Stortinget - Møte tirsdag den 27. november 2012 kl. 10

Dato: 27.11.2012

Dokumenter:

(Innst. 3 S (2012–2013), jf. Prop. 1 LS (2012–2013), Prop. 1 S (2012–2013) og Prop. 1 S Tillegg 3 (2012–2013))

 

Sak nr. 3 [10:04:21]

Innstilling fra finanskomiteen om skatte-, avgifts- og tollvedtak, rammeoverføringer mv. til kommunesektoren, tilfeldige utgifter og inntekter og statsbudsjettets kapitler om utbytte mv. for 2013

Votering i sak nr. 3

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 68 forslag. Det er:

 • forslagene nr. 1, 9 og 16–22, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslagene nr. 2 og 23, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre

 • forslagene nr. 24 og 25, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslag nr. 38, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslagene nr. 3, 4, 10, 11, 26–37 og 64, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslagene nr. 39 og 40, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 41 og 42, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre og Venstre

 • forslagene nr. 5, 6, 12, 43 og 65, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre

 • forslagene nr. 44 og 45, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslagene nr. 7, 13, 46–52 og 66, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 8, 14, 15, 53–63 og 67, fra Borghild Tenden på vegne av Venstre

 • forslag nr. 68, fra Kristian Tybring-Gjedde på vegne av Fremskrittspartiet

Forslag nr. 68 er levert inn etter den fristen som er fastsatt i Stortingets forretningsorden, men hvis det ikke kommer noen innvendinger, vil det likevel bli tatt opp til votering.

Når det gjelder den videre votering, vil presidenten henvise til § 41 i Stortingets forretningsorden. Der går det klart fram at når det er gjort vedtak om beløpsrammer for de 23 rammeområdene som budsjettet er delt inn i, kan ikke de vedtatte beløp fravikes ved den videre behandling av rammeområdene.

Vedtak om beløpsrammer ble gjort under foregående sak, og det fører til at en del av de framsatte mindretallsforslag som nå foreligger, ikke vil komme til votering og vil bortfalle fordi de bygger på andre rammebeløp enn de vedtatte. Det gjelder følgende forslag:

 • nr. 8, 14, 15, 58, 61 og 67, fra Venstre

 • nr. 7, 13, 46, 51, 52 og 66, fra Kristelig Folkeparti

 • nr. 5, 12, 43 og 65, fra Høyre

 • nr. 3, 10, 26, 28, 37 og 64, fra Fremskrittspartiet

 • nr. 17, fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

 • nr. 42, fra Høyre og Venstre

Det voteres over forslagene nr. 54–57, 59, 60, 62 og 63, fra Venstre.

Forslag nr. 54 lyder:

«Stortinget ber regjeringen, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2013, komme tilbake til Stortinget med forslag til et lovforslag om innføring av regler om avsetning til en fondsordning for enkeltpersonforetak etter mønster av den svenske ordningen med «expansionsmedel».»

Forslag nr. 55 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest, og senest i forbindelse med revidert statsbudsjett 2013, utrede og fremme lovforslag om 20 pst. fradrag i skatt for personlige, varige investeringer i selskap inntil 500 000 kroner.»

Forslag nr. 56 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest avvikle ordningen med taxfree-salg av tobakksvarer.»

Forslag nr. 57 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre forskrift 17. desember 2008, nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) § 5-9-1 basert på en økning av grensen for tollfri import av varer til kr 500.»

Forslag nr. 59 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest, og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013 om å legge fram en ordning med skattefradrag for energieffektiviseringstiltak i private bygg (materiellkostnader og arbeidskostnader) på inntil 50 000 kroner.»

Forslag nr. 60 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest, og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2013, fremme nødvendige forslag til lovendring slik at selvstendig næringsdrivende får en ordning med et minstefradrag på 100 000 kroner som et alternativ til fradragsrett for kostnader knyttet til næringsvirksomheten.»

Forslag nr. 62 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest, og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2013, utforme og fremme lovforslag om å fjerne retten til rentefradrag for kredittkortgjeld.»

Forslag nr. 63 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest utrede og fremme forslag om å innføre en miljøavgift på flyreiser til og fra norske flyplasser etter tysk modell.»

Voteringstavlene viste at det var avgitt 101 stemmer mot og 2 stemmer for forslagene fra Venstre.

(Voteringsutskrift kl. 00.30.15)

Torbjørn Røe Isaksen (H) (fra salen): Beklager, jeg stemte feil.

Presidenten: Det var meningen at representanten Røe Isaksen skulle stemme riktig? Da korrigerer vi stemmetallene, og representanten blir registrert med mot-stemme. Forslagene fra Venstre er da med 102 stemmer mot 1 stemme ikke bifalt.

Det voteres over forslagene nr 47–50, fra Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 47 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at oster som utgjør en potensiell konkurranseutfordring for norske osteprodusenter, gis prosenttoll, mens andre oster gis kronetoll som i dag.»

Forslag nr. 48 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å fremme forslag i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2013 om skattefritak for gevinst ved frivillig eller ufrivillig salg av tomter i landbruket i de tilfeller hvor vederlaget brukes til reinvesteringer i landbruksdriften. Dette skal ikke gjelde for bolig- og fritidseiendom.»

Forslag nr. 49 lyder:

«Stortinget anmoder regjeringen om å foreslå at det innføres et skattefradrag og en kompensasjonsordning for den merverdiavgift som påløper ved pliktig vedlikehold av fredede bygninger i privat eie.»

Forslag nr. 50 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at ordningen med tilbakeføring av merverdiavgift til private som utfører kommunalt lovpålagte oppgaver, ikke strammes inn.»

Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti ble med 97 mot 6 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.31.14)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 6, fra Høyre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene for å stimulere kommunene til å legge til rette for verdiskaping. Et element er å øke andelen av kommunenes inntekter som kommer fra egne skatteinntekter. Samtidig skal minsteinntektsgarantien for kommunene beholdes slik at det ikke blir brå endringer fra ett år til et annet.»

Votering:Forslaget fra Høyre ble med 85 mot 18 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.31.30)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 44 og 45, fra Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 44 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene for norsk landbruk av å øke grensen for import av storfekjøtt og saue- og lammekjøtt fra Botswana, Namibia og Swaziland samlet sett til hhv. 5 pst. og 10 pst. av det norske markedet for disse kjøttvarene.»

Forslag nr. 45 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest fremme nødvendige lovendringer slik at Oslo kommune kan innføre en lokal avgift på fyringsolje i et tidsrom på inntil 6 år.»

Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 97 mot 5 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift: kl. 00.31.44)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 41, fra Høyre og Venstre.

Forslag nr. 41 lyder:

«Stortinget anmoder Finansdepartementet om å oppheve FSFIN § 9-3-3 annet ledd.»

Votering:Forslaget fra Høyre og Venstre ble med 83 mot 19 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.32.01)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 39 og 40, fra Høyre og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 39 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag som sikrer at arbeidende kapital ikke formuesbeskattes.»

Forslag nr. 40 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at grensen for tollfri import av varer heves til 400 kroner.»

Votering:Forslagene fra Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 80 mot 23 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00. 32.18)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 4, 11, 27 og 29–36, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre vektingen av kommunene til null ved låneopptak slik at kommunene kan låne til en lavere rente.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for å profesjonalisere innkjøpsprosessene slik at det offentlige kan oppnå besparelsene anskueliggjort i rapporten fra Menon Business Economics «Verdien av styrket kompetanse i offentlige innkjøpsprosesser».»

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en avviklingsplan for tekstiltoll. Planen legges frem for Stortinget i løpet av første halvår 2013.»

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en gradvis avvikling av årsavgiften.»

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag som sikrer at gebyrer og rentenormer ved forsinket betaling ikke overstiger normale forsinkelsesgebyrer og -renter i det ordinære markedet.»

Forslag nr. 31 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til en plan om utfasing av avgiften på båtmotorer.»

Forslag nr. 32 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utforme regelverket slik at små bakerier og konditorier slipper å betale sjokolade- og sukkervareavgift for produkter som brukes i deres produksjon av varer.»

Forslag nr. 33 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om plan for å avvikle dokumentavgiften.»

Forslag nr. 34 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre forskrift 17. desember 2008, nr. 1502 til lov om toll og vareførsel § 5-9-1 basert på en økning av grensen for tollfri import av varer til kr 1 000.»

Forslag nr. 35 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en ordning med prisjustering av beløpet, samt innføre et system der man gjør det mulig for forbrukere å selv betale mva.»

Forslag nr. 36 lyder:

«Stortinget ber regjeringen avvikle unødvendige tollsatser snarest fra 2013.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 79 stemmer mot 24 ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.32.38)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 68, fra Fremskrittspartiet. Dette forslaget er omdelt på representantenes plasser i salen. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med å avvikle kildeskatt for norske pensjonister i utlandet, og snarest sørge for at skattemyndighetenes urimeligheter overfor disse gjennom blant annet krevende dokumentasjonskrav opphører.»

Venstre har varslet at de støtter forslaget.

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 78 mot 24 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.33.00)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 38, fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om en ordning med skattefradrag for dokumenterte kostnader knyttet til energieffektiviseringstiltak i egen bolig, en såkalt EnergiFunn-ordning.»

Votering:Forslaget fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 79 mot 24 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.33.16)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 24 og 25, fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en nærmere gjennomgang av reglene i merverdiavgiftsloven om uttak av tjenester til privat bruk, og komme tilbake til Stortinget med forslag til regelendringer snarest og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen forbedre informasjonen i skattelistene slik at det også fremgår for hver person hvilken selskapsskatt som betales i tilknytning til den enkelte persons investeringer, og slik at man får vist et mer fullstendig bilde av hvilken skatt den enkelte bidrar med.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 73 mot 30 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.33.32)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 2 og 23, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre.

Forslag nr. 2 lyder:

«Kommunal- og regionaldepartementet kan i 2013 gi tilsagn om tilskudd til kommuner som frivillig slår seg sammen, med inntil 250 mill. kroner. Midlene skal benyttes til infrastrukturtiltak som kan oppveie eventuelle negative konsekvenser av sammenslåing.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjeninnføre ordningen med tilskudd for ulønnet forskningsinnsats.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre ble med 59 mot 43 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.33.50)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1, 9, 16 og 18–22, fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at kommuner som ikke krever inn eiendomsskatt, ikke straffes økonomisk for dette ved tildeling av skjønnsmidler.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre nøytral moms i staten og helseforetakene som sikrer konkurransenøytralitet mellom egenproduksjon og kjøp fra private.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme en sak der formuesskattens innvirkning på investeringsnivå, egenkapitalsituasjon og tilgang på kapital settes i fokus. Utflytting av kapital fra Norge og tap av næringsmiljøer som følge av dette er en selvfølgelig del av en slik gjennomgang. Saken skal også presentere en strategi for hvordan det norske private eierskap kan styrkes.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 8 000 kroner per ansatt.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å heve grensen for egenutført og eksternt innkjøpt FoU til henholdsvis 8 og 12 mill. kroner, samt at det etableres en ordning med indeksregulering av disse beløpene hvert år.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen evaluere hvordan Skattefunn-ordningen kan innrettes for å bidra bedre til forskning og utvikling også for større virksomheter.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke Skattefunn-ordningen ved at regelen om maksimal timesats på 530 kroner fjernes.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke Skattefunn-ordningen ved å fjerne regelen om at ved personal- og indirekte kostnader begrenses antall timer for egne ansatte til maksimalt 1 850 timer pr. år.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 54 mot 47 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.34.12)

Presidenten: Vi skal nå votere over rammeområdene.

Som presidenten har redegjort for, har avvikende forslag under rammeområdene bortfalt. Det gjelder både rammeområde 18 og de som kommer etter.

Komiteen hadde innstilt:

Rammeområde 18

(Rammeoverføringer mv. til kommunesektoren)

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Utgifter
571Rammetilskudd til kommuner
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres18 900 000
60Innbyggertilskudd109 678 586 000
61Distriktstilskudd Sør-Norge373 080 000
62Nord-Norge- og Namdalstilskudd1 446 422 000
63Småkommunetilskudd929 742 000
64Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 642 175 000 000
66Veksttilskudd60 233 000
67Storbytilskudd401 506 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner
60Innbyggertilskudd27 316 533 000
62Nord-Norge-tilskudd577 270 000
64Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64509 000 000
575Ressurskrevende tjenester
60Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning5 850 000 000
Totale utgifter149 336 272 000

Presidenten: Presidenten antar at Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 54 mot 48 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 00.34.59)

Presidenten: Det voteres over rammeområde 19.

