Stortinget - Møte onsdag den 12. desember 2012 kl. 10

Dato: 12.12.2012

Dokumenter: (Innst. 8 S (2012–2013), jf. Prop. 1 S (2012–2013) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2012–2013))

Sak nr. 1 [10:00:32]

Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013, kapitler under Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og enkelte kapitler under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 24 forslag.

Det er

  • forslagene nr. 1 og 2, fra Harald T. Nesvik på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti

  • forslagene nr. 3–17, fra Harald T. Nesvik på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre

  • forslag nr. 18, fra Harald T. Nesvik på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

  • forslagene nr. 19–24, fra Harald T. Nesvik på vegne av Fremskrittspartiet

Presidenten gjør oppmerksom på at romertallsvedtakene under de respektive rammeområdene mangler i innstillingen. De er nå omdelt som eget trykk på representantenes plasser.

Det voteres først over forslag nr. 19, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen tilpasse gebyrinntektene til driften av Brønnøysundregistrene ved å innarbeide nivået på gebyrene i tråd med selvfinansieringsprinsippet i løpet av 2013.»

Venstre har varslet at de støtter forslaget.

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 78 mot 26 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.34.59)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 20–24, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av vårsesjonen 2013 legge frem forslag om en lovfestet, fullverdig nettolønnsordning gjeldende for de som oppfyller dagens kriterier for å bli omfattet av refusjonstaket på 198 000 kroner.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av revidert budsjett for 2013 legge frem forslag om en justering av refusjonstaket knyttet til sysselsetting av sjøfolk, slik at dette tar høyde for lønns- og prisveksten fra og med innføringen 1. juli 2008 og frem til og med lønnsoppgjørene våren 2013.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennom oppdragsdokumentet til Innovasjon Norge for 2013 sørge for at det avsettes 5 mill. kroner til oppgradering av film knyttet til Epcot-senteret i Disneyland.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av lov om omsetning av råfisk og deltakerloven med sikte på modernisering og forenkling.»

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om reindrift i løpet av 2013.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 79 mot 24 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.35.17)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 18, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere hensiktsmessigheten av å være medlem av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) sett i lys av at denne organisasjonen motarbeider norske interesser i hvalfangstsaken.»

Votering:Forsalget fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble med 75 mot 29 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.35.34)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 9–15, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2013 legge frem en strategi for effektivisering av landbruksforvaltningen, slik at de samlede kostnadene ved byråkrati gradvis kan reduseres og mer midler blir frigjort til å støtte matproduksjon.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for avbyråkratisering av landbruksnæringens rammevilkår som fremlegges i løpet av 2013.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen bidra til at arbeidet med utvikling av nisje- og spesialprodukter i landbruket samt markedsføring av disse, intensiveres.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede de konkurransemessige sidene ved dagens ordning med opplysningskontorer for landbruket.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen justere periodiseringen av jordbruksoppgjøret til å følge kalenderåret, og at forhandlingene kommer inn som en del av budsjettprosessen.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen starte en gjennomgang av tollsatsene på landbruksvarer med den hensikt å senke tollsatsene på varer som ikke produseres innenfor det norske importvernet.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen justere periodiseringen av reindriftsavtalen til å følge kalenderåret, og at forhandlingene kommer inn som en del av budsjettprosessen.»

Venstre har varslet at de støtter forslagene.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 61 mot 43 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.35.54)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 8, 16 og 17, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for bedre samordning av marin forskning med fiskerinæringen slik at næringens behov i større grad vektlegges enn hva tilfellet er i dag. Strategien fremlegges i løpet av 1. halvår 2013.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennom sitt eierskap i Statskog SF å pålegge selskapet å intensivere arronderingssalg av de skogeiendommer og annen fast eiendom Statskog SF eier i dag.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Kapittel 1050 post 60 skal lyde:

