Stortinget - Møte torsdag den 6. juni 2013 kl. 10

Dato: 06.06.2013

Dokumenter: (Innst. 287 S (2012–2013), jf. Dokument 4 (2012–2013))

Sak nr. 13 [17:37:51]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om melding for året 2012 fra Sivilombudsmannen

Votering i sak nr. 13

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 4 (2012–2013) – melding for året 2012 fra Sivilombudsmannen – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.