Stortinget - Møte torsdag den 26. april 2012 kl. 10

Dato: 26.04.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:00:27]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall ((Innst. 232 S (2011–2012), jf. Dokument 3:7 (2011–2012)))

 • Sak nr. 2 [10:11:49]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet ((Innst. 231 S (2011–2012), jf. Dokument 3:8 (2011–2012)))

 • Sak nr. 3 [11:15:49]

  Interpellasjon fra representanten Bent Høie til helse- og omsorgsministeren:
  «Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at det i 2011 ble diagnostisert 269 nye hivsmittede i Norge, 190 (71 pst.) menn og 79 kvinner. Blant menn som har sex med menn, fortsetter hivtallene å øke, og smittesituasjonen i denne gruppen mener Folkehelseinstituttet gir grunn til bekymring. Blant menn som har sex med menn representerer antallet smittede i 2011 det høyeste noe år og en tredobling av antall tilfeller i forhold til situasjonen for ti år siden. Over halvparten er smittet i løpet av de to siste årene. Dette viser at det er behov for både forsterket og målrettet innsats mot denne gruppen, og det er behov for å tenke nytt rundt arbeidet for å stoppe spredningen av hiv.
  Hva vil regjeringen gjøre for å snu denne utviklingen?»

 • Sak nr. 4 [11:59:04]

  Interpellasjon fra representanten Bent Høie til helse- og omsorgsministeren:
  «Bioteknologiloven kapittel 5 setter viktige rammer for genetiske undersøkelser av mennesker og bruk av disse. Det fremgår av Innst. O. nr. 16 for 2003–2004 at det var bred politisk enighet om at slike undersøkelser bare skal gjøres som et ledd i medisinsk diagnostikk og behandling, og at resultatene ikke skal brukes utenfor helsetjenesten. Et bredt flertall sluttet seg også til krav om samtykke ved slike undersøkelser og til bestemmelsen om genetisk veiledning. Stortinget vedtok videre et forbud mot prediktive genetiske undersøkelser av barn, med mindre dette kunne avdekke forhold som kan behandles. Den teknologiske utviklingen innebærer at genetiske undersøkelser blir mer utbredt og kan gi mer informasjon enn tidligere.
  Er statsråden enig i at bioteknologiloven kapittel 5 fortsatt er viktig for å sikre etiske og juridiske rammer for disse undersøkelsene?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.03.