Stortinget - Møte onsdag den 12. desember 2012 kl. 10

Dato: 12.12.2012

Formalia

Presidenten: Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten informere om at møtet fortsetter utover kl. 16 til dagens kart er ferdigbehandlet.

Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 1–4 behandles under ett.

– Det anses vedtatt.