Stortinget - Møte tirsdag den 6. mars 2012 kl. 10

Dato: 06.03.2012

Referatsaker

Sak nr. 3 [11:48:12]

Referat

 • 1.(185)

  Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet (Meld. St. 14 (2011–2012))

 • 2.(186)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om klimatiltak i Norge (Dokument 8:61 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(187)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Christian Tybring-Gjedde, Kenneth Svendsen, Jørund Rytman og Harald T. Nesvik om inntektspolitisk samarbeid gjennom statlig deltakelse i lønnsoppgjøret (Dokument 8:67 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(188)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie, Sonja Irene Sjøli, Ingjerd Schou, Frank Bakke-Jensen og Elisabeth Røbekk Nørve om fritt rehabiliteringsvalg og forbedret kvalitet og tilgjengelighet i rehabiliteringstilbudet (Dokument 8:68 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 5.(189)

  Endring i universitets- og høyskoleloven (rapportering til database for vitenskapelig publisering) (Prop. 67 L (2011–2012))

 • 6.(190)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om en forpliktende opptrappingsplan for nye rekrutteringsstillinger i FoU-systemet (Dokument 8:65 S (2011–2012))

 • 7.(193)

  Representantforslag fra stortingsrepresentanten Borghild Tenden om etablering av en ordning med kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitutter som søker statlig basisfinansiering (Dokument 8:69 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 5–7 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 8.(191)

  Endringer i bustadbyggjelagslova (fusjon mellom boligbyggelag og heleide datteraksjeselskaper) (Prop. 66 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 9.(192)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om å skille markedsregulatorrollen og markedsaktørrollen i matvaresektoren (Dokument 8:66 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.