Stortinget - Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10

Dato: 15.12.2011

Dokumenter: (Lovvedtak 29 (2011–2012), jf. Innst. 75 L (2011–2012) og Prop. 147 L (2010–2011))

Sak nr. 14 [16:44:43]

Stortingets vedtak til lov om endringer i svalbardmiljøloven

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1772)