Stortinget - Møte tirsdag den 13. november 2012 kl. 10

Dato: 13.11.2012

Dokumenter: (Lovvedtak 4 (2012–2013), jf. Innst. 44 L (2012–2013) og Prop. 2 L (2012–2013))

Sak nr. 5 [13:19:07]

Stortingets vedtak til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service (private sykehjem) ved tariffoppgjøret 2012

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 5

Presidenten: Presidenten gjør oppmerksom på at lovvedtaket som ligger ved dagsordenen, inneholder en datohenvisning som ikke er riktig. Det står «I Stortingets møte 8. oktober». Det skal være 8. november.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved annen gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.