Stortinget - Møte torsdag den 6. desember 2012 kl. 10

Dato: 06.12.2012

Dokumenter: (Innst. 87 S (2012–2013), jf. Prop. 103 S (2011–2012))

Sak nr. 11 [19:51:49]

Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 62/2012 av 30. mars 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/18/EF om undersøkelse av ulykker i sjøtransportsektoren

Talere

Votering i sak nr. 11

Presidenten: Her foreligger det ikke noe forslag til debattopplegg. Det betyr at sakens ordfører, som er eneste inntegnede taler, har en taletid begrenset til 30 minutter.

Else-May Botten (A) [19:52:35]: (ordfører for saken): Som saksordfører legger jeg fram en enstemmig innstilling fra næringskomiteen.

Formålet med selve innlemmelsen av dette direktivet er å bedre sjøsikkerheten, hindre forurensning fra skip og dermed redusere faren for framtidige sjøulykker.

Direktivet må ses i sammenheng med IMO-koden, som ble fullstendig revidert i mai 2008. Nå legges det et mer forpliktende samarbeid mellom undersøkelsesmyndighetene i EU. Her kommer krav til både statene og enkeltpersoner inn, og det kommer regler om hvilke sjøulykker som skal undersøkes, hvem som skal ha ansvaret for undersøkelsene, samt hvilke prosedyrer som skal følges.

Direktivet pålegger en undersøkelsesplikt og fastsetter hovedansvar og deltakelsesansvar i undersøkelser når ulykken berører flere medlemsstater. Et generelt prinsipp er at det ikke skal foretas parallelle undersøkelser. Det ligger krav til at det er et uavhengig organ som skal foreta undersøkelsen, og at de skal ha fri adgang til ethvert relevant område for undersøkelsen.

Det slås fast at opplysningene som er framskaffet ved undersøkelsen, ikke skal benyttes til andre formål enn sjøsikkerhet.

Komiteens innstilling fremmes av en enstemmig næringskomité, som jeg sa, og støttes også av utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 11.

Votering i sak nr. 11

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 62/2012 av 30. mars 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/18/EF om undersøkelse av ulykker i sjøtransportsektoren.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.