Endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektssurrogat mv.)

Prop. 71 L (2012-2013), Innst. 268 L (2012-2013), Lovvedtak 52 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.04.2013 Innst. 268 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i straffeprosessloven mv. som innebærer at det blir innført elektronisk kontroll som varetektssurrogat. Det er også vedtatt endringer i vilkårene for bruk av elektronisk kontroll ved straffegjennomføring.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 07.05.2013