Post 60 (Ny) Tilskudd til kommuner.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 62 mot 42 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.36.12)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 3–7, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre innretningen på Innovasjon Norges virkemidler, slik at de i større grad gjøres landsdekkende og tilgjengelige for alle søkere.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremlegge en strategi for avbyråkratisering av fiskeri- og havbruksnæringens rammevilkår. Strategien fremlegges i løpet av 1. halvår 2013.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av særavgiftsbelastningen pålagt fiskeri- og havbruksnæringen med sikte på opprydding og reduksjoner.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for vekst i havbruksnæringen gjennom etablering av nye konsesjoner.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreslå endringer i konsesjonsbestemmelsene for oppdrett av laksefisk slik at det kan tildeles rene ørretkonsesjoner i områder der villaksen er særlig utsatt.»

Venstre har varslet at de støtter forslagene.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 61 mot 43 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.36.33)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest, og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013, legge frem en kostnadsoversikt og en fremdriftsplan for å stoppe forurensningen fra de nedlagte gruvene i Sulitjelma slik at ny utvinning av malm kan starte.»

Venstre har varslet at de støtter forslaget.

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 55 mot 49 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.36.54)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en egen stortingsmelding om industripolitikken og industriens rammevilkår i fremtiden i løpet av 2013.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 56 mot 48 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.37.15)

Presidenten: Det voteres så over komiteens innstilling under A, rammeområde 9.

Komiteen hadde innstilt:

A

Rammeområde 9

(Næring)

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Utgifter
900 Nærings- og handelsdepartementet
1 Driftsutgifter 197 844 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 44 345 000
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 20 500 000
72 Tilskudd til beredskapsordninger 3 550 000
73 Tilskudd til Ungt Entreprenørskap 12 400 000
75 Tilskudd til særskilte prosjekter 20 000 000
901 Styret for det industrielle rettsvern
1 Driftsutgifter 235 400 000
902 Justervesenet
1 Driftsutgifter 114 100 000
21 Spesielle driftsutgifter 2 300 000
903 Norsk akkreditering
1 Driftsutgifter 35 500 000
904 Brønnøysundregistrene
1 Driftsutgifter 314 800 000
22 Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres 258 500 000
905 Norges geologiske undersøkelse
1 Driftsutgifter 184 800 000
21 Spesielle driftsutgifter 73 800 000
906 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
1 Driftsutgifter 19 700 000
30 Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres 10 700 000
909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning 1 600 000 000
910 Sjøfartsdirektoratet
1 Driftsutgifter 358 150 000
913 Standardisering
70 Tilskudd 28 000 000
914 Klagenemnda for industrielle rettigheter
1 Driftsutgifter 4 500 000
922 Romvirksomhet
50 Norsk Romsenter 53 300 000
70 Kontingent i European Space Agency (ESA) 146 400 000
71 Internasjonal romvirksomhet 306 900 000
72 Nasjonale følgemidler, kan overføres 35 400 000
73 EUs romprogrammer 195 700 000
74 Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres 13 500 000
924 Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer
70 Tilskudd 100 000 000
929 Norsk Designråd
70 Tilskudd 38 000 000
934 Internasjonaliseringstiltak
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 13 000 000
73 Støtte ved kapitalvareeksport 359 000 000
937 Svalbard Reiseliv AS
71 Tilskudd 2 100 000
950 Forvaltning av statlig eierskap
21 Spesielle driftsutgifter 25 700 000
953 Kings Bay AS
70 Tilskudd 27 500 000
960 Raufoss ASA
71 Refusjon for miljøtiltak 8 200 000
1550 Konkurransetilsynet
1 Driftsutgifter 85 998 000
23 Klagenemnda for offentlige anskaffelser 9 961 000
2421 Innovasjon Norge
50 Innovasjon - prosjekter, fond 233 200 000
70 Bedriftsutvikling og administrasjon 338 500 000
71 Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres 401 200 000
72 Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres 285 000 000
73 Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres 5 200 000
76 Miljøteknologi, kan overføres 260 300 000
78 Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond 4 000 000
2429 Eksportkreditt Norge AS
70 Tilskudd 110 000 000
2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt
24 Driftsresultat:
1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond -130 000 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 130 000 000 0
Totale utgifter 6 596 948 000
Inntekter
3900 Nærings- og handelsdepartementet
2 Ymse inntekter 145 000
3901 Styret for det industrielle rettsvern
5 Inntekt av informasjonstjenester 7 000 000
7 Inntekter knyttet til NPI 5 000 000
8 Gebyrer immaterielle rettigheter 44 500 000
3902 Justervesenet
1 Gebyrinntekter 65 100 000
3 Inntekter fra salg av tjenester 12 000 000
4 Oppdragsinntekter 2 300 000
3903 Norsk akkreditering
1 Gebyrinntekter og andre inntekter 28 400 000
3904 Brønnøysundregistrene
1 Gebyrinntekter 468 000 000
2 Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter 30 000 000
3 Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen 55 000 000
3905 Norges geologiske undersøkelse
1 Oppdragsinntekter 29 400 000
2 Tilskudd til samfinansieringsprosjekter 44 400 000
3906 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
1 Leie av bergrettigheter og eiendommer 200 000
2 Behandlingsgebyrer 500 000
3910 Sjøfartsdirektoratet
1 Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR 144 000 000
2 Maritime personellsertifikater 12 000 000
3 Diverse inntekter 5 000 000
4 Gebyrer for skip i NIS 41 000 000
6 Overtredelsesgebyrer 5 800 000
3914 Klagenemnda for industrielle rettigheter
1 Gebyrer 500 000
3961 Selskaper under NHDs forvaltning
70 Garantiprovisjon, Statkraft SF 2 112 000
71 Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA 9 000 000
4550 Konkurransetilsynet
4 Klagegebyr 1 980 000
5325 Innovasjon Norge
50 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning 5 000 000
70 Låneprovisjoner 55 900 000
5329 Eksportkreditt Norge AS
70 Gebyrer m.m. 25 000 000
5460 Garanti-instituttet for eksportkreditt
71 Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning 10 700 000
72 Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland 600 000
5614 Renter fra Garanti-instituttet for eksportkreditt
80 Renter 100 000
5629 Renter fra Eksportkreditt Norge AS
80 Renter 1 020 000 000
Totale inntekter 2 130 637 000

