Stortinget - Møte torsdag den 26. april 2012 kl. 10

Dato: 26.04.2012

Referatsaker

Sak nr. 5 [13:02:08]

Referat

  • 1.(272)

    Norsk klimapolitikk (Meld. St. 21 (2011–2012))

    Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

  • 2.(273)

    Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Jon Jæger Gåsvatn, Bente Thorsen og Vigdis Giltun om å utvide bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren (Dokument 8:102 S (2011–2012))

    Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.