Stortinget - Møte fredag den 7. juni 2013 kl. 9

Dato: 07.06.2013

Dokumenter: (Innst. 402 S (2012–2013), jf. Prop. 139 S (2012–2013))

Sak nr. 9 [12:46:57]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om samtykke til ratifikasjon av 20. juni 2012 om opprettelse av Det globale institutt for grønn vekst (Global Green Growth Institute)

Talere

Votering i sak nr. 9

Lars Egeland (SV) [12:47:37]: (ordfører for saken): Jeg ser at det på galleriet har ankommet det som kanskje er en skoleklasse. Jeg antar at de ikke har kommet av spesiell interesse for denne GGGI-saken. GGG står ikke for Gyldendals Gode Guttebøker, som jeg vokste opp med, men det står for Global Green Growth Institute, og vi skal nå ratifisere en avtale om opprettelsen av dette instituttet.

Jeg antar at det heller ikke blir heftig debatt om det, for det er en enstemmig komité som skriver i merknadene at de deler departementets ønske om at Norge skal være en pådriver for en grønnere utvikling – ikke bare i Norge, men i hele verden. Komiteen mener at Norge kan være en viktig brobygger mellom ulike grupper av land i internasjonale prosesser. Vi er fra før av engasjert i arbeidet med grønn økonomi gjennom støtte til FNs miljøprogram, OECDs grønn vekst strategi, for ikke å snakke om klima- og skoginitiativet Energy Pluss.

Dette og GGG-instituttet er nettopp et initiativ der Norge kan samarbeide med utviklingsland, for det følger av Klimakonvensjonen at medlemslandene bør utarbeide nasjonale lavutslippsstrategier. Det gjelder også utviklingslandene, og komiteen mener at GGG-instituttet er en strategisk partner i dette arbeidet.

Saken har vært forelagt utenriks- og forsvarskomiteen, og de har samme innstilling som oss, nemlig at vi skal ratifisere avtalen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9.

Votering i sak nr. 9

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i ratifikasjon av avtale av 20. juni 2012 om opprettelse av Det globale institutt for grønn vekst (Global Green Growth Institute).

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.