Stortinget - Møte mandag den 12. desember 2011 kl. 10.05

Dato: 12.12.2011

Dokumenter: (Innst. 98 S (2011–2012), jf. Prop. 4 S (2011–2012))

Sak nr. 2 [10:23:04]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/28/EF om å fremme bruken av energi fra fornybare kilder (fornybardirektivet)

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/28/EF om å fremme bruken av energi fra fornybare kilder (fornybardirektivet).

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.