Komiteen hadde innstilt:

Rammeområde 19

(Tilfeldige utgifter og inntekter)

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.PostFormålKronerKroner
Utgifter
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter14 821 000 000
Totale utgifter14 821 000 000
Kap.PostFormålKronerKroner
Inntekter
5309Tilfeldige inntekter
29Ymse50 000 000
Totale inntekter50 000 000

Presidenten: Presidenten antar at Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre også her ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 55 mot 48 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 00.35.27)

Presidenten: Det voteres over rammeområde 21, I – X.

Her gjør vi de samlede skatte- og avgiftsvedtakene, og vi voterer under ett.

Komiteen hadde innstilt:

Rammeområde 21

(Skatter, avgifter og toll)

I

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Inntekter
5501Skatter på formue og inntekt
70Toppskatt mv.35 400 000 000
72Fellesskatt213 900 000 000
73Skatt av opparbeidede forpliktelser i rederiene1 335 000 000
5506Avgift av arv og gaver
70Avgift1 850 000 000
5507Skatt og avgift på utvinning av petroleum
71Ordinær skatt på formue og inntekt86 200 000 000
72Særskatt på oljeinntekter138 300 000 000
74Arealavgift mv.2 000 000 000
5508Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen
70CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen3 400 000 000
5511Tollinntekter
70Toll2 570 000 000
71Auksjonsinntekter fra tollkvoter190 000 000
5521Merverdiavgift
70Merverdiavgift236 000 000 000
5526Avgift på alkohol
70Avgift på alkohol12 450 000 000
5531Avgift på tobakkvarer mv.
70Avgift på tobakkvarer mv.7 650 000 000
5536Avgift på motorvogner mv.
71Engangsavgift21 460 000 000
72Årsavgift9 700 000 000
73Vektårsavgift340 000 000
75Omregistreringsavgift2 130 000 000
5537Avgifter på båter mv.
71Avgift på båtmotorer165 000 000
5538Veibruksavgift på drivstoff
70Veibruksavgift på bensin6 450 000 000
71Veibruksavgift på autodiesel10 700 000 000
5541Avgift på elektrisk kraft
70Avgift på elektrisk kraft7 050 000 000
5542Avgift på mineralolje mv.
70Grunnavgift på mineralolje mv.1 250 000 000
71Avgift på smøreolje mv.99 000 000
5543Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70CO2-avgift4 730 000 000
71Svovelavgift47 000 000
5546Avgift på sluttbehandling av avfall
70Avgift på sluttbehandling av avfall48 000 000
5547Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier
70Trikloreten (TRI)1 000 000
71Tetrakloreten (PER)3 000 000
5548Miljøavgift på visse klimagasser
70Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)263 000 000
5549Avgift på utslipp av NOX
70Avgift på utslipp av NOX130 000 000
5550Miljøavgift på plantevernmiddel
70Miljøavgift på plantevernmiddel50 000 000
5551Avgift knyttet til mineralvirksomhet
70Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum1 500 000
71Avgift knyttet til undersøkelses- og utvinningsrett av mineraler etter mineralloven10 000 000
5555Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.
70Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.1 260 000 000
5556Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.
70Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.1 905 000 000
5557Avgift på sukker mv.
70Avgift på sukker mv.206 000 000
5559Avgift på drikkevareemballasje
70Grunnavgift på engangsemballasje927 000 000
71Miljøavgift på kartong87 000 000
72Miljøavgift på plast57 000 000
73Miljøavgift på metall138 000 000
74Miljøavgift på glass66 000 000
5565Dokumentavgift
70Dokumentavgift8 000 000 000
5568Sektoravgifter under Kulturdepartementet
71Årsavgift-stiftelser19 784 000
72Vederlag TV210 333 000
73Refusjon – Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS36 046 000
74Avgift – forhåndskontroll av kinofilm5 500 000
5571Sektoravgifter under Arbeidsdepartementet
70Petroleumstilsynet – sektoravgift74 000 000
5572Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet
70Legemiddelomsetningsavgift69 000 000
71Vinmonopolavgift37 100 000
72Avgift utsalgssteder utenom apotek4 900 000
73Legemiddelkontrollavgift69 322 000
5574Sektoravgifter under Nærings- og handelsdepartementet
71Avgifter immaterielle rettigheter145 000 000
5575Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet
70Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur29 618 000
71Kontrollavgift fiskeflåten6 000 000
73Årsavgift Merkeregisteret9 550 000
74Sektoravgifter Kystverket763 641 000
5578Sektoravgifter under Miljøverndepartementet
70Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond12 320 000
71Jeger- og fellingsavgifter77 600 000
72Fiskeravgifter16 300 000
5580Sektoravgifter under Finansdepartementet
70Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene323 800 000
5583Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser
70Avgift på frekvenser mv.252 900 000
5700Folketrygdens inntekter
71Trygdeavgift110 700 000 000
72Arbeidsgiveravgift154 500 000 000
Totale inntekter1 085 681 214 000

II

Fullmakt

Stortinget samtykker i at det av avgiftspliktig omsetning for legemiddelgrossister i 2013 skal betales avgift svarende til 0,55 pst.

III

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og

formue mv. for inntektsåret 2013

(Stortingets skattevedtak)

Kapittel 1 – Generelt

§ 1-1 Vedtakets anvendelsesområde

Dette vedtaket gjelder utskriving av skatt på inntekt og formue for inntektsåret 2013. Vedtaket legges også til grunn for utskriving av forskudd på skatt for inntektsåret 2013, etter reglene i skattebetalingsloven kapittel 4 til 6.

Sammen med bestemmelsene om forskudd på skatt i skattebetalingsloven, gjelder dette vedtaket også når skatteplikt utelukkende følger av lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv., og skattyteren ikke skal svare terminskatt etter samme lov § 7.

§ 1-2 Forholdet til skattelovgivningen

Så langt dette vedtak ikke bestemmer noe annet, legges lovgivningen om skatt på formue og inntekt til grunn ved anvendelsen av vedtaket.

Kapittel 2 – Formuesskatt til staten og kommunene

§ 2-1 Formuesskatt til staten – personlig skattyter og dødsbo

Personlig skattyter og dødsbo svarer formuesskatt til staten av den delen av skattyterens samlede antatte formue som overstiger 870 000 kroner. Satsen skal være 0,4 pst.

Ektefeller som lignes under ett for begges formue, jf. skatteloven § 2-10, svarer formuesskatt til staten av den delen av ektefellenes samlede antatte formue som overstiger 1 740 000 kroner. Satsen skal være 0,4 pst.

§ 2-2 Formuesskatt til staten – upersonlig skattyter

Selskaper og innretninger som nevnt i skatteloven § 2-36 annet ledd, og som ikke er fritatt for formuesskatteplikt etter skatteloven kapittel 2, svarer formuesskatt til staten med 0,3 pst. Formue under 10 000 kroner er skattefri.

§ 2-3 Formuesskatt til kommunene

Det svares formuesskatt til kommunen dersom skattyter ikke er fritatt for slik skatteplikt etter skatteloven kapittel 2. Skattyter som har krav på personfradrag etter skatteloven § 15-4, skal ha et fradrag i formuen på 870 000 kroner. For ektefeller som lignes under ett for begges formue, jf. skatteloven § 2-10, skal fradraget være 1 740 000 kroner. Når skattyter har formue i flere kommuner, fordeles fradraget etter reglene i skatteloven § 4-30 første og annet ledd. Satsen for formuesskatt til kommunene må ikke være høyere enn 0,7 pst. Maksimumssatsen gjelder når ikke lavere sats er vedtatt av kommunen.

Kapittel 3 – Inntektsskatt til staten, kommunene og fylkeskommunene

§ 3-1 Toppskatt

Personlig skattyter skal av personinntekt fastsatt etter skatteloven kapittel 12, svare toppskatt til staten med 9 pst. for den delen av inntekten som overstiger 509 600 kroner, og med 12 pst. for den delen av inntekten som overstiger 828 300 kroner i klasse 0, 1 og 2.

Personlig skattyter i en kommune i Finnmark, eller i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke, skal likevel bare svare toppskatt til staten av inntekt som nevnt i første ledd med 7 pst. av den inntekten som overstiger 509 600 kroner, og med 12 pst. for den delen av inntekten som overstiger 828 300 kroner i klasse 0, 1 og 2.

Dersom skattyter er bosatt i riket bare en del av året, nedsettes beløpene i første og annet ledd forholdsmessig under hensyn til det antall hele eller påbegynte måneder av året han har vært bosatt her. Tilsvarende gjelder for skattyter som ikke er bosatt i riket, men som plikter å svare skatt etter skatteloven § 2-3 første og annet ledd, eller lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

§ 3-2 Fellesskatt

Enhver som plikter å betale inntektsskatt til kommunen etter skatteloven, skal betale fellesskatt til staten. Fellesskatten skal beregnes på samme grunnlag som inntektsskatten til kommunene.

Satsen for fellesskatt skal være:

 • For personlig skattepliktig og dødsbo i Finnmark og kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke: 10,25 pst.

 • For personlig skattepliktig og dødsbo ellers: 13,75 pst.

§ 3-3 Skatt til staten

Selskaper og innretninger som nevnt i skatteloven § 2-36 annet ledd, svarer skatt til staten med 28 pst. av inntekten.

§ 3-4 Skatt på grunnrenteinntekt i kraftforetak

Av grunnrenteinntekt i vannkraftverk fastsatt i medhold av skatteloven § 18-3 svares grunnrenteskatt til staten med 30 pst.

§ 3-5 Skatt til staten for person bosatt og selskap hjemmehørende i utlandet

Skattyter som nevnt i skatteloven § 2-3 første ledd bokstav h, skal i tillegg til å svare skatt etter bestemmelsene foran i dette vedtaket, svare skatt til staten med 28 pst. av inntekten.

Person som ikke har bopel i riket, men som mottar lønn av den norske stat, skal av denne inntekt svare fellesskatt til staten etter satsen for personlig skattyter og dødsbo i dette vedtaket § 3-2 annet ledd annet strekpunkt, samt toppskatt som nevnt i § 3-1 første ledd. Bestemmelsene i skatteloven § 16-20 til § 16-29 gjelder tilsvarende for skattytere som nevnt i dette ledd.

Av aksjeutbytte som utdeles til aksjonær som er hjemmehørende i utlandet, svares skatt til staten med 25 pst. eller i tilfelle den sats som følger av skatteavtale med fremmed stat. Det samme gjelder renter på grunnfondsbevis som utdeles til skattyter hjemmehørende i utlandet.

Person som nevnt i skatteloven § 2-3 fjerde ledd, skal av personinntekt fastsatt etter skatteloven kapittel 12 svare skatt til staten med 15 pst. av inntekten. Dersom vedkommende gis fradrag etter skatteloven § 6-71, svares skatt til staten etter skattesatsene som følger av §§ 3-1, 3-2 og 3-8.

§ 3-6 Skatt til staten på honorar til utenlandske artister mv.

Skattepliktig etter lov om skatt på honorar til utenlandske artister mv., skal svare skatt til staten med 15 pst. av inntekten.

§ 3-7 Skattesats for utbetalinger fra individuell pensjonsavtale til bo

Skattesatsen for utbetaling fra individuell pensjonsavtale og etter innskuddspensjonsloven til bo, som omhandlet i skatteloven § 5-40 fjerde ledd, skal være 45 pst.

§ 3-8 Inntektsskatt til kommunene og

fylkeskommunene

Den fylkeskommunale inntektsskattøren for personlige skattytere og dødsbo skal være maksimum 2,65 pst. Den kommunale inntektsskattøren for personlige skattytere og dødsbo skal være maksimum 11,60 pst.

Maksimumssatsene skal gjelde med mindre fylkestinget eller kommunestyret vedtar lavere satser.

Kapittel 4 – Skatt etter lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

§ 4-1 Ordinære skatter

Skattyter som har formue knyttet til eller inntekt vunnet ved petroleumsutvinning og rørledningstransport, jf. § 2 annet ledd i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv., skal av slik formue og inntekt, i tillegg til de skatter som følger av bestemmelsene foran, svare skatt til staten etter reglene og satsene nedenfor. Det samme gjelder når skatteplikten utelukkende følger av nevnte lov.

Av formue som tilhører andre skattytere enn selskaper, svares skatt med 0,7 pst.

