Stortinget - Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10

Dato: 13.12.2012

Dokumenter: (Lovvedtak 30 (2012–2013), jf. Innst. 127 L (2012–2013) og Prop. 13 L (2012–2013))

Sak nr. 22 [21:53:50]

Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.