Stortinget - Møte torsdag den 6. desember 2012 kl. 10

Dato: 06.12.2012

Referatsaker

Sak nr. 13 [20:45:26]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.