Av inntekt svares skatt med 28 pst., med mindre det skal svares skatt på inntekten etter dette vedtaket § 3-3. Skatten blir å utligne i samsvar med bestemmelsene i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

§ 4-2 Særskatt

Av inntekt vunnet ved petroleumsutvinning, behandling og rørledningstransport som nevnt i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 5, skal det svares særskatt med 50 pst.

§ 4-3 Terminskatt

Terminskatt for inntektsåret 2013 skrives ut og betales i samsvar med lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 7. Ved utskrivingen av terminskatt benyttes satsene ovenfor.

§ 4-4 Utbytte utdelt til utenlandsk eierselskap

Det svares ikke skatt av aksjeutbytte som utdeles fra i riket hjemmehørende aksjeselskap og allmennaksjeselskap som er skattepliktig etter lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 5, til selskap hjemmehørende i utlandet som direkte eier minst 25 pst. av kapitalen i det utdelende selskap. Dersom det i riket hjemmehørende selskap også har inntekt som ikke er skattepliktig etter lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 5, svares skatt til staten etter de alminnelige regler for aksjeutbytte som fordeles til slik inntekt. Aksjeutbytte fordeles mellom særskattepliktig inntekt og annen inntekt på grunnlag av alminnelig inntekt fratrukket skatter for henholdsvis særskattepliktig inntekt og annen inntekt.

Kapittel 5 – Tonnasjeskatt

§ 5-1 Tonnasjeskatt

Aksjeselskap, allmennaksjeselskap og tilsvarende selskap hjemmehørende i annen EØS-stat som nevnt i skatteloven § 8-10, skal svare tonnasjeskatt, jf. skatteloven § 8-16, etter følgende satser:

 • 0 kroner for de første 1 000 nettotonn, deretter

 • 18 kroner per dag per 1 000 nettotonn opp til 10 000 nettotonn, deretter

 • 12 kroner per dag per 1 000 nettotonn opp til 25 000 nettotonn, deretter

 • 6 kroner per dag per 1 000 nettotonn.

Satsene i første ledd kan reduseres etter nærmere bestemmelser fastsatt av departementet, jf. skatteloven § 8-16 første ledd.

Kapittel 6 – Særlige bestemmelser om skattegrunnlag, beløpsgrenser og satser mv.

§ 6-1 Minstefradrag

Minstefradrag i lønnsinntekt mv. etter skatteloven § 6-32 første ledd bokstav a skal ikke settes lavere enn 31 800 kroner, og ikke høyere enn 81 300 kroner.

Minstefradrag i pensjonsinntekt etter skatteloven § 6-32 første ledd bokstav b skal ikke settes lavere enn 4 000 kroner, og ikke høyere enn 68 050 kroner.

§ 6-2 Foreldrefradrag

Fradrag beregnet etter skatteloven § 6-48 skal ikke settes høyere enn 25 000 kroner for ett barn. Fradragsgrensen økes med inntil 15 000 kroner for hvert ytterligere barn.

§ 6-3 Personfradrag

Fradrag etter skatteloven § 15-4 er 47 150 kroner i klasse 1 og 94 300 kroner i klasse 2.

§ 6-4 Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt

Beløpsgrensene som nevnt i skatteloven § 17-1 første ledd skal være 127 000 kroner for enslige og 116 700 kroner for hver ektefelle. Beløpsgrensen er 233 400 kroner for ektepar og samboere som ved skattebegrensningen får inntekten fastsatt under ett etter skatteloven § 17-2 annet ledd.

§ 6-5 Skattefradrag for pensjonsinntekt

Fradraget som nevnt i skatteloven § 16-1 første ledd skal være 30 300 kroner.

Beløpsgrensene som nevnt i skatteloven § 16-1 tredje ledd skal være 170 750 kroner i trinn 1 og 259 800 kroner i trinn 2.

§ 6-6 Særfradrag for enslige forsørgere

Fradrag etter skatteloven § 6-80 er 3 930 kroner pr. påbegynt måned.

Kapittel 7 – Forskriftskompetanse mv.

§ 7-1 Forskriftsfullmakt til gjennomføring og utfylling

Departementet kan gi forskrift til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene i dette vedtak.

§ 7-2 Adgang til å fravike reglene i vedtaket

Reglene i dette vedtaket kan fravikes på vilkår som nevnt i skattebetalingsloven § 4-8.

IV

Stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjettåret 2013

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven) svares avgift til statskassen etter bestemmelsene i dette vedtaket.

§ 2 Fradrag etter arveavgiftsloven § 15 annet ledd for begravelsesomkostninger, skifteomkostninger og utgifter til gravsted settes til et halvt grunnbeløp i folketrygden (G) ved årets inngang, dvs. 41 061 kroner, hvis ikke høyere utgifter er legitimert.

Utgifter til dokumentavgift og tinglysing kommer særskilt til fradrag.

Fradrag etter arveavgiftsloven § 17 for avgiftspliktig som ikke har fylt 21 år, settes til et grunnbeløp i folketrygden (G) ved årets inngang, dvs. 82 122 kroner pr. år.

§ 3 Avgiftsgrunnlaget rundes nedover til nærmeste tall som kan deles med 1 000.

§ 4 Av arv og gaver til arvelaterens/giverens barn, fosterbarn – herunder stebarn som har vært oppfostret hos arvelateren/giveren – og foreldre, svares:

Av de første 470 000 kronerintet
Av de neste 330 000 kroner6 pst.
Av overskytende beløp10 pst.

§ 5 Av arv og gaver som ikke går inn under § 4, svares:

Av de første 470 000 kronerintet
Av de neste 330 000 kroner8 pst.
Av overskytende beløp15 pst.

V

Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2013

For inntektsåret 2013 svares folketrygdavgifter etter følgende regler og satser, jf. lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kapittel 23:

Arbeidsgiveravgift

§ 1 Soneplassering

Arbeidsgiveravgift beregnes etter satsen som gjelder i den sonen hvor arbeidsgiver anses å drive virksomhet.

Et foretak som er arbeidsgiver, anses å drive virksomhet i den kommunen hvor foretaket er registrert. En privatperson som er arbeidsgiver, anses å drive virksomhet i den kommunen hvor vedkommende er bosatt ifølge folkeregisteret.

Har foretaket registrerte underenheter, jf. forskrift 9. februar 1995 nr. 114 om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret § 10, anses hver underenhet som egen beregningsenhet for arbeidsgiveravgift.

Utføres hoveddelen av arbeidstakerens arbeid i en annen sone enn der virksomheten er registrert, og enhetsregisterreglene på grunn av virksomhetens art ikke påbyr at underenhet registreres i sonen hvor arbeidet utføres, benyttes likevel satsen i sonen hvor arbeidet utføres på den del av lønnskostnadene som knytter seg til dette arbeidet. Det samme gjelder ved arbeidsutleie, dersom arbeidstakeren utfører hoveddelen av sitt arbeid i en annen sone enn i den sonen virksomheten er registrert. Med hoveddelen av arbeidet menes her mer enn halvparten av antall arbeidsdager arbeidstakeren har gjennomført for arbeidsgiveren i løpet av avgiftsterminen.

Flytter arbeidsgiveren eller underenheten fra en sone til en annen, legges satsen i tilflyttingssonen til grunn fra og med påfølgende avgiftstermin etter registrert flyttedato.

§ 2 Soner for arbeidsgiveravgift

Sone I omfatter de områder som ikke er nevnt nedenfor. Arbeidsgivere beregner avgiften etter satsen som gjelder for sone I, hvis ikke annet følger av dette vedtaket.

Sone Ia omfatter:

 • kommunene Frosta og Leksvik i Nord-Trøndelag fylke,

 • kommunene Agdenes, Bjugn, Meldal, Midtre Gauldal, Rissa, Selbu og Ørland i Sør-Trøndelag fylke,

 • kommunene Aukra, Eide, Gjemnes, Haram, Herøy, Midsund, Nesset, Sande, Stordal, Vanylven i Møre og Romsdal fylke,

 • kommunene Flora, Førde og Sogndal i Sogn og Fjordane fylke,

 • kommunene Etne, Tysnes, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Modalen og Bømlo i Hordaland fylke,

 • kommunene Sauda, Vindafjord og Finnøy i Rogaland fylke,

 • kommunene Audnedal, Åseral, Hægebostad og Sirdal i Vest-Agder fylke,

 • kommunene Gjerstad, Vegårshei, Åmli og Iveland i Aust-Agder fylke,

 • kommunene Drangedal, Nome og Hjartdal i Telemark fylke,

 • kommunene Sigdal og Rollag i Buskerud fylke,

 • kommunene Gausdal, Søndre Land og Nordre Land i Oppland fylke,

 • kommunene Nord-Odal, Eidskog, Grue, Våler, Åsnes og Åmot i Hedmark fylke.

Sone II omfatter:

 • kommunene Meråker og Verran, samt området i Inderøy kommune som fram til 31. desember 2011 utgjorde Mosvik kommune, i Nord-Trøndelag fylke,

 • kommunene Norddal, Stranda, Rauma, Tingvoll, Sunndal og Sandøy i Møre og Romsdal fylke,

 • Sogn og Fjordane fylke med unntak av kommunene Flora, Førde og Sogndal,

 • kommunene Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Masfjorden og Fedje i Hordaland fylke,

 • kommunene Hjelmeland, Suldal, Utsira og Kvitsøy i Rogaland fylke,

 • kommunene Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle i Aust-Agder fylke,

 • kommunene Tinn, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje i Telemark fylke,

 • kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol og Nore og Uvdal i Buskerud fylke,

 • kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu i Oppland fylke,

 • kommunen Trysil i Hedmark fylke.

Sone III omfatter:

 • kommunen Snåsa i Nord-Trøndelag fylke,

 • kommunene Hemne, Snillfjord, Oppdal, Rennebu, Røros, Holtålen og Tydal i Sør-Trøndelag fylke,

 • kommunene Surnadal, Rindal, Aure og Halsa i Møre og Romsdal fylke,

 • kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang i Oppland fylke,

 • kommunene Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os i Hedmark fylke.

Sone IV omfatter:

 • Troms fylke, med unntak av kommunene Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Tromsø,

 • Nordland fylke, med unntak av kommunen Bodø,

 • kommunene Namdalseid, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Flatanger, Vikna, Nærøy, Leka, Fosnes, Overhalla og Namsos i Nord-Trøndelag fylke,

 • kommunene Frøya, Hitra, Åfjord, Roan og Osen i Sør-Trøndelag fylke,

 • kommunen Smøla i Møre og Romsdal fylke.

Sone IVa omfatter:

 • kommunen Tromsø i Troms fylke,

 • kommunen Bodø i Nordland fylke.

Sone V omfatter:

 • Finnmark fylke,

 • kommunene Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen i Troms fylke.

§ 3 Satser for arbeidsgiveravgift etter sone

Satsen for arbeidsgiveravgift for inntektsåret 2013 er:

 • 14,1 pst. i sone I.

 • 14,1 pst. i sone Ia, men likevel 10,6 pst. så lenge differansen mellom den avgift som ville følge av satser på henholdsvis 14,1 pst. og 10,6 pst. ikke overstiger 530 000 kroner for foretaket i 2013. For veitransportforetak er satsen 10,6 pst. inntil nevnte differanse overstiger 265 000 kroner for foretaket i 2013. Med veitransportforetak menes foretak som driver innen næringskodene 49.3 Annen landtransport med passasjerer og 49.4 Godstransport på vei, herunder flyttetransport, med unntak av 49.312 (Transport med sporveis- og forstadsbane) og 49.393 (Transport med taubaner, kabelbaner og skiheiser). Bestemmelsene om reduserte avgiftssatser i sone Ia gjelder ikke foretak som er omfattet av helseforetaksloven, statsforvaltningen som omfattes av reglene i folketrygdloven § 24-6 tredje ledd, eller foretak som har krav på støtte etter kapittel 16 i ESAs retningslinjer om statsstøtte til foretak i vanskeligheter. Når et foretak i sone Ia beregner avgift etter redusert sats, kan den samlede fordelen av bagatellmessig støtte i form av redusert avgift og annen bagatellmessig støtte til foretaket ikke overstige 530 000 kroner i 2013, jf. forordning (EF) nr. 1998/2006 om bagatellmessig støtte inntatt i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 29/2007. For foretak som driver innen veitransport må slik samlet støtte ikke overstige 265 000 kroner i 2013.

