Stortinget - Møte tirsdag den 12. februar 2013 kl. 10

Dato: 12.02.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 36 (2012–2013), jf. Innst. 178 L (2012–2013) og Prop. 17 L (2012–2013))

Sak nr. 15 [21:23:24]

Stortingets vedtak til lov om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Det vil bli ringt til votering.

Votering i sak nr. 15

Presidenten: Det foreligger ingen forslag til anmerkning, og Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.