Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte torsdag den 1. desember 2011 kl. 10

Dato: 01.12.2011

Dokumenter: (Lovvedtak 15 (2011–2012), jf. Innst. 4 L (2011–2012) og Prop. 1 LS (2011–2012))

Sak nr. 23 [17:09:08]

Stortingets vedtak til lov om endringer i merverdiavgiftsloven

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1052)