Beriktigelse til innstillingen finnes i pdf som vedlegg s. 1-3

Presidenten: Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti har varslet at de ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble med 55 mot 48 stemmer bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.37.47)

Presidenten: Det voteres så over komiteens innstilling under B, rammeområde 10.

Komiteen hadde innstilt:

B

Rammeområde 10

(Fiskeri)

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Utgifter
1000 Fiskeri- og kystdepartementet
1 Driftsutgifter 128 540 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 38 200 000
71 Tilskudd til kystkultur, kan overføres 9 500 000
1001 Deltakelse i internasjonale organisasjoner
70 Tilskudd, kan overføres 10 580 000
1030 Fiskeridirektoratet
1 Driftsutgifter 369 000 000
21 Spesielle driftsutgifter 5 100 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 700 000
1050 Diverse fiskeriformål
60 Tilskudd til fylkeskommuner 180 000 000
71 Sosiale tiltak, kan overføres 2 000 000
72 Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere 14 150 000
74 Erstatninger, kan overføres 2 140 000
75 Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres 50 000 000
79 Informasjon ressursforvaltning, kan overføres 900 000
2415 Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak
75 Marint verdiskapingsprogram, kan overføres 40 000 000
Totale utgifter 851 810 000
Inntekter
4000 Fiskeri- og kystdepartementet
1 Refusjoner 10 000
4030 Fiskeridirektoratet
1 Refusjoner og diverse inntekter 105 000
4 Fangstinntekter Overvåkingsprogrammet 10 000
5 Saksbehandlingsgebyr 18 405 000
6 Forvaltningssanksjoner 900 000
13 Inntekter vederlag oppdrettskonsesjon 450 000 000
22 Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning 5 110 000
Totale inntekter 474 540 000

Beriktigelse til innstillingen finnes i pdf som vedlegg s.4

Presidenten: Fremskrittspartiet og Høyre har varslet at de ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble med 62 mot 42 stemmer bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.38.16)

Presidenten: Det voteres så over komiteens innstilling under C, rammeområde 11.