 • 10,6 pst. i sone II.

 • 6,4 pst. i sone III.

 • 7,9 pst. i sone IVa.

 • 5,1 pst. i sone IV.

 • 0 pst. i sone V og for avgift som svares av foretak hjemmehørende på Svalbard, og når andre foretak utbetaler lønn og annen godtgjørelse som blir skattlagt etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.

§ 4 Særregler om avgiftssats for stålproduksjon og skipsverft

Avgift skal beregnes med 14,1 pst., uansett hvor foretaket er hjemmehørende, når foretaket er beskjeftiget med produksjon av stålprodukter opplistet i Annex I til kapittel 25B om regionalstøtte i ESAs retningslinjer for statsstøtte. Det samme gjelder dersom foretaket bygger eller reparerer selvdrevet, sjøgående kommersielt fartøy som er på minst 100 BRT for transport av passasjerer eller gods, eller som er på minst 100 BRT til særlige formål, eller som er et slepefartøy på minst 365 kW, eller som er et flytende og flyttbart uferdig skrog av slike fartøy. Regelen i første punktum gjelder også foretak som foretar vesentlig ombygging av slike fartøy over 1 000 BRT.

Inntil differansen overstiger 530 000 kroner mellom den avgift som ville følge av en sats på 14,1 pst. for foretaket i 2013 og den avgift som følger av satsen for sonen hvor foretaket drives etter reglene foran, er satsen likevel 10,6 pst. i sone II og Ia, 6,4 pst. i sone III, 7,9 pst. i sone IVa, 5,1 pst. i sone IV og 0 pst. i sone V. Dette gjelder likevel ikke for foretak som har krav på støtte med hjemmel i kapittel 16 i ESAs retningslinjer om statsstøtte til foretak i vanskeligheter.

For foretak med blandet virksomhet og et klart regnskapsmessig skille mellom virksomhet omfattet av første ledd og annen type virksomhet, kan avgiften kreves beregnet etter satsene i § 3, eventuelt i § 5, for den del av virksomheten som ikke er omfattet av første ledd.

Bestemmelsen i § 3 annet strekpunkt femte punktum om begrensningene for samlet bagatellmessig støtte gjelder tilsvarende for virksomheter som anvender reduserte satser etter denne bestemmelse.

§ 5 Særregel om avgiftssats for produkter som ikke omfattes av EØS-avtalen

For virksomhet som bare driver med produksjon, foredling og engroshandel av produkter som ikke omfattes av EØS-avtalen, jf. avtalens § 8, beregnes arbeidsgiveravgift med 5,1 pst. når virksomheten drives i sone IVa, og med 10,6 pst. når den drives i sone Ia. Dette gjelder følgende næringskoder:

01.1-01.3Dyrking av ettårige vekster, flerårige vekster og planteformering
01.4Husdyrhold
01.5Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
01.6Tjenester tilknyttet jordbruk og etterbehandling av vekster etter innhøsting
01.7Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell
02.1-02.3Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter, avvirkning og innsamling av viltvoksende produkter av annet enn tre og del av 16.10 (produksjon av pæler)
02.40Tjenester tilknyttet skogbruk (med unntak av tømmermåling)
03.11-03.12Hav- og kystfiske og fangst og ferskvannsfiske
03.21-03.22Hav- og kystbasert akvakultur og ferskvannsbasert akvakultur
10.11-10.13Bearbeiding og konservering av kjøtt og fjørfekjøtt og produksjon av kjøtt- og fjørfevarer
10.20Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr
10.3Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker
10.4Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer
10.5Produksjon av meierivarer og iskrem
10.6Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter, samt del av 10.89 (produksjon av kunstig honning og karamell)
10.85Produksjon av ferdigmat
10.9Produksjon av fôrvarer
46.2Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr
46.31Engroshandel med frukt og grønnsaker, samt del av 10–39 (produksjon av skrellede grønnsaker og blandede salater)
46.32Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer
46.33Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett
46.381Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
50.202Innenriks sjøtransport med gods, men bare for så vidt gjelder drift av brønnbåter
52.10Lagring, men bare for så vidt gjelder drift av kornsiloer.

For foretak med blandet virksomhet og et klart regnskapsmessig skille mellom virksomhet omfattet av denne bestemmelsen og annen type virksomhet, kan arbeidsgiver kreve at avgiften beregnes etter satsene her for den del av virksomheten som omfattes av denne bestemmelsen.

Trygdeavgift

§ 6 Trygdeavgift av pensjon mv.

Av pensjon i og utenfor arbeidsforhold, føderåd, livrente som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold, engangsutbetaling fra pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven, engangsutbetaling fra individuell pensjonsavtale som er i samsvar med regler gitt av departementet, engangsutbetaling fra pensjonsavtale etter lov om individuell pensjonsordning og personinntekt for skattyter under 17 år og over 69 år, som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 1, beregnes trygdeavgift med 4,7 pst.

§ 7 Trygdeavgift av lønnsinntekt mv.

Av lønnsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 2, beregnes trygdeavgift med 7,8 pst.

§ 8 Trygdeavgift av næringsinntekt mv.

Av næringsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 3, beregnes trygdeavgift med 11 pst.

Andre bestemmelser

§ 9 Forskriftsfullmakt mv.

Kongen gir regler om grunnlag og satser for avgifter og tilskudd etter folketrygdloven § 23-4 for visse grupper av medlemmer i trygden. Satsen på 14,1 pst. skal legges til grunn for arbeidsgiveravgift fastsatt etter denne bestemmelsen.

Departementet kan gi regler til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i §§ 1 til 5.

VI

Stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2013

Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen betales CO2-avgift til statskassen etter følgende satser:

 • a) for gass 96 øre per standardkubikkmeter

 • b) for olje eller kondensat 96 øre per liter.

VII

Stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2013

Med hjemmel i folketrygdloven § 23-5 annet ledd fastsettes:

I

I 2013 skal følgende avgifter til folketrygden dekkes ved en produktavgift på omsetning av fisk, hval og sel, og produkter av disse, fra fartøy som har drevet egen fangstvirksomhet innenfor det aktuelle kalenderår:

 • 1. Trygdeavgift over 7,8 pst. av pensjonsgivende inntekt fra fiske, hval- og selfangst i inntektsåret.

 • 2. Arbeidsgiveravgift på hyre til mannskapet på fiske-, hvalfangst- og selfangstfartøy.

 • 3. Premie til kollektiv yrkesskadetrygd for fiskere, hval- og selfangere.

 • 4. Avgift til dekning av de utgiftene folketrygden har med stønad til arbeidsløse fiskere, hval- og selfangere.

 • 5. Avgift til dekning av de utgiftene folketrygden har i forbindelse med ordningen med frivillig tilleggstrygd for sykepenger til manntallsførte fiskere, hval- og selfangere.

II

Produktavgiften skal være 2,6 pst. for 2013.

Avgift på omsetning av råfisk, råfiskprodukter, hval og hvalprodukter innkreves av godkjente salgslag, jf. lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk § 3. Ved fiske i fjerne farvann der omsetningen foregår utenom salgslag, og ved omsetning av sel og produkter av sel, skal den avgiftspliktige innbetale produktavgiften til Fiskeridirektoratet.

VIII

Stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2013

(kap. 5521 post 70)

§ 1 Saklig virkeområde og forholdet til merverdiavgiftsloven

Fra 1. januar 2013 svares merverdiavgift etter satsene i dette vedtaket og i samsvar med lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).

§ 2 Alminnelig sats

Merverdiavgift svares med 25 pst. av avgiftspliktig omsetning, uttak og innførsel når ikke redusert sats skal anvendes etter bestemmelsene nedenfor.

§ 3 Redusert sats med 15 pst.

Merverdiavgift svares med 15 pst. av omsetning, uttak og innførsel av næringsmidler som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-2.

§ 4 Redusert sats med 8 pst.

Merverdiavgift svares med 8 pst. av omsetning og uttak av tjenester som gjelder:

 • a) Persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-3,

 • b) transport av kjøretøy på ferge som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-4,

 • c) utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-5,

 • d) rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-6,

 • e) kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7,

 • f) adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9,

 • g) adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10,

 • h) rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11.

§ 5 Redusert sats med 11,11 pst.

Merverdiavgift svares med 11,11 pst. av omsetning mv. av råfisk som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-8.

IX

Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2013

Om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikkVolumprosent alkoholKr
t.o.m. 0,7avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer
Brennevinsbasertover 0,76,85 per volumprosent og liter
Annenover 0,7 t.o.m. 2,73,06 per liter
over 2,7 t.o.m. 3,711,52 per liter
over 3,7 t.o.m. 4,719,96 per liter
over 4,7 t.o.m. 224,46 per volumprosent og liter
Etanol til teknisk brukover 0,7sats som for alkoholholdig drikk

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften. Departementet kan videre gi forskrift om at det skal betales avgift på alkohol som er i varer som ikke er avgiftspliktige etter første ledd, samt om forenklet avgiftsberegning for varer som reisende innfører til personlig bruk utover avgiftsfri kvote, jf. tolloven § 4-20.

§ 2 Det gis fritak for avgift på alkohol som

 • a) fra produsents eller importørs lager

 • 1. utføres til utlandet,

 • 2. leveres direkte eller via tollager til proviant etter tolloven § 4-23,

 • 3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn etter tolloven § 4-30,

 • b) innføres

 • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

 • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 • c) etter tolloven § 5-3 fra produsents eller importørs lager leveres til eller innføres av

 • 1. diplomater,

 • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • d) kommer i retur til produsents eller importørs lager,

 • e) leveres til teknisk, vitenskapelig eller medisinsk bruk og som er gjort utjenlig til drikk (denaturert) eller på annen måte finnes garantert mot å bli brukt til drikk,

 • f) brukes som råstoff mv. ved framstilling av varer,

 • g) framstilles ved ikke ervervsmessig produksjon. Fritaket omfatter ikke brennevinsbasert drikk og gjelder kun framstilling til eget bruk.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på tobakkvarer mv. (kap. 5531 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

ProduktKr
Sigarer2,35per gram av pakningens nettovekt
Sigaretter2,35per stk.
Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning2,35per gram av pakningens nettovekt
Skråtobakk0,95per gram av pakningens nettovekt
Snus0,95per gram av pakningens nettovekt
Sigarettpapir og sigaretthylser0,0358per stk.

Med en sigarett menes en sigarett som har en lengde til og med 90 mm, som to regnes sigaretten dersom den har en lengde på over 90 mm, men maks 180 mm osv. Filter og munnstykke tas ikke med ved beregningen av lengden.

Vekten av fastmunnstykke skal tas med i den nettovekt som danner grunnlaget for beregning av avgiften.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften. Departementet kan videre gi forskrift om forenklet avgiftsberegning for varer som reisende innfører til personlig bruk utover avgiftsfri kvote, jf. tolloven § 4-20.

§ 2 Departementet kan gi forskrift eller fatte enkeltvedtak om at varer som er ment eller er egnet som erstatning for varer som nevnt i § 1, er avgiftspliktige. Dersom avgiftsplikt blir pålagt, skal det betales avgift med samme beløp som for tilsvarende tobakkvare.

