Stortinget - Møte torsdag den 15. november 2012 kl. 10

Dato: 15.11.2012

Dokumenter: (Innst. 33 S (2012–2013), jf. Prop. 145 S (2011–2012))

Sak nr.7 [13:21:56]

Innstilling fra finanskomiteen om protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Polen

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til å sette i kraft en protokoll til skatteavtalen mellom Norge og Polen av 9. september 2009 undertegnet i Oslo 5. juli 2012.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.