Stortinget - Møte tirsdag den 27. november 2012 kl. 10

Dato: 27.11.2012

Dokumenter:

(Innst. 2 S (2012–2013), jf. Meld. St. 1 (2012–2013), Prop. 1 S (2012–2013) og Prop. 1 S Tillegg 1-3 (2012–2013))

Sak nr. 2 [10:04:03]

Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2013 og forslaget til statsbudsjett for 2013

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 70 forslag. Det er

  • forslagene nr. 1–5, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

  • forslagene nr. 6–57, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet

  • forslag nr. 58, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre

  • forslagene nr. 59 og 60, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti

  • forslagene nr. 61–70, fra Borghild Tenden på vegne av Venstre

Det voteres over forslagene nr. 61–70, fra Venstre.

Forslag nr. 61 lyder:

«Rammevedtak   

1Statsforvaltning4 844 803 000
2Familie og forbruker42 458 891 000
3Kultur8 896 975 000
4Utenriks35 102 650 000
5Justis22 938 593 000
6Innvandring, regional utvikling og bolig16 820 960 000
7Arbeid og sosial354 236 483 000
8Forsvar36 974 556 000
9Næring3 768 511 000
10Fiskeri403 270 000
11Landbruk16 137 273 000
12Olje og energi-125 960 581 000
13Miljø4 826 507 000
14Konstitusjonelle institusjoner1 795 807 000
15Helse145 768 686 000
16Kirke, utdanning og forskning57 575 442 000
17Transport og kommunikasjon41 801 458 000
18Rammeoverføringer mv. til kommunesektoren149 960 072 000
19Tilfeldige utgifter og inntekter13 696 000 000
20Finansadministrasjon mv.32 783 666 000
21Skatter, avgifter og toll-1 084 705 214 000
22Utbytte mv.-29 673 055 000
Sum før lånetransaksjoner og overføring til og fra Statens pensjonsfond utland-249 548 247 000»

Forslag nr. 62 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre inntektsgradering av barnetrygden slik at husstander med lav inntekt får høyere barnetrygd enn husstander med høy inntekt.»

Forslag nr. 63 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2013 med en sak som sikrer at Norge tar et større ansvar i det internasjonale flyktningarbeidet ved at kvoten overføringsflyktninger økes med 500.»

Forslag nr. 64 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest legge fram relevant statistikk om ventetider før og mellom arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne og deretter legge fram en plan for å bygge ned køene knyttet til ventetid.»

Forslag nr. 65 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre minstekrav til arbeidstidsreduksjon i dagpengeforskriftens § 6-6 for å beholde dagpengerettighetene fra 50 pst. til 20 pst.»

Forslag nr. 66 lyder:

«Stortinget ber regjeringen tilpasse regelverket for rullerende permittering slik at bedriften der det er enighet mellom ansatte og arbeidsgiver, kun betaler arbeidsgiverperiode for det antall stillinger som faktisk er permittert.»

Forslag nr. 67 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest innføre normerte sykemeldingsperioder etter svensk modell.»

Forslag nr. 68 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013 legge fram forslag til endring i arbeidsgivers medfinansiering av sykelønnsordningen. En forutsetning for endringene skal være at de samlede økonomiske belastningene for arbeidsgiverne ikke øker.»

Forslag nr. 69 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest foreta en gjennomgang av dagens støtte- og subsidieordninger som virker negativt eller skadelig på det biologiske mangfold og legge fram en plan for Stortinget om hvordan Norges forpliktelser i CBD-avtalen kan nås innen 2020.»

Forslag nr. 70 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre innretningen av tilskuddsordningen til lærere i ungdomsskolen slik at det gis et tilbud om 50 pst. finansiering av lærerstillinger i kommuner med lav lærertetthet.»