§ 3 Det gis fritak for avgift på tobakkvarer mv. som

 • a) fra produsents eller importørs lager

 • 1. utføres til utlandet,

 • 2. leveres direkte eller via tollager til proviant etter tolloven § 4-23,

 • 3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn etter tolloven § 4-30,

 • b) innføres

 • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

 • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 • c) etter tolloven § 5-3 fra produsents eller importørs lager leveres til eller innføres av

 • 1. diplomater,

 • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • d) kommer i retur til produsents eller importørs lager,

 • e) kvalitetsprøves og forbrukes på fabrikk eller lager.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 4 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 5 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på motorvogner mv. (kap. 5536)

A. Engangsavgift (kap. 5536 post 71)

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter betales avgift til statskassen ved første gangs registrering av motorvogner i det sentrale motorvognregisteret. Videre skal det betales avgift når

 • a) betingelsene for avgiftsfrihet eller avgiftsnedsettelse ved første gangs registrering ikke lenger er oppfylt,

 • b) motorvogn som ikke tidligere er registrert her i landet urettmessig tas i bruk uten registrering,

 • c) oppbygd motorvogn tas i bruk før ny registrering.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Avgift skal betales med følgende beløp:

Avgiftsgruppe A2 000
Personbiler, varebiler klasse 1, busser under 6 m med inntil 17 seteplasser0–1 15037,59
1 151–1 40081,94
1 401–1 500163,90
over 1 500190,61
0–650
66–90275,00
91–130790,00
over 1301 960,00
over 035,00
Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp, og med
- utslipp 110 g/km og over0–1100
111–125764,00
126–165770,00
166–2351 796,00
over 2352 883,00
- CO2 -utslipp under 110 g/km t.o.m 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 110 g/km t.o.m 50 g/km814,00
- CO2 -utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50 g/km966,00
Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp
- bensindrevne0-1 10014,60
1 101–1 65048,63
1 651–2 050114,14
over 2 050123,12
- ikke bensindrevne0–1 10011,19
1 101–1 65039,71
1 651–2 05093,17
over 2 05096,92
Avgiftsgruppe B 2 000
Varebiler klasse 2, lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg og godsrom med lengde under 300 cm og bredde under 190 cm22 pst. av A22 pst. av A25 pst. av A
Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2 -utslipp, og med
- utslipp 110 g/km og over0–1100
111–125191,00
126–165192,50
over 165449,00
- CO2 -utslipp under 110 g/km t.o.m 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 110 g/km t.o.m 50 g/km203,50
- CO2-utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50241,50
Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp25 pst. av A
Avgiftsgruppe C 2 000
Campingbiler22 pst. av A22 pst. av A 0 pst. av A22 pst. av A22 pst. av A
Avgiftsgruppe D (opphevet)
Avgiftsgruppe E 0
Beltebiler36 pst. av verdiavgiftsgrunnlaget
Avgiftsgruppe F 0
Motorsykler10 837
0–110
over 11482,28
0–1250
126–90037,22
over 90081,62
Avgiftsgruppe G 2 000
Beltemotorsykler (snøscootere)0–10015,27
101–20030,55
over 20061,07
0–2040,74
21–4081,44
over 40162,87
0–2003,19
201–4006,37
over 40012,73
Avgiftsgruppe H 2 000
Motorvogn i avgiftsgruppe A, som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på løyveinnehaver til bruk som ordinær drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede40 pst. av A40 pst. av A100 pst. av A100 pst. av A100 pst. av A
Avgiftsgruppe I 2 000
Avgiftspliktige motorvogner som er 30 år eller eldre3 569
Avgiftsgruppe J 2 000
Busser under 6 m med inntil 17 seteplasser, hvorav minst 10 er fastmontert i fartsretningen40 pst. av A40 pst. av A0 pst. av A
Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp, og med
- utslipp 110 g/km og over0–1100
111–125305,60
126–165308,00
over 165718,40
- CO2-utslipp under 110 t.o.m 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 110 g/km t.o.m 50 g/km325,60
- CO2-utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50 g/km386,40
Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp40 pst. av A

Engangsavgift for motorvogn med CO2-utslipp under 110 g/km, vrakpantavgift ikke medregnet, kan ikke settes lavere enn den avgift som skal svares for motorvogn i avgiftsgruppe I.

Vrakpantavgiften inngår ikke i beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften.

Departementet kan gi forskrift om refusjon av vrakpantavgift for motorvogner som utføres til utlandet.

Departementet kan gi forskrift om tilbakebetaling og tilleggsberegning av særavgift og merverdiavgift. Departementet kan videre gi forskrift om hvilken avgiftsgruppe en motorvogn skal avgiftsberegnes etter. Oppstår det tvil om hvilken avgiftsgruppe en motorvogn skal avgiftsberegnes etter, avgjøres dette av departementet med bindende virkning.

§ 3 Ved beregning av avgift basert på egenvekt, NOX-utslipp, CO2-utslipp, slagvolum og motoreffekt benyttes de tekniske data som fastsettes i forbindelse med motorvognens godkjenning etter veimyndighetenes regelverk.

For motorvogner som ikke har fastsatt verdi for utslipp av NOX etter første ledd, settes utslippet til den verdi vedkommende motorvogn maksimalt kan ha etter veimyndighetenes regelverk. Departementet kan gi forskrift om hvordan NOX-utslipp skal fastsettes.

Hvilke motorvogner som har plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp følger av veimyndighetenes regelverk. Avgiftsberegningen for kjøretøy som ikke omfattes av veimyndighetenes regelverk om dokumentasjon av drivstofforbruk og CO2-utslipp, skal baseres på CO2-utslipp når utslippet på annen måte er dokumentert overfor veimyndighetene og lagt til grunn ved registreringen.

Ved innenlandsk tilvirkning er verdiavgiftsgrunnlaget prisen fra produsent. Ved innførsel er verdiavgiftsgrunnlaget tollverdien.

§ 4 For motorvogner som benytter stempeldrevet forbrenningsmotor i kombinasjon med elektrisk motor (hybridbiler), inngår verken effekten knyttet til den elektriske motoren eller vekten av elektromotor og batteripakke i avgiftsgrunnlaget.

For motorvogner som har vært registrert i utlandet før registrering her i landet gjøres bruksfradrag i den engangsavgift som beregnes etter § 2.

Departementet kan gi forskrift om beregning av engangsavgiften for motorvogner som nevnt i første og annet ledd.

§ 5 Det gis fritak for engangsavgift på

 • a) motorvogner som registreres på kjennemerker med gule tegn på blå reflekterende bunn,

 • b) motorvogner registrert på Den nordiske investeringsbank og som er nødvendig for bankens offisielle virksomhet,

 • c) motorvogner som registreres på NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • d) lett pansrede motorvogner til offentlig bruk,

 • e) motorvogner til bruk utelukkende som banekjøretøy og i rally, samt motorsykler til bruk utelukkende i trial- og endurokonkurransekjøring,

 • f) ambulanser,

 • g) begravelseskjøretøy,

 • h) beltemotorsykler som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på humanitær institusjon som skal benytte kjøretøyet i ambulansetjeneste,

 • i) motorvogner som bare bruker elektrisitet til framdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselsceller. Fritaket omfatter ikke motorvogner hvor batteri under kjøring kan tilføres strøm ved bruk av en ekstern forbrenningsmotor,

 • j) busser som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på

 • 1. innehaver av løyve etter lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy § 6 eller § 9, eller som er utleid på kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom innehaver av slikt løyve og selskap i samme konsern. Fritaket gjelder også busser som utfører rutetransport basert på kontrakt med varighet på ett år eller mer inngått med myndighet eller selskap som har slikt ruteløyve,

 • 2. institusjon eller organisasjon som tilbyr transport av funksjonshemmede mv.,

 • k) motorvogner som innføres som arvegods etter tolloven § 5-1 første ledd bokstav e,

 • l) motorvogner som innføres til midlertidig bruk etter tolloven § 6-1 annet ledd,

 • m) beltevogner til Forsvaret,

 • n) spesialutrustede kjøretøy til bruk for brannvesenet,

 • o) motorvogner som til framdrift benytter stempeldrevet forbrenningsmotor som kun kan benytte hydrogen som drivstoff. Dette gjelder også kjøretøy som til framdrift benytter slik motor i kombinasjon med elektrisk motor (hybridbiler).

For motorvogner som kan benytte etanol som drivstoff gjøres fradag i avgiften etter § 2 på kr 10 000. Med etanol menes i denne sammenheng konsentrasjoner på minst 85 pst. etanol.

Motorvogner som nevnt i første ledd bokstav a til c er fritatt for vrakpantavgift.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 6 Departementet kan gi forskrift om betaling av avgifter ved endring av en motorvogns avgiftsmessige status og om hva som skal anses som slik endring.

Departementet kan gi forskrift om betaling av avgift dersom det foretas endringer av en motorvogn som har betydning for grunnlaget for beregning av avgiften, og om hva som skal anses som en slik endring.

§ 7 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 8 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning eller også ellers en klart urimelig virkning.

B. Årsavgift (kap. 5536 post 72)

§ 1 For 2013 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorvogner og båter betales årsavgift til statskassen for innenlandsregistrerte kjøretøy med tillatt totalvekt mindre enn 7 500 kg med følgende beløp (kr):

 • a) 2 940 for personbiler, varebiler, campingbiler, busser, kombinerte biler, lastebiler, samt trekkbiler med tillatt totalvekt fra og med 3 500 kg,

 • b) 3 425 for dieseldrevne motorvogner som nevnt i bokstav a som ikke har fabrikkmontert partikkelfilter,

 • c) 2 940 for årsprøvekjennemerker for motorvogner,

 • d) 1 100 for campingtilhengere med egenvekt over 350 kg,

 • e) 1 800 for motorsykler; trehjuls, lette, mellomtunge og tunge,

 • f) 415 for

 • 1. motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy § 9 som drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede,

 • 2. motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogner eller fartøy § 6, eller som er utleid på kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom innehaver av slikt løyve og selskap i samme konsern. Dette gjelder også motorvogn som utfører rutetransport basert på kontrakt med varighet på ett år eller mer inngått med myndighet eller selskap som har slikt ruteløyve,

 • 3. motorvogner som er godkjent og registrert som ambulanse eller som er registrert som begravelseskjøretøy på begravelsesbyrå og lignende,

 • 4. motorvogner som er registrert på kjennemerker med lysegule tegn på sort bunn,

 • 5. motorvogner som bare bruker elektrisitet til framdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselsceller,

 • 6. motorredskap,

 • 7. beltekjøretøy,

 • 8. trekkbiler som ikke omfattes av bokstav a eller b,

 • 9. mopeder,

 • 10. traktorer,

 • 11. motorvogner som er 30 år eller eldre.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Unntatt fra avgiftsplikt er:

 • a) motorvogner som er registrert på kjennemerker med gule tegn på blå reflekterende bunn,

 • b) motorvogner som er registrert på Den nordiske investeringsbank og som er nødvendig for bankens offisielle virksomhet,

 • c) motorvogner som er registrert på NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • d) motorvogner registrert til bruk på Svalbard,

 • e) campingtilhengere som er 30 år eller eldre, samt campingtilhengere som er registrert på kjennemerker med lysegule tegn på sort bunn,

 • f) motorvogn som er stjålet i løpet av året.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Det skal betales full avgift for kjøretøy som er registrert per 1. januar eller som blir registrert i første halvår og for årsprøvekjennemerker som er tildelt per 1. januar eller som blir tildelt i første halvår.

Det skal ikke betales avgift for motorvogner som innen avgiftens forfall leveres til godkjent oppsamlingsplass for bilvrak eller til bilopphuggeri for vraking/hugging.

Det skal betales halv avgift på kjøretøy som

 • a) leveres til godkjent oppsamlingsplass for bilvrak eller til bilopphuggeri for vraking/hugging i første halvår, men etter avgiftens forfall,

 • b) registreres eller tildeles årsprøvekjennemerker i annet halvår.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for å betale halv avgift.

§ 4 Avgift som ikke er betalt innen forfall, forhøyes med kr 250. For kjøretøy som nevnt i § 1 bokstav f forhøyes avgiften med kr 50.

Departementet kan gi forskrift om innkreving av tilleggsavgiften.

§ 5 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 6 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

C. Vektårsavgift (kap. 5536 post 73)

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter betales vektgradert årsavgift til statskassen på innenlandsregistrerte kjøretøy på minst 7 500 kg. For dieseldrevne kjøretøy skal det i tillegg betales miljødifferensiert årsavgift.

