Stortinget - Møte tirsdag den 13. november 2012 kl. 10

Dato: 13.11.2012

Dokumenter: (Lovvedtak 3 (2012–2013), jf. Innst. 26 L (2012–2013) og Prop. 139 L (2011–2012))

Sak nr. 4 [13:18:40]

Stortingets vedtak til lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved annen gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.