Stortinget - Møte onsdag den 15. juni 2011 kl. 9

Dato: 15.06.2011

Dokumenter: (Lovvedtak 58 (2010–2011), jf. Innst. 385 L (2010–2011) og Prop. 105 L (2010–2011))

Sak nr. 14 [16:04:05]

Stortingets vedtak til lov om endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt mv.)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 4869)

Votering i sak nr. 14

Presidenten: Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.