1. Vektgradert årsavgift

Motorkjøretøy

Avgiftsgruppe (kg)Luftfjæring (kr)Annet fjæringssystem (kr)
2 eller flere aksler
7 500–11 999420420
2 aksler
12 000–12 999420753
13 000–13 9997531 344
14 000–14 9991 3441 718
15 000 og over1 7183 360
3 aksler
12 000–14 999420420
15 000–16 9997531 000
17 000–18 9991 0001 612
19 000–20 9991 6121 965
21 000–22 9991 9652 800
23 000 og over2 8004 121
Minst 4 aksler
12 000–24 9991 9651 986
25 000–26 9991 9862 866
27 000–28 9992 8664 301
29 000 og over4 3016 180

Kombinasjoner av kjøretøy – vogntog

Avgiftsgruppe (kg)Luftfjæring (kr)Annet fjæringssystem (kr)
2 + 1 aksler
7 500–13 999420420
14 000–15 999420420
16 000–17 999420570
18 000–19 999570762
20 000–21 9997621 224
22 000–22 9991 2241 460
23 000–24 9991 4602 298
25 000–27 9992 2983 710
28 000 og over3 7106 197
2 + 2 aksler
16 000–24 9997421 169
25 000–25 9991 1691 654
26 000–27 9991 6542 234
28 000–28 9992 2342 609
29 000–30 9992 6094 015
31 000–32 9994 0155 408
33 000 og over5 4087 992
2 + minst 3 aksler
16 000–37 9994 3885 945
38 000–40 0005 9457 929
over 40 0007 92910 619
Minst 3 + 1 aksler
16 000–24 9997421 169
25 000–25 9991 1691 654
26 000–27 9991 6542 234
28 000–28 9992 2342 609
29 000–30 9992 6094 015
31 000–32 9994 0155 408
33 000 og over5 4087 992
Minst 3 + 2 aksler
16 000–37 9993 9285 291
38 000–40 0005 2917 156
over 40 0007 15610 384
Minst 3 + minst 3 aksler
16 000–37 9992 4152 835
38 000–40 0002 8354 024
over 40 0004 0246 160

2. Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy

Avgasskravnivå (EURO)
Vektklasser (kg)Ingen (kr)I (kr)II (kr)III (kr)IV (kr)V (kr)VI eller strengere (kr)0-utslipp (kr)
7 500–11 9994 3052 3921 6741 020537335840
12 000–19 9997 0633 9252 7451 6748835471370
20 000 og over12 5587 1945 1023 0661 6191 0062520

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten.

§ 2 Departementet kan gi forskrift om hvilke fjæringssystemer som kan likestilles med luftfjæring og om fastsettelse av avgasskravnivå, herunder krav til dokumentasjon for registreringsår og avgasskravnivå.

Departementet kan gi forskrift om etterberegning av avgift dersom det viser seg at et kjøretøy ikke oppfyller de krav til avgassutslipp som lå til grunn ved beregning av avgiften.

§ 3 Departementet kan gi forskrift om betaling av avgift for utenlandsregistrerte kjøretøy etter antall døgn de befinner seg i Norge (døgnavgift), herunder fastsette høyere døgnavgift for kjøretøy som er registrert i et land som krever høyere bruksavgifter av norske kjøretøy enn av dette lands kjøretøy, samt treffe gjensidige avtaler med andre land om fritak for eller nedsettelse av døgnavgiften.

§ 4 Avgiftsgrunnlaget er den vekt som er oppgitt som tillatt totalvekt i motorvognregisteret. For semitrailere er avgiftsgrunnlaget den del av totalvekten som faller på semitrailerens aksler. Hvis kjøretøyets totalvekt ikke går fram av vognkortet, settes totalvekten til summen av kjøretøyets egenvekt og tillatt (registrert) lasteevne.

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften, herunder at avgiftsgrunnlaget skal settes lavere enn kjøretøyets tillatte totalvekt.

§ 5 Følgende kjøretøy er fritatt for vektgradert og miljødifferensiert årsavgift:

 • a) traktorer,

 • b) kjøretøy registrert på kjennemerker med lysegule typer på sort bunn,

 • c) motorredskaper,

 • d) kjøretøy som er 30 år eller eldre, unntatt tilhengere,

 • e) kjøretøy som i forbindelse med transport av gods fraktes på jernbane (kombinert godstransport),

 • f) kjøretøy som er registrert på NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 6 Departementet kan gi forskrift om utskriving av avgiften i flere terminer og om forholdsmessig beregning av avgiften ved avregistrering, vraking og omregistrering.

Departementet kan gi forskrift om betaling av avgift basert på en dagsats på to pst. av full vektårsavgift med et fastsatt minstebeløp.

§ 7 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 8 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

D. Omregistreringsavgift (kap. 5536 post 75)

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter betales avgift til statskassen ved omregistrering av nevnte, tidligere her i landet registrerte motorvogner, og tilhengere med følgende beløp:

a.Mopeder, motorsykler, beltemotorsykler
1. Mopeder551551551551551
2. Motorsykler og beltemotorsykler med motor til og med 250 cm3 slagvolum, samt elektrisk drevne motorsykler1 5761 5761 5761 5761 372
3. Motorsykler og beltemotorsykler med motor over 250 cm3 slagvolum2 6252 6252 6252 6251 372
b.Personbiler, busser
Egenvekt (typegodkjent):
1. t.o.m. 800 kg7 7085 8394 4022 8551 530
2. over 800 kg t.o.m. 1 200 kg10 5278 1856 0594 0741 530
3. over 1 200 kg t.o.m. 1 600 kg15 13711 7578 5945 6641 530
4. over 1 600 kg19 60215 13711 0667 3271 530
c.Lastebiler, trekkbiler, varebiler, kombinerte biler, campingbiler, beltebiler
Egenvekt (typegodkjent):
1. t.o.m. 1 000 kg3 6482 8082 2041 4021 000
2. over 1 000 kg t.o.m. 2 000 kg5 5694 5253 3682 3251 337
3. over 2 000 kg t.o.m. 3 000 kg7 3365 8684 3562 9801 337
4. over 3 000 kg t.o.m. 4 000 kg10 1008 0766 0574 0682 079
5. over 4 000 kg t.o.m. 5 000 kg12 98610 3597 7875 1932 654
6. over 5 000 kg15 67812 5689 3936 3173 229
d.Biltilhengere, herunder semitrailere og campingtilhengere, med egenvekt over 350 kg
Egenvekt (typegodkjent):
1. over 350 kg t.o.m. 1 000 kg2 4801 9091 498954700
2. over 1 000 kg t.o.m. 2 000 kg2 8642 2921 7451 119700
3. over 2 000 kg t.o.m. 3 000 kg3 4692 7912 0931 396800
4. over 3 000 kg t.o.m. 4 000 kg4 6133 6632 8201 833929
5. over 4 000 kg t.o.m. 5 000 kg6 5015 2333 9262 5961 316
6. over 5 000 kg8 5826 7385 0403 3591 703

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift ved omregistrering av kjøretøy:

 • a) ved ren navneendring,

 • b) på ektefelle,

 • c) mellom foreldre og barn som arv (fullt skifte),

 • d) som er 30 år eller eldre,

 • e) som utloddes og som tidligere har vært registrert på utlodderen,

 • f) som skal registreres på kjennemerker med gule tegn på blå reflekterende bunn,

 • g) på NATO eller NATOs hovedkvarter i Norge, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • h) som registreres på Den nordiske investeringsbank og som er nødvendig for bankens offisielle virksomhet,

 • i) som har vært registrert på samme eier i to måneder eller mindre (samlet påskiltings-/registreringstid),

 • j) som tas tilbake av selger som følge av heving eller omlevering etter kjøpslovens eller forbrukerkjøpslovens bestemmelser,

 • k) ved fusjon mellom aksjeselskaper,

 • l) ved omdannelse av virksomheter når tidligere og ny eier er identiske,

 • m) ved sletting av registrert eier eller medeier i motorvognregisteret.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på båtmotorer (kap. 5537 post 71)

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av båtmotorer (framdriftsmotorer) på minst 9 hk med kr 158,50 per hk. Avgiftsplikten omfatter også motorblokker til båtmotorer, men ikke elektriske motorer.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på båtmotorer som

 • a) fra produsents, importørs eller forhandlers lager

 • 1. utføres til utlandet,

 • 2. legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • b) innføres som reisegods, flyttegods eller arvegods etter tolloven § 5-1,

 • c) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av

 • 1. diplomater,

 • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • d) kommer i retur til produsents, importørs eller forhandlers lager,

 • e) skal gjenutføres etter reglene i tolloven kapittel 6,

 • f) fra produsents, importørs eller forhandlers lager leveres til bruk i fartøy som er registrert i registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster, unntatt utenbordsmotorer og hekkaggregater,

 • g) fra produsents, importørs eller forhandlers lager leveres til bruk i fartøy mv. som er registrert i skipsregisteret, unntatt fritidsbåter,

 • h) brukes i Forsvarets marinefartøy,

 • i) returneres til selger i utlandet på grunn av reklamasjon.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om veibruksavgift på drivstoff

(kap. 5538 post 70 og 71)

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales veibruksavgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende drivstoff per liter:

 • a) bensin

 • 1. svovelfri bensin (under 10 ppm svovel): kr 4,78,

 • 2. lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel): kr 4,82,

 • 3. annen bensin: kr 4,82.

 • b) olje til framdrift av motorvogn (autodiesel)

 • 1. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 3,75,

 • 2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,80,

 • 3. annen mineralolje: kr 3,80,

 • 4. biodiesel: kr 1,87.

Avgiften kommer i tillegg til avgift som skal betales etter Stortingets vedtak om CO2-avgift og svovelavgift på mineralske produkter.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Olje som er merket i samsvar med forskrift fastsatt av departementet, skal ikke ilegges avgift etter § 1 første ledd bokstav b.

Departementet kan bestemme at

 • a) fritak for avgiftsplikten kan skje på annen måte enn ved bruk av merket olje,

 • b) avgift skal betales ved bruk av merket olje.

§ 3 På vilkår fastsatt av departementet kan det benyttes merket olje

 • a) i følgende motorvogner:

 • 1. traktorer,

 • 2. motorvogner registrert på kjennemerker med lysegule tegn på sort bunn,

 • 3. motorredskaper,

 • 4. tilhørende Den nordiske investeringsbank og som er nødvendig for bankens offisielle virksomhet,

 • 5. tilhørende NATO eller NATOs hovedkvarter i Norge, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred.

 • b) til annen bruk enn framdrift av motorvogn.

§ 4 Det gis fritak for avgift på drivstoff som

 • a) utføres til utlandet,

 • b) legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • c) innføres

 • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

 • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 • 3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,

 • d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av

 • 1. diplomater,

 • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • e) kommer i retur til registrert virksomhets lager.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 5 Det gis fritak eller ytes tilskudd for avgift på bensin som

 • a) brukes i fly, unntatt Forsvarets fly,

 • b) brukes til teknisk og medisinsk formål,

 • c) brukes i anlegg eller innretninger som har tilknytning til utnyttelse av naturforekomster i havområder utenfor norsk territorialgrense, til transport mellom land og slike anlegg eller innretninger og for spesialskip som har oppdrag i slik virksomhet,

 • d) brukes i båter og snøscootere i veiløse strøk,

 • e) brukes i motorsager og andre arbeidsredskaper med 2-taktsmotor dersom bensinen har særlige helse- og miljømessige egenskaper,

 • f) er gjenvunnet i VRU-anlegg (Vapour Recovery Unit).

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 6 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 7 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på elektrisk kraft (kap. 5541 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 11,61 øre per kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.

Det skal betales avgift med 0,45 øre per kWh for kraft som leveres

 • a) til industri, bergverk, produksjon av fjernvarme og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon. Den reduserte satsen omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen, og

 • b) i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

Det skal betales avgift ved uttak av elektrisk kraft til eget bruk.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på kraft som

 • a) er produsert ved energigjenvinningsanlegg og leveres direkte til sluttbruker,

 • b) er produsert i aggregat med generator som har merkeytelse mindre enn 100 kVA og leveres direkte til sluttbruker,

 • c) er produsert i nødstrømsaggregat når den normale elektrisitetsforsyning har sviktet,

 • d) er produsert i mottrykksanlegg,

 • e) leveres til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • f) leveres til Den nordiske investeringsbanks offisielle virksomhet,

 • g) brukes til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser,

 • h) leveres energiintensive foretak i treforedlingsindustrien som deltar i godkjent energieffektiviseringsprogram. Fritaket gjelder kun kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen,

 • i) leveres til veksthusnæringen,

 • j) leveres til bruk i driften av verneverdige fartøy, museumsjernbaner eller tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren,

 • k) leveres til husholdninger og offentlig forvaltning i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord,

 • l) leveres i direkte sammenheng med produksjon av elektrisk kraft,

 • m) leveres til bruk til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel, herunder oppvarming av og belysning i transportmiddelet. Fritaket omfatter også trolleybuss.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om grunnavgift på mineralolje mv.

(kap. 5542 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje med kr 1,018 per liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien og produsenter av fargestoffer og pigmenter skal det betales avgift med kr 0,126 per liter.

