Stortinget - Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10

Dato: 15.12.2011

Dokumenter: (Lovvedtak 28 (2011–2012), jf. Innst. 92 L (2011–2012) og Prop. 118 L (2010–2011))

Sak nr. 13 [16:44:39]

Stortingets vedtak til lov om endringer i matrikkellova og tinglysingsloven mv.

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1772)