Stortinget - Møte torsdag den 15. november 2012 kl. 10

Dato: 15.11.2012

Dokumenter: (Innst. 35 S (2012–2013), jf. Prop. 137 S (2011–2012))

Sak nr. 6 [13:21:16]

Innstilling fra finanskomiteen om skatteavtale mellom Norge og Malta

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Malta undertegnet i Valletta 30. mars 2012.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.