Avgiftsplikten omfatter ikke

 • a) flyparafin (jetparafin) som leveres til bruk om bord i fly,

 • b) drivstoff som pålegges avgift etter Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på mineralolje som

 • a) utføres til utlandet,

 • b) legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • c) innføres

 • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

 • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 • 3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,

 • d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av

 • 1. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • 2. Den nordiske investeringsbank,

 • e) kommer i retur til registrert virksomhets lager,

 • f) brukes til skip i utenriks fart,

 • g) brukes til gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart,

 • h) brukes til fiske og fangst i nære farvann,

 • i) brukes til fiske og fangst i fjerne farvann,

 • j) brukes i anlegg eller innretninger som har tilknytning til utnyttelse av naturforekomster i havområder utenfor norsk territorialgrense, til transport mellom land og slike anlegg eller innretninger og for spesialskip som har oppdrag i slik virksomhet,

 • k) brukes som råstoff i industriell virksomhet dersom mineraloljen i sin helhet inngår og forblir i det ferdige produkt,

 • l) brukes i verneverdige fartøy, museumsjernbaner eller tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren,

 • m) brukes i sildemel- og fiskemelindustrien,

 • n) brukes til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel, herunder oppvarming av og belysning i transportmiddelet,

 • o) brukes til høsting av tang og tare.

Det gis fritak for avgift for andel av biodiesel i mineraloljen.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om miljøavgifter på mineralske produkter mv.

A. Avgift på smøreolje mv. (kap. 5542 post 71)

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av smøreolje mv. med kr 1,90 per liter.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på smøreolje mv. som

 • a) utføres til utlandet,

 • b) legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • c) innføres

 • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

 • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 • 3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,

 • d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • e) kommer i retur til registrert virksomhets lager,

 • f) brukes i utenriks fart,

 • g) brukes i fiske og fangst i fjerne farvann,

 • h) brukes i anlegg eller innretninger som har tilknytning til utnyttelse av naturforekomster i havområder utenfor norsk territorialgrense, til transport mellom land og slike anlegg eller innretninger og for spesialskip som har oppdrag i slik virksomhet,

 • i) brukes i fly, unntatt olje til Forsvarets fly,

 • j) brukes i verneverdige fartøy, museumsjernbaner eller tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren,

 • k) brukes som råstoff i industriell virksomhet dersom smøreoljen i sin helhet inngår og forblir i det ferdige produkt,

 • l) omsettes i forbrukerpakninger med innhold mindre enn 0,15 liter,

 • m) er påfylt kjøretøy, maskiner o.l. ved inn- eller utførsel.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

B. CO2-avgift på mineralske produkter

(kap. 5543 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

 • a) mineralolje (generell sats): kr 0,61 per liter.

Mineralolje til

 • innenriks kvotepliktig luftfart: kr 0,43 per liter,

 • annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflyginger: kr 0,71 per liter,

 • treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien: kr 0,31 per liter,

 • fiske og fangst i nære farvann: kr 0,13 per liter,

 • b) bensin: kr 0,91 per liter,

 • c) naturgass: kr 0,46 per Sm3,

 • d) LPG: kr 0,68 per kg.

Det skal betales avgift med kr 0,05 per Sm3 naturgass og kr 0 per kg LPG for produkter som leveres til

 • a) industri og bergverk som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen,

 • b) bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven.

Fritaket i § 2 første ledd bokstav g kommer ikke til anvendelse for naturgass og LPG, samt for mineralolje og bensin til innenriks kvotepliktig luftfart.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for CO2-avgift på mineralske produkter som

 • a) utføres til utlandet,

 • b) legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • c) innføres

 • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

 • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 • 3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,

 • d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av

 • 1. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • 2. Den nordiske investeringsbank,

 • e) kommer i retur til registrert virksomhets lager,

 • f) brukes som råstoff i industriell virksomhet på en slik måte at det ikke oppstår utslipp av karbon til luft eller utslippet er vesentlig lavere enn det mengden råstoff skulle tilsi,

 • g) leveres til bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven.

§ 3 Det gis fritak for CO2-avgift på mineralolje til bruk i

 • a) motorvogner tilhørende diplomater mv.,

 • b) skip i utenriks fart,

 • c) fiske og fangst i fjerne farvann,

 • d) verneverdige fartøy, museumsjernbaner eller tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren,

 • e) fly i utenriks fart.

Det gis fritak for avgift for andel biodiesel i mineralolje.

§ 4 Det gis fritak for CO2-avgift på bensin

 • a) til bruk i motorvogner tilhørende diplomater mv.,

 • b) til tekniske og medisinske formål,

 • c) til bruk i motorsager og andre arbeidsredskaper med 2-taktsmotor dersom bensinen har særlige helse- og miljømessige egenskaper,

 • d) til bruk i fly i utenriks fart,

 • e) som er gjenvunnet i VRU-anlegg (Vapour Recovery Unit).

Det gis fritak for avgift for andel bioetanol i bensin.

§ 5 Det gis fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG til

 • a) kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser,

 • b) veksthusnæringen,

 • c) motorvogner tilhørende diplomater mv.,

 • d) skip i utenriks fart,

 • e) fly i utenriks fart,

 • f) fiske og fangst i fjerne farvann,

 • g) fiske og fangst i nære farvann,

 • h) gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart,

 • i) offshorefartøy,

 • j) bruk som gir utslipp som er avgiftspliktig etter Stortingets vedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen.

Det gis fritak for avgift for andel biogass i naturgass og LPG.

§ 6 Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 7 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 8 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

C. Svovelavgift (kap. 5543 post 71)

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales svovelavgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje som inneholder over 0,05 pst. vektandel svovel med 7,8 øre per liter for hver påbegynt 0,25 pst. vektandel svovel.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for svovelavgift på mineralolje som

 • a) utføres til utlandet,

 • b) legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • c) innføres

 • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

 • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 • 3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,

 • d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av

 • 1. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • 2. Den nordiske investeringsbank,

 • e) kommer i retur til registrert virksomhets lager,

 • f) brukes i skip i utenriks fart,

 • g) brukes i fly i utenriks fart,

 • h) brukes i fiske og fangst i fjerne farvann,

 • i) brukes i verneverdige fartøy, museumsjernbaner eller tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren,

 • j) gir utslipp av svovel til atmosfæren mindre enn det svovelinnholdet i mineraloljen skulle tilsi.

Det gis fritak for avgift for andel av biodiesel i mineralolje.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på sluttbehandling av avfall

(kap. 5546 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen på sluttbehandling av avfall.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Ved innlevering av avfall til deponi skal det betales avgift med følgende beløp per tonn:

 • a) kr 479 for biologisk nedbrytbart avfall som deponeres etter dispensasjon gitt fra forurensningsmyndighetene,

 • b) kr 289 for annet avfall.

§ 3 Ved innlevering av avfall til sluttbehandling på deponi gis det fritak for avgift på avfall som

 • a) innleveres til særskilt behandling etter avfallsforskriften kapittel 11,

 • b) innleveres til anlegg for ombruk, gjenvinning eller sortering for gjenvinning,

 • c) består av uorganisk materiale og legges på særskilt opplagsplass,

 • d) er restavfall fra utnyttelse av returfiber i treforedlingsindustrien,

 • e) består av forurensede jord- og løsmasser, herunder avfall fra nedlagte avfallsdeponi.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 4 Oppstår det tvil om avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 5 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER) (kap. 5547 post 70 og 71)

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), herunder gjenvunnet TRI og PER.

Avgiftsplikten omfatter TRI og PER som inngår som bestanddel i andre produkter. Avgift betales bare dersom andelen TRI er over 1 vektprosent av produktets totale vekt eller andelen PER er over 0,1 vektprosent av produktets totale vekt.

Avgift skal betales med følgende beløp:

Innhold TRI/PERkr per kg
Pst.TRIPER
over 0,1 t.o.m. 10,65
over 1 t.o.m. 53,273,27
over 5 t.o.m. 106,546,54
over 10 t.o.m. 3019,6219,62
over 30 t.o.m. 6039,2539,25
over 60 t.o.m. 10065,4165,41

Ved beregning av avgift benyttes den høyeste av enten faktisk eller oppgitt andel TRI eller PER.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på varer som

 • a) utføres til utlandet,

 • b) legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • c) innføres

 • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

 • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 • 3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,

 • d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • e) kommer i retur til produsents eller importørs lager,

 • f) gjenvinnes til eget bruk.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og

perfluorkarboner (PFK) (kap. 5548 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), herunder gjenvunnet HFK og PFK. Avgift på HFK og PFK betales med kr 0,229 per kg multiplisert med den GWP-verdi (global warming potensial) den enkelte avgiftspliktige HFK og PFK-gassen representerer.

Avgiftsplikten omfatter alle blandinger av HFK og PFK, både innbyrdes blandinger og blandinger med andre stoffer, samt HFK og PFK som inngår som bestanddel i andre varer. Departementet kan gi forskrift om at for HFK og PFK som inngår som bestanddel i andre varer, skal avgift fastsettes på annen måte enn etter vekt og at avgiften skal betales etter sjablongsatser.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften, samt fastsettelse av GWP-verdi.

§ 2 Det gis fritak for avgift på varer som

 • a) utføres til utlandet,

 • b) legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • c) innføres

 • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

 • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 • 3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,

 • 4. til midlertidig bruk etter tolloven § 6-1 annet ledd,

 • d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av

 • 1. diplomater,

 • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • e) kommer i retur til registrert virksomhets lager,

 • f) gjenvinnes.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på utslipp av NOX

(kap. 5509 post 70 og kap. 5549 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med kr 17,01 per kg utslipp av nitrogenoksider (NOX) ved energiproduksjon fra følgende kilder:

 • a) framdriftsmaskineri med samlet installert motoreffekt på mer enn 750 kW,

 • b) motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW,

 • c) fakler på offshoreinstallasjoner og anlegg på land.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på utslipp av NOX fra

 • a) fartøy som går i fart mellom norsk og utenlandsk havn,

 • b) fartøy som brukes til fiske og fangst i fjerne farvann,

 • c) luftfartøy som går i fart mellom norsk og utenlandsk lufthavn,

 • d) verneverdige fartøyer, museumsjernbaner eller tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren,

 • e) utslippskilder omfattet av miljøavtale med staten om gjennomføring av NOX-reduserende tiltak i samsvar med et fastsatt miljømål.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Miljøavgift på plantevernmiddel

(kap. 5550 post 70)

§ 1 For 2013 kan Landbruks- og matdepartementet pålegge produsenter og importører en miljøavgift på plantevernmiddel. Avgiften betales til statskassen.

§ 2 Landbruks- og matdepartementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om beregning og oppkreving av avgiften.

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet

A. Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum (kap. 5551 post 70)

§ 1 For 2013 kan Nærings- og handelsdepartementet innhente inntekter ved tildeling av konsesjoner for utforsking og undersøkelser etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster.

§ 2 Inntektene innhentes ved tildeling av konsesjoner. Beløpet skal innbetales til statskassen.

§ 3 Nærings- og handelsdepartementet kan fastsette nærmere bestemmelser om beregning, innbetaling og oppkreving av avgiften.

B. Avgift knyttet til undersøkelses- og utvinningsrett av mineraler etter mineralloven

(kap. 5551 post 71)

§ 1 For undersøkelse og utvinning av landbaserte mineralforekomster kan Nærings- og handelsdepartementet innkreve årsavgift i 2013 for undersøkelsesrett og utvinningsrett gitt etter mineralloven med forskrifter.

§ 2 Inntektene innhentes fra innehaver av undersøkelses- og utvinningsrett.

§ 3 Beløpet skal innbetales til statskassen.

§ 4 Nærmere bestemmelser om beregning, innbetaling og oppkreving av avgiften framgår av mineralloven med forskrifter.

Om avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

(kap. 5555 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av sjokolade- og sukkervarer mv. med kr 18,56 per kg av varens avgiftspliktige vekt.

Avgiftsplikten omfatter også sjokolade- og sukkervarer som ikke er tilsatt sukker eller søtningsmiddel.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på sjokolade- og sukkervarer som

 • a) fra produsents eller importørs lager

 • 1. utføres til utlandet,

 • 2. leveres direkte eller via tollager til proviant etter tolloven § 4-23,

 • 3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn etter tolloven § 4-30,

 • b) innføres

 • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

 • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 • 3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,

 • c) etter tolloven § 5-3 fra produsents eller importørs lager leveres til eller innføres av

 • 1. diplomater,

 • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • d) kommer i retur til produsents eller importørs lager,

 • e) brukes som råstoff mv. ved framstilling av varer.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

(kap. 5556 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp per liter:

 • a) alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff: kr 3,06,

 • b) sirup som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff som brukes til ervervsmessig framstilling av alkoholfrie drikkevarer i dispensere, fontener og lignende: kr 18,68.

