Stortinget - Møte tirsdag den 7. mai 2013 kl. 10

Dato: 07.05.2013

Dokumenter:

(Lovvedtak 52 (2012–2013), jf. Innst. 268 L (2012–2013) og Prop. 71 L (2012–2013))

Sak nr. 9 [14:35:28]

Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektssurrogat mv.)