Stortinget - Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9

Dato: 21.10.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [09:03:59]

  Interpellasjon fra representanten Anne Tingelstad Wøien til kunnskapsministeren:
  «Yrkesfaglig utdanning skal gi oss høyt kvalifiserte fagfolk. I enkelte av utdanningsprogrammene fullfører kun halvparten av elevene på normert tid. og en stor andel oppnår ikke sluttkompetanse. Enkelte bransjeorganisasjoner har fremmet kritikk mot innretningen av fagopplæringen. Den store bredden i enkelte utdanningsprogram gir forholdsvis få timer til opplæring i det enkelte lærefag. Det er behov for å vurdere strukturen for å sikre at elevene oppnår den kompetansen som oppgavene i næringene krever og bedriftene etterspør.
  Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av strukturen i fagopplæringen med sikte på oppsplitting av enkelte Vg1-kurs for å sikre arbeidslivet kvalifiserte fagfolk og bedre gjennomføringen i yrkesfagene?»

 • Sak nr. 2 [09:58:41]

  Interpellasjon fra representanten Marianne Aasen til kunnskapsministeren:
  «Resultater fra de nasjonale prøvene og PISA-undersøkelsen viser tydelige kjønnsforskjeller. Disse forskjellene kommer også til uttrykk i utdanningsvalg og på frafallsstatistikken. Innen høyere utdanning er kvinner i flertall. De produserer flere studiepoeng og har lavere strykprosent enn menn. Denne tendensen har vært tydelig gjennom flere år. Vi trenger mer kunnskap om hvorfor kvinner og menn mestrer utdanningen så ulikt. Mye tyder på at kjønnsforskjellene vi ser allerede tidlig i skolen, forsterkes gjennom utdanningsløpet. Jenter gjør det generelt bedre i målbare skoleresultater helt fra barneskolen, gjennom ungdomsskolen, inn i videregående opplæring og på universitets- og høyskolenivå.
  Hvorfor er det slik, og hvilke tiltak kan iverksettes?»

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 10.49.