Med alkoholfrie drikkevarer likestilles drikk med alkoholstyrke til og med 0,7 volumprosent alkohol.

Avgiftsplikten omfatter ikke varer i pulverform.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på drikkevarer som

 • a) fra produsents og importørs lager

 • 1. utføres til utlandet,

 • 2. leveres direkte eller via tollager til proviant etter tolloven § 4-23,

 • 3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn etter tolloven § 4-30,

 • b) innføres

 • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

 • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 • 3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,

 • c) etter tolloven § 5-3 fra produsents eller importørs lager leveres til eller innføres av

 • 1. diplomater,

 • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • d) kommer i retur til produsents eller importørs lager,

 • e) brukes til ervervsmessig framstilling av annet enn drikkevarer.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på sukker mv. (kap. 5557 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen på sukker mv. med kr 7,18 per kg av varens avgiftspliktige vekt.

Avgiftsplikten omfatter:

 • a) sukker (roe-/bete- og rørsukker),

 • b) sirup og sukkeroppløsning av nevnte varer.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på sukker som

 • a) fra produsents og importørs lager

 • 1. utføres til utlandet,

 • 2. leveres direkte eller via tollager til proviant etter tolloven § 4-23,

 • 3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn etter tolloven § 4-30,

 • b) innføres

 • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

 • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 • 3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,

 • c) etter tolloven § 5-3 fra produsents eller importørs lager leveres til eller innføres av

 • 1. diplomater,

 • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • d) kommer i retur til produsents eller importørs lager,

 • e) brukes til ervervsmessig framstilling av varer,

 • f) brukes til biavl.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgifter på drikkevareemballasje

(kap. 5559 post 70–74)

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales miljøavgift og grunnavgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av drikkevareemballasje.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det skal betales miljøavgift på drikkevareemballasje med følgende beløp per emballasjeenhet:

 • a) glass og metall: kr 5,24,

 • b) plast: kr 3,16,

 • c) kartong og papp: kr 1,30.

Departementet kan gi forskrift om fritak for miljøavgift dersom emballasjen inngår i et retursystem, herunder fastsette vilkår for fritak.

§ 3 Det skal betales grunnavgift på engangsemballasje med kr 1,08 per emballasjeenhet.

Som engangsemballasje anses emballasje som ikke kan gjenbrukes i sin opprinnelige form.

§ 4 Emballasje som inneholder følgende drikkevarer er fritatt for grunnavgift:

 • a) melk og melkeprodukter,

 • b) drikkevarer framstilt av kakao og sjokolade og konsentrater av dette,

 • c) varer i pulverform,

 • d) korn- og soyabaserte melkeerstatningsprodukter,

 • e) morsmelkerstatning.

Drikkevarer som nevnt i første ledd bokstav c og e er også fritatt for miljøavgift.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 5 Det gis fritak for miljø- og grunnavgift på drikkevareemballasje som

 • a) fra registrert virksomhets og importørs lager

 • 1. utføres til utlandet,

 • 2. leveres direkte eller via tollager til proviant etter tolloven § 4-23,

 • 3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn etter tolloven § 4-30,

 • b) innføres

 • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

 • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 • 3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,

 • c) etter tolloven § 5-3 fra registrert virksomhets eller importørs lager leveres til eller innføres av

 • 1. diplomater,

 • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • d) kommer i retur til produsents eller importørs lager,

 • e) har rominnhold på minst fire liter.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 6 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 7 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Dokumentavgift (kap. 5565 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift betales avgift til statskassen ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, herunder bygning på fremmed grunn og tilhørende festerett til tomta. Avgift skal betales med 2,5 pst. av avgiftsgrunnlaget, men minst kr 250.

Ved tinglysing av første gangs overføring av hjemmel til eierseksjon eller til fysisk del av eiendom i forbindelse med oppløsning av borettslag og boligaksjeselskaper, betales avgift med kr 1 000 per hjemmelsoverføring.

§ 2 Fritatt for avgift er

 • a) gaveandel i dokument som inneholder gave og lignende til det offentlige eller til stiftelser og legater med allmennyttige formål, eller til foreninger med allmennyttige formål som har styresete her i landet,

 • b) dokument som overfører rettigheter til fast eiendom til utenlandske diplomatiske og konsulære misjoner,

 • c) overføring av hjemmel til fast eiendom til Den nordiske investeringsbank og som er nødvendig for bankens offisielle virksomhet,

 • d) egen sameieandel ved overtagelse av fast eiendom ved oppløsning av sameie,

 • e) overføring av hjemmel til fast eiendom mellom ektefeller,

 • f) ideell arveandel etter loven i den enkelte eiendom ved overtagelse av fast eiendom på skifte eller fra uskiftet bo. Forskudd på arv regnes ikke som arveandel og heller ikke testamentsarv i den utstrekning den overstiger lovens arveandel,

 • g) overføring av hjemmel til fast eiendom til forrige hjemmelshaver eller dennes ektefelle, i forbindelse med salg etter reglene om tvangssalg,

 • h) overføring av hjemmel til fast eiendom til NATO eller NATOs hovedkvarter i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av,

 • i) overføring av hjemmel til fast eiendom mellom den krets av kongefamilien som har arve- og gaveavgiftsfritak, jf. lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver § 1 femte ledd,

 • j) overføring av hjemmel til fast eiendom til testamentsarving dersom overføring av hjemmel til ny erverver tinglyses samme dag.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Ved førstegangsoverføring av en selvstendig og i sin helhet nyoppført bygning som ikke er tatt i bruk, og overføring av bygg under arbeid betales avgift bare av salgsverdien av tomta dersom det blir tinglyst hjemmelsoverføring til denne.

§ 4 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

Avgift på frekvenser mv. (kap. 5583 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2013 skal det betales avgift til statskassen for bruk av frekvenser til drift av annen og tredje generasjons system for mobilkommunikasjon med følgende beløp:

UMTS1 225 000 kroner per MHz (frekvensdupleks) disponert båndbredde,
GSM 18001 325 000 kroner per MHz (frekvensdupleks) disponert båndbredde,
GSM 9001 325 000 kroner per MHz (frekvensdupleks) disponert båndbredde,
CDMA 4501 161 000 kroner per MHz (frekvensdupleks) disponert båndbredde.

For spektrum for tidsdupleksanvendelse skal det betales avgift per MHz disponert båndbredde.

Samferdselsdepartementet kan dersom det er nødvendig av hensyn til effektiv utnyttelse av frekvensene, endre avgiftsnivået for tildelte frekvenser.

Samferdselsdepartementet fastsetter nærmere bestemmelser om beregning og oppkreving av avgiften.

§ 2 Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2013 kan forestå salg av femsifrede telefonnummer. Prisene fastsettes av Samferdselsdepartementet.

Inntekter ved tildeling av konsesjoner

(kap. 5309 post 29)

§ 1 For 2013 kan Samferdselsdepartementet innhente inntekter ved tildeling av konsesjoner.

§ 2 Inntektene innhentes ved tildeling av konsesjoner. Beløpet skal innbetales til statskassen.

§ 3 Samferdselsdepartementet kan gi forskrift om innbetaling og oppkreving av beløpet.

X

Stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2013

(kap. 5511 post 70 og 71)

§ 1 Plikten til å svare toll

Fra 1. januar 2013 skal det svares toll ved innførsel av varer etter bestemmelsene i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) og etter de satser som følger av annet ledd.

De ordinære tollsatsene for 2012 skal fortsatt gjelde fra 1. januar 2013, med de endringer som følger av vedlegg 4 og 6.

§ 2 Preferansetoll

Vareførsel som er omfattet av handelsavtale inngått med fremmed stat eller gruppe av stater, skal innenfor rammen av slike avtaler innrømmes preferansetoll. Tilsvarende gjelder for vareførsel som er omfattet av bilateral eller unilateral erklæring i tilknytning til slik avtale og vareførsel som er omfattet av det generelle system for preferansetoll for utviklingsland (GSP). Preferansetollbehandling er betinget av at krav til opprinnelse mv., slik som fastsatt i opprinnelsesreglene til vedkommende handelsavtale eller preferansesystem, samt vilkår fastsatt i tolloven, er oppfylt.

Departementet gis fullmakt til å iverksette de tollreduksjoner og andre tollmessige forhold som følger av handelsavtale framforhandlet med annen stat.

Departementet gis fullmakt til å iverksette endringer i GSP-ordningen slik det følger av § 3 og vedlegg 5.

§ 3 GSP-ordningen

For kjøtt av storfe innenfor varenumrene 02.01.3001 og 02.02.3001 kan det årlig innføres inntil 500 tonn med kr 119,01 per kg fratrukket GSP-preferansen.

For Botswana, Namibia og Swaziland oppheves særbehandlingen i GSP-ordningen fra 1. januar 2013, slik at landene behandles på samme måte som andre land i samme inntektskategori. Gjeldende markedsadgang for storfe- og sauekjøtt etter tredje til femte ledd videreføres inntil denne kan erstattes av kvoter innenfor rammen av frihandelsavtalen med SACU (South African Customs Union bestående av Sør-Afrika, Botswana, Namibia, Lesotho og Swaziland).

For kjøtt av storfe fra Botswana og Namibia innenfor varenumrene 02.01.3001, 02.01.3009, 02.02.3001 og 02.02.3009 kan det årlig innføres tollfritt inntil 2 700 tonn.

For kjøtt av storfe fra Swaziland innenfor varenumrene 02.01.3001, 02.01.3009, 02.02.3001 og 02.02.3009 kan det årlig innføres tollfritt inntil 500 tonn.

For kjøtt av sau og lam fra Namibia, Botswana og Swaziland innenfor varenumrene 02.04.1000, 02.04.2100, 02.04.2200, 02.04.2300, 02.04.3000, 02.04.4100, 02.04.4200, 02.04.4300, 02.10.9902 og 16.02.9000 kan det årlig innføres tollfritt inntil 400 tonn.

For innførsel utover det som følger av første til femte ledd, innrømmes preferansetoll etter § 2.

§ 4 Nedsettelse av ordinære tollsatser

Departementet kan sette ned den fastsatte tollsats på enkelte vareslag, slik som bestemt i tolloven §§ 9-1 til 9-5.

§ 5 Tollmessige handels- eller beskyttelsestiltak

Kongen kan, innenfor de rammer som følger av avtale med fremmed stat eller organisasjon, iverksette tollmessige handels- eller beskyttelsestiltak i form av økning av den ordinære tollsatsen på enkelte vareslag, dersom det foreligger slike omstendigheter som framgår av tolloven §§ 10-1 til 10-7.

§ 6 Nye eller endrede tariffoppdelinger

Departementet gis fullmakt til å innarbeide nye tariffoppdelinger eller endre gjeldende oppdelinger, dersom endringene verken har nevneverdig betydning for statens inntekter eller har næringsmessige eller handelspolitiske konsekvenser.

Presidenten: Presidenten antar også her at Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 55 mot 48 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 00.36.06)

Presidenten: Det voteres så over rammeområde 22, I og II.

Komiteen hadde innstilt:

Rammeområde 22

(Utbytte mv.)

I

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Inntekter
5611Aksjer i NSB AS
85Utbytte176 000 000
5616Kommunalbanken AS
85Aksjeutbytte252 800 000
5618Aksjer i Posten Norge AS
85Utbytte217 000 000
5622Aksjer i Avinor AS
85Utbytte438 000 000
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
80Renter på lån fra statskassen380 000 000
81Rentemargin, innovasjonslåneordningen5 000 000
85Utbytte, lavrisikolåneordningen18 000 000
86Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa500 000
5631Aksjer i AS Vinmonopolet
85Statens overskuddsandel38 500 000
86Utbytte2 000
5651Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet
85Utbytte5 000 000
5652Statskog SF - Renter og utbytte
80Renter19 800 000
85Utbytte30 000 000
5656Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning
85Utbytte13 622 853 000
5680Innskuddskapital i Statnett SF
85Utbytte38 000 000
5685Aksjer i Statoil ASA
85Utbytte13 887 000 000
5693Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.
85Utbytte fra Folketrygdfondet900 000
Totale inntekter29 129 355 000

II

Fullmakt

Stortinget samtykker i at statens andel i 2013 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 50 pst. av resultatet i 2012 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.

Presidenten: Presidenten antar at Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre også her ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 55 mot 48 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 00.36.36)