V o t e r i n g:

Forslagene fra Venstre ble med 100 mot 2 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 00.23.16)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 59 og 60, fra Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 59 lyder:

«Rammevedtak   

1Statsforvaltning4 945 603 000
2Familie og forbruker43 383 991 000
3Kultur8 843 809 000
4Utenriks35 371 450 000
5Justis23 274 693 000
6Innvandring, regional utvikling og bolig16 270 020 000
7Arbeid og sosial356 499 603 000
8Forsvar37 067 155 000
9Næring4 045 311 000
10Fiskeri378 270 000
11Landbruk16 348 073 000
12Olje og energi-125 133 881 000
13Miljø4 673 507 000
14Konstitusjonelle institusjoner1 846 807 000
15Helse145 860 970 000
16Kirke, utdanning og forskning56 564 219 000
17Transport og kommunikasjon41 299 258 000
18Rammeoverføringer mv. til kommunesektoren148 201 472 000
19Tilfeldige utgifter og inntekter13 720 000 000
20Finansadministrasjon mv.33 125 666 000
21Skatter, avgifter og toll-1 086 901 514 000
22Utbytte mv.-29 539 355 000
Sum før lånetransaksjoner og overføring til og fra Statens pensjonsfond utland-249 854 873 000»

Forslag nr. 60 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å fremme en sak i god tid før revidert nasjonalbudsjett om utbedringer og en fullverdig gjennomføringsplan for Nødnett for å sikre en forsvarlig utbygging.»

V o t e r i n g:

Forslagene fra Kristelig Folkeparti ble med 96 mot 6 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 00.23.32)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 58, fra Høyre.

Forslaget lyder:

«Rammevedtak  

1Statsforvaltning4 356 803 000
2Familie og forbruker42 821 591 000
3Kultur8 872 059 000
4Utenriks33 604 450 000
5Justis23 402 393 000
6Innvandring, regional utvikling og bolig15 499 470 000
7Arbeid og sosial355 621 183 000
8Forsvar37 632 355 000
9Næring4 522 311 000
10Fiskeri373 270 000
11Landbruk14 540 673 000
12Olje og energi-125 018 881 000
13Miljø4 452 507 000
14Konstitusjonelle institusjoner1 801 807 000
15Helse151 077 570 000
16Kirke, utdanning og forskning56 366 919 000
17Transport og kommunikasjon42 290 658 000
18Rammeoverføringer mv. til kommunesektoren141 867 072 000
19Tilfeldige utgifter og inntekter13 671 000 000
20Finansadministrasjon mv.32 973 666 000
21Skatter, avgifter og toll-1 080 745 214 000
22Utbytte mv.-30 317 855 000
Sum før lånetransaksjoner og overføring til og fra Statens pensjonsfond utland-250 334 193 000»

V o t e r i n g:

Forslaget fra Høyre ble med 84 mot 18 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 00.23.48)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 6–57, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 6 lyder:

