Stortinget - Møte fredag den 11. november 2011 kl. 9

Dato: 11.11.2011

Dokumenter: (Innst. 39 S (2011–2012))

Sak nr. 1 [09:04:08]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring av retningslinjene for stortingsgruppenes og uavhengige representanters bruk av tildelte midler

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 430)

Votering i sak nr. 1

Presidentskapet hadde innstilt:

I

I Retningslinjer for stortingsgruppenes og uavhengige representanters bruk av tildelte midler gjøres følgende endringer:

§ 3 tredje ledd skal lyde:

Gruppetilskuddet reguleres årlig hvorav 80 pst. følger årslønnsveksten i staten slik den framgår fra Det tekniske beregningsutvalget, og 20 pst. reguleres med konsumprisindeksen slik den framgår av Statistisk sentralbyrås beregninger. Gruppetilskuddet rundes av til nærmeste hele tusen kroner.

§ 5 skal lyde:

Representantenes utgifter til reiser og arrangementer dekkes over Stortingets driftsbudsjett i samsvar med Bestemmelser om stortingsrepresentantenes godtgjørelser.

II

Endringene trer i kraft straks.

Votering:Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.