Stortinget - Møte fredag den 15. juni 2012 kl. 9

Dato: 15.06.2012

Dokumenter: (Lovvedtak 85 (2011–2012), jf. Innst. 370 L (2011–2012) og Prop. 112 L (2011–2012))

Sak nr. 16

Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane