Stortinget - Møte tirsdag den 4. desember 2012 kl. 10

Dato: 04.12.2012

Dokumenter: (Lovvedtak 16 (2012–2013), jf. Innst. 65 L (2012–2013) og Prop. 123 L (2011–2012))

Sak nr. 25 [18:06:39]

Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (stønad til undersøkelse og behandling hos tannpleier)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.