr. 8 [12:29:40]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om årsrapport fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2010

Votering i sak nr. 8

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 16 S (2010–2011) – årsrapport fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2010 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.