«Rammevedtak   

1Statsforvaltning4 624 556 000
2Familie og forbruker42 045 031 000
3Kultur7 213 283 000
4Utenriks27 578 575 600
5Justis23 399 393 000
6Innvandring, regional utvikling og bolig13 873 673 000
7Arbeid og sosial353 572 283 000
8Forsvar38 052 155 000
9Næring4 510 387 000
10Fiskeri236 230 000
11Landbruk10 835 740 000
12Olje og energi-126 524 581 000
13Miljø4 402 202 000
14Konstitusjonelle institusjoner1 816 807 000
15Helse147 633 570 000
16Kirke, utdanning og forskning55 729 713 000
17Transport og kommunikasjon44 760 858 000
18Rammeoverføringer mv. til kommunesektoren150 767 382 000
19Tilfeldige utgifter og inntekter10 771 000 000
20Finansadministrasjon mv.32 089 316 000
21Skatter, avgifter og toll-1 063 300 214 000
22Utbytte mv.-28 515 355 000
Sum før lånetransaksjoner og overføring til og fra Statens pensjonsfond utland-244 427 995 400»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig gå bort fra rammefinansiering og tilbake til en finansieringsmodell for barnehagene som sikrer enhetene en reell betaling per bruker.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utforme nye forskrifter om likeverdig behandling av private og kommunale barnehager, hvor det fastslås at kommunene skal følge enhetskostnadsprinsippet og at den likeverdige behandlingen må innebære oppjustering til 100 pst. finansiering av også de private barnehagene.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen pris- og indeksregulere barnetrygden.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i neste års statsbudsjett fremme forslag om vanlige forretningsmessige innkrevingsrutiner for NRK-lisensen.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om avvikling av ordningen med fjernsynslisens.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om oppsplitting og nedsalg av NRK på en slik måte at virksom konkurranse oppnås og kulturpolitiske mål ivaretas.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak om å fase ut pressestøtten.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem tall for de totale kostnadene forbundet med oppussing og vedlikeholdsetterslepet ved våre nasjonale kulturinstitusjoner.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede ulike aspekter rundt etablering av et fond for investeringer i det private næringsliv i utviklingsland og komme tilbake til saken ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2013.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre nulltoll på import av varer fra alle u-land på OECDs DAC-liste.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette en øvre grense for hvor stor andel av sivilsamfunnsorganisasjoners budsjett som kan komme fra det offentlige.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere praksis med uavhengige evalueringer av norsk bistand og norske bistandsprosjekter.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide planer for utfasing av norsk bistand i mottakerland der hvor dette er aktuelt.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at det opprettes en uavhengig database for rangering av bistands- og nødhjelpsorganisasjoner i forhold til resultatoppnåelse og kostnadseffektivitet.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen igangsette et forprosjekt for økt matsikkerhet i u-land gjennom handel med mat og korn.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om aktivt å motarbeide forskjellsbehandling av Israel i internasjonale fora og organisasjoner.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen oppheve sikkerhetsmekanismen i GSP-ordningen.»

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om at implementeringen av vikarbyrådirektivet utsettes til 1. juli 2013.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige lovendringer som sikrer gifte/samboende minstepensjonister et særtillegg på 85 pst. av G fra 1. mai 2013.»

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til en opptrappingsplan og en lovendring som gir alle minstepensjonister, uavhengig av sivil status, et særtillegg på 1 G. Det bes om at opptrappingen igangsettes med virkning 1. mai 2013, og går over 3 år.»

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem for Stortinget de nødvendige lovendringene som fører til at avkortingen av grunnpensjonen for gifte og samboende pensjonister reduseres fra 15 pst. til 10 pst. fra 1. mai 2013.»

Forslag nr. 28 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en nedtrappingsplan med sikte på å fjerne avkortingen av grunnpensjonen for gifte og samboende pensjonister innen tre år.»

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem for Stortinget de nødvendige lovendringer slik at regelverket for permitteringsordningen tilbakeføres slik det var før 1. januar 2012.»

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber regjeringen avvikle ordningen med ventelønn for nye tilfeller fra 1. januar 2013.»

Forslag nr. 31 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en tilsynsordning for offentlige anskaffelser og nedsette et utvalg for å utforme forslag til en mer effektiv håndhevelse av regelverket for offentlige anskaffelser.»

Forslag nr. 32 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en utvidelse av Argentum-modellen med fond-i-fond-investeringer til tre nye fond.»

Forslag nr. 33 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede muligheten av etablering av ett eller flere strukturfond etter en fond-i-fond-løsning som forvaltes profesjonelt og som kan bidra når norske bedrifter har behov for økt kapitalstyrke.»

Forslag nr. 34 lyder:

«Stortinget ber regjeringen nedsette et utvalg med bred deltagelse for å gjennomføre en evaluering av om saksbehandlingsreglene i konkurranseloven av 2004 virker etter intensjonen.»

Forslag nr. 35 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre plikt til forenklet kunngjøring ved innkjøp under den nasjonale terskelverdien for anbudsplikt og legge til rette for en effektiv, ubyråkratisk nasjonal web-basert struktur for dette.»

Forslag nr. 36 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av fiskeri- og havbruksnæringens rammevilkår med sikte på å tilpasse disse bedre til en virkelighet med åpen internasjonal konkurranse og svingninger i eksportmulighetene.»

