Innstilling fra finanskomiteen om skatteavtale mellom Norge og Malta

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Den 30. mars 2012 ble det i Valletta undertegnet en avtale til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 20. mai 2011. Ambassadør Bjørn Grydeland undertegnet avtalen på vegne av Norge, og utenriksråd Dr. John Paul Grech i det maltesiske utenriksdepartement undertegnet på vegne av Malta.

Etter anmodning fra norske myndigheter ble det i 2010 innledet forhandlinger i Malta om inngåelse av en dobbeltbeskatningsavtale mellom Norge og Malta. Ved avslutningen av denne ene forhandlingsrunden ble utkastet til avtale parafert i september 2010. Den norske delegasjonen ble ledet av ekspedisjonssjef Odd Hengsle.

Avtalen følger i store trekk det mønsterutkast som er utarbeidet av OECD og som er lagt til grunn i Norges skatteavtaler i de senere årene. Avtalen inneholder imidlertid enkelte avvik fra dette mønsteret.

Avtalen er inngått på engelsk. Som vedlegg til proposisjonen følger avtalen på engelsk og den nors-ke oversettelsen.

Det vises for øvrig til bemerkninger til avtalens enkelte artikler i kapittel 2 i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Gunvor Eldegard, Irene Johansen, Gerd Janne Kristoffersen, Thor Lillehovde, lederen Torgeir -Micaelsen, Torfinn Opheim og Dag Ole Teigen, fra Fremskrittspartiet, Jørund Rytman, Ketil Solvik-Olsen, Kenneth Svendsen og Christian Tybring-Gjedde, fra Høyre, Arve Kambe, Jan Tore Sanner og Eli Skoland, fra Sosialistisk Venstreparti, Geir-Ketil -Hansen, fra Senterpartiet, Arne Bergsvåg, fra Kristelig Folkeparti, Hans Olav -Syversen, og fra Venstre, Borghild Tenden, slutter seg til regjeringens forslag om samtykke til å sette i kraft skatteavtalen mellom Norge og Malta.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Malta undertegnet i Valletta 30. mars 2012.

Oslo, i finanskomiteen, den 25. oktober 2012

Torgeir Micaelsen

Torfinn Opheim

leder

ordfører