Stortinget - Møte tirsdag den 4. juni 2013 kl. 10

Dato: 04.06.2013

Dokumenter: (Innst. 283 S (2012–2013), jf. Prop. 94 S (2012–2013))

Sak nr. 8 [13:25:23]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Storbritannia

Talere

Votering i sak nr. 8

Presidenten: Etter ønske fra finanskomiteen foreligger det dog et taletidsopplegg, og presidenten vil foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen – om nødvendig.

Videre vil presidenten foreslå at det ikke blir gitt anledning til replikker etter de enkelte innlegg, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) [13:26:16]: (ordfører for saken): Saken gjelder en ny skatteavtale mellom Storbritannia og Norge – eller kanskje en utvidet skatteavtale, siden det er en gammel skatteavtale fra 2000. Denne er altså fra nå. Den inneholder en rekke punkter – en rekke mindre vesentlige punkter, men også et par vesentlige punkter. Jeg vil bare nevne noen av dem:

  • formue mister beskyttelse

  • fast driftssted

  • beskatning av tjenester

  • allokering til fast driftssted

  • fortjeneste ved forretningsvirksomhet

  • økt forpliktelse til å foreta korresponderende retting ved inntektsjustering som følge av interessefellesskap

Jeg kan godt fortsette å si en del sånne ting, men det regner jeg med at salen her ikke er så interessert i, så jeg dropper det.

Jeg tar det første punktet, nemlig formuesskatt og beskyttelse av formue. Nå er det slik at Storbritannia ikke har formuesskatt. Når folk som eventuelt ønsker å flytte kanskje midlertidig og delvis bosette seg i Storbritannia, allikevel må betale formuesskatt til Norge, vil det kunne presse folk med solide formuer i Norge til å flytte permanent til Storbritannia. Det er mulig at det er et greit mål for denne regjeringen – det forundrer meg for så vidt ikke – men for Fremskrittspartiet er ikke det noen særlig attraktiv løsning. Hadde Storbritannia hatt formuesbeskatning, hadde ikke problemet vært det samme.

Fremskrittspartiet fremmer et forslag i denne saken som jeg håper at alle kan slutte seg til. Jeg skjønner at det alltid er litt pinlig å slutte seg til noe man ikke har sagt i innstillingen, men allikevel: Det at man har en intensjon om at man skal unngå negative skattemessige incentiver ved fremforhandling av fremtidige skatteavtaler, slik denne skatteavtalen har, håper jeg også – iallfall i ånden – statsråden vil slutte seg til, og jeg håper også de øvrige opposisjonspartiene slutter seg til denne merknaden. Det motsatte ville jo være om ikke en skandale, så i hvert fall ikke noen særlig god sak på vegne av Norge, hvis man ikke har det som utgangspunkt når man fremforhandler avtaler som skal være til bilateral forpliktelse og – jeg holdt på å si – forlystelse, men i hvert fall til bilateral glede.

Jeg tar med dette opp forslaget fra Fremskrittspartiet.

Presidenten: Representanten Christian Tybring-Gjedde har tatt opp det forslaget han refererte til.

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8.

Votering i sak nr. 8

Presidenten:

Under debatten har Christian Tybring-Gjedde sett fram eit forslag på vegner av Framstegspartiet. Forslaget lyder: «Stortinget ber regjeringen så langt som mulig forsøke å unngå negative skattemessige insentiver ved fremforhandling av fremtidige skatteavtaler.»

Votering:Forslaget frå Framstegspartiet blei med 75 mot 23 røyster ikkje vedteke.(Voteringsutskrift kl. 18.45.54)

Komiteen hadde tilrådd:

Stortinget samtykker i at Norge setter i kraft skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia undertegnet i London 14. mars 2013.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen blei samrøystes vedteken.