Komiteen hadde innstilt:

C

Rammeområde 11

(Landbruk)

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Utgifter
1100 Landbruks- og matdepartementet
1 Driftsutgifter 143 663 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 1 033 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50 2 655 000
50 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – forvaltningsorganer med særskilte fullmakter 263 000
1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet 85 022 000
51 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk 60 699 000
52 Støtte til fagsentrene, Bioforsk 17 269 000
1115 Mattilsynet
1 Driftsutgifter 1 200 266 000
22 Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser 9 323 000
23 eSporingsløsningen, kan overføres 3 099 000
71 Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning 1 131 000
1138 Støtte til organisasjoner m.m.
70 Støtte til organisasjoner, kan overføres 24 737 000
71 Internasjonalt skogpolitisk samarbeid – organisasjoner og prosesser, kan overføres 5 350 000
1139 Genressurser, miljø- og ressursregistreringer
70 Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, kan overføres 17 293 000
71 Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres 21 620 000
1141 Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket
50 Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse 23 906 000
52 Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap 98 104 000
1143 Statens landbruksforvaltning
1 Driftsutgifter 180 411 000
60 Tilskudd til veterinærdekning 130 154 000
70 Tilskudd til beredskap i kornsektoren, kan overføres 373 000
72 Erstatninger, overslagsbevilgning 302 000
73 Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer, overslagsbevilgning 45 610 000
75 Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt 1 000 000
1144 Regionale og lokale tiltak i landbruket
77 Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres 6 810 000
1147 Reindriftsforvaltningen
1 Driftsutgifter 44 203 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 7 118 000
70 Tilskudd til fjellstuer 725 000
71 Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres 9 198 000
82 Radioaktivitetstiltak, kan overføres 2 500 000
1148 Naturskade – erstatninger
71 Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning 117 200 000
1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket
51 Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket 3 379 000
71 Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres 2 286 000
72 Tilskudd til økt bruk av tre, kan overføres 28 000 000
73 Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres 42 000 000
1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
1 Driftsutgifter 2 500 000
50 Fondsavsetninger 1 433 653 000
70 Markedsregulering, kan overføres 209 400 000
71 Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning 40 000 000
73 Pristilskudd, overslagsbevilgning 2 338 900 000
74 Direkte tilskudd, kan overføres 8 341 500 000
77 Utviklingstiltak, kan overføres 235 590 000
78 Velferdsordninger, kan overføres 1 608 854 000
1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen
51 Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet 34 100 000
72 Tilskudd til organisasjonsarbeid 6 100 000
75 Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres 62 400 000
79 Velferdsordninger, kan overføres 1 900 000
1161 Statskog SF – forvaltningsdrift
70 Tilskudd til forvaltningsdrift 13 091 000
75 Oppsyn i statsallmenninger 9 603 000
Totale utgifter 16 674 293 000
Inntekter
4100 Landbruks- og matdepartementet
1 Refusjoner m.m. 106 000
4112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
30 Husleie, Bioforsk 18 893 000
4115 Mattilsynet
1 Gebyr m.m. 124 692 000
2 Driftsinntekter og refusjoner mv. 5 253 000
4143 Statens landbruksforvaltning
1 Driftsinntekter m.m. 37 718 000
4147 Reindriftsforvaltningen
1 Refusjoner m.m. 38 000
4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
85 Markedsordningen for korn 59 520 000
5576 Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet
71 Totalisatoravgift 125 000 000
Totale inntekter 371 220 000

 Beriktigelse til innstillingen finnes i pdf som vedlegg s.5

Presidenten: Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti har varslet at de ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble med 56 mot 48 stemmer bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.38.43)