Forslag nr. 37 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2013 legge frem forslag om en justering av fiskerfradraget slik at dette tar høyde for lønns- og prisveksten fra og med justeringen i 2009 og frem til og med lønnsoppgjørene våren 2013.»

Forslag nr. 38 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om oppheving av lov til å fremja omsetnaden av jordbruksvarer.»

Forslag nr. 39 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en ordning med fritt omsettelige produksjonskvoter for melk.»

Forslag nr. 40 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å oppheve lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven).»

Forslag nr. 41 lyder:

«Stortinget ber regjeringen avvikle begrensningene når det gjelder antall deltakere, avstandsbegrensning og kvotetak for samdrifter i melkeproduksjon.»

Forslag nr. 42 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av jordlova med sikte på modernisering og forenklinger.»

Forslag nr. 43 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å oppheve lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen.»

Forslag nr. 44 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak om endring i budsjettsystemet slik at bygging av infrastruktur innenfor samferdselsområdet behandles som investering og ikke som årlig utgift, for å sikre at vedtatt Nasjonal transportplan også omfatter flerårige finansieringsvedtak.»

Forslag nr. 45 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette et storbyfond på 100 mrd. kroner til vei- og kollektivbasert infrastruktur i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.»

Forslag nr. 46 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette et veifond på 300 mrd. kroner til riksveiinvesteringer på europaveiene og andre veier av nasjonal betydning.»

Forslag nr. 47 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette et jernbanefond på 100 mrd. kroner til bygging av sammenhengende dobbeltspor på strekningene Oslo–Halden, Oslo–Skien og Oslo–Lillehammer samt kryssingsspor for lange godstog, og opprustning av andre jernbanestrekninger over hele landet.»

Forslag nr. 48 lyder:

«Stortinget gir regjeringen fullmakt til å avhende eierskapet i Baneservice AS.»

Forslag nr. 49 lyder:

«Stortinget ber regjeringen overføre eierskapet for NSB AS fra Samferdselsdepartementet til Næringsdepartementet.»

Forslag nr. 50 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede en sammenslåing av administrasjonen av veg, jernbanens kjørevei, kystfarten og luftfarten i ett direktorat.»

Forslag nr. 51 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak om å opprette Riksvei SF som et nytt statsforetak som skal investere i nye riksveiprosjekter, tilsvarende Statnett SF.»

Forslag nr. 52 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak om å opprette Jernbane SF som et nytt statsforetak som skal investere i nye jernbaneprosjekter, tilsvarende Statnett SF.»

Forslag nr. 53 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette i gang forsøk med samlet utbygging av store samferdselsprosjekter der det legges til rette for store internasjonale aktører, og der det brukes statlig regulering og full statlig finansiering.»

Forslag nr. 54 lyder:

«Stortinget ber regjeringen slå sammen de ulike transporttilsynene til et Statens Transporttilsyn som skal ha totalansvar for tilsyn og kontroll innenfor samferdselssektoren.»

Forslag nr. 55 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre tiltak for å redusere planleggingstid og øke planleggingskapasitet for store samferdselsprosjekt, herunder bruk av totalentreprise.»

Forslag nr. 56 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak om hvordan tollmyndighetenes ressurser bedre kan utnyttes for å stoppe organisert smugling ved grensen.»

Forslag nr. 57 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå beløpsgrenser og innførselsrestriksjoner ved grensepassering med sikte på å forenkle regelverket.»

