Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service ved tariffoppgjøret 2012

Prop. 2 L (2012-2013), Innst. 44 L (2012-2013), Lovvedtak 4 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 25.10.2012 Innst. 44 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service (private sykehjem) ved tariffoppgjøret 2012. Regjeringens forslag ble enstemmig vedtatt. Loven trer i kraft straks.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 13.11.2012