V o t e r i n g:

Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 78 mot 24 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 00.24.04)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1–5, fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprettholde et forskningsfond etter følgende modell:

Innenfor Statens pensjonsfond utland (SPU) øremerkes et forskningsfond på minst 100 mrd. kroner. Hvert år kan avkastning tilsvarende 4 pst. benyttes til forskningsformål over statsbudsjettet. Retningslinjene for bruken av forskningspengene videreføres, men det legges til grunn at grønn teknologi skal være et prioritert område. Øremerking av pengene skal ikke påvirke forvaltningen av pengene i SPU, men innebærer at handlingsregelens intensjon om bruken av oljepenger i større grad oppfylles.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013 komme med en oppdatert prognose for fremtidig overskudd i Norsk Tipping AS, samt en vurdering av mulige konsekvenser og en eventuell kompensasjon for bortfall av inntekter for frivilligheten.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprettholde gaveforsterkningsordningen, samt legge frem forslag om ytterligere incentiver for å øke andelen private bidrag til norsk forskning.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å opprette et investeringsprogram innen Statens pensjonsfond utland (SPU), med samme krav til forvaltningen som andre investeringer i SPU, med formål å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land og fremvoksende markeder, med en målsetting om samlet investeringsramme opp til 10 mrd. kroner.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige endringer i lov om Statens pensjonskasse, slik at statspensjonister som gikk av med pensjon før 1. mai 2000, blir likebehandlet med øvrige statspensjonister. Ikrafttredelsen av denne endring er 30. juni 2013.»

V o t e r i n g:

Forslagene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 54 mot 48 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 00.24.24)

Komiteen hadde innstilt:

I

Rammevedtak

For Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2013 fastsettes følgende bevilgningsrammer i samsvar med inndelingen i rammeområder vedtatt av Stortinget 16. oktober 2012, supplert med vedtak 13. november 2012:

1Statsforvaltning5 045 803 000
2Familie og forbruker42 448 891 000
3Kultur8 735 809 000
4Utenriks35 090 450 000
5Justis22 985 893 000
6Innvandring, regional utvikling og bolig16 528 020 000
7Arbeid og sosial356 364 503 000
8Forsvar37 016 655 000
9Næring4 466 311 000
10Fiskeri377 270 000
11Landbruk16 303 073 000
12Olje og energi-125 174 881 000
13Miljø4 612 507 000
14Konstitusjonelle institusjoner1 846 807 000
15Helse145 155 570 000
16Kirke, utdanning og forskning55 327 219 000
17Transport og kommunikasjon40 958 858 000
18Rammeoverføringer mv. til kommunesektoren149 336 272 000
19Tilfeldige utgifter og inntekter14 771 000 000
20Finansadministrasjon mv.33 092 666 000
21Skatter, avgifter og toll-1 085 681 214 000
22Utbytte mv.-29 129 355 000
Sum før lånetransaksjoner og overføring til og fra Statens pensjonsfond utland-249 521 873 000

Voteringstavlene viste at det var avgitt 73 stemmer for og 0 stemmer mot innstillingens I.

(Voteringsutskrift kl. 00.24.49)

Presidenten: Det er avgitt 73 stemmer, og det er antageligvis noe lite i forhold til det antallet presidenten har inntrykk av er til stede i salen, og som tidligere avstemninger har vist, så for ordens skyld gir presidenten opposisjonspartiene anledning til å si fra hvis de forventes å stemme imot.

Presidenten er ikke kjent med det og forventer en enstemmig avstemning – og da gjør vi det på den måten.

Ingen har bedt om noen annen stemmeforklaring, og da foreslår presidenten at vi tar voteringen på nytt – selv om for så vidt 73/0 er et relativt klart vedtak.

Det voteres da over I.

V o t e r i n g:

Komiteens innstilling til I ble enstemmig vedtatt.

Presidenten: Sekretæren vil absolutt at alle som er for innstillingen, bruker for-knappen. Dermed tar vi den forrige avstemningen på nytt, så kommer det automatisk inn i protokollen.

Kan de som var for innstillingen – og som forhåpentligvis fremdeles er for – vennligst bruke for-knappen med hensyn til I, som tas opp til votering.

V o t e r i n g:

Komiteens innstilling til I ble vedtatt med 102 mot 0 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 00.26.24)

Presidenten: Da er det ført i protokollen.

Videre var innstilt:

II

Meld. St. 1 (2012–2013) – Nasjonalbudsjettet for 2013 – vedlegges protokollen.

V o t e r i n g:

Komiteens innstilling til II ble enstemmig vedtatt.