Stortinget - Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10

Dato: 10.06.2013

Dokumenter: (Innst. 437 L (2012–2013), jf. Prop. 120 L (2012–2013))

Sak nr. 6 [14:14:26]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i barnehageloven (politiattest m.m.)

Talere

Votering i sak nr. 6

Presidenten: Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 45 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter hver til medlemmer av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen innenfor den fordelte taletid.

Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Øyvind Håbrekke (KrF) [14:15:30]: (ordfører for saken): Familie- og kulturkomiteen har hatt til behandling Prop. 120 L for 2012–2013 om endringer i barnehageloven, politiattest m.m. Regjeringen foreslår i proposisjonen endringer i reglene i barnehageloven om politiattest og rapportering av tjenestedata fra barnehageeier.

Som saksordfører og del av flertallet vil jeg gjøre rede for Kristelig Folkepartis og regjeringspartienes merknader og posisjon i innstillingen. Jeg regner med at mindretallet tar ordet for å orientere om sine synspunkter.

Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene støtter lovforslagene slik de foreligger i proposisjonen. Endringene innebærer at barnehagelovens bestemmelse om politiattest harmonerer med det overordnede rammeverket i politiregisterloven, at de to lovene harmoniseres når det gjelder omfanget av straffebud som skal framgå av politiattest, at det blir et absolutt krav om framleggelse av politiattest for alle som ansettes fast eller midlertidig i barnehagen, og at barnehageeiere og kommunene gis lovfestet adgang til å kreve politiattest også av personer uten tilsettelse som har mulighet til å være i direkte kontakt med ungene.

Lovendringene innebærer videre en klar utvidelse av hvilke overtredelser i straffeloven som skal anmerkes på politiattester utstedt med hjemmel i barnehageloven, at verserende saker knyttet til seksuelle overgrep mot både mindreårige og voksne anmerkes på politiattesten, og at barnehageeiers eventuelle behov for nye eller oppdaterte opplysninger synliggjøres med en formulering i barnehageloven som viser til politiregisterloven § 43.

Regjeringen får tilslutning til at det i barnehageloven ikke fastsettes særskilte regler om politiattest for dem som har bodd i andre land, utover det som allerede følger av politiregisterloven. Det betyr at det ikke innføres et lovbestemt krav om botid for personer med opprinnelse utenfor EØS-området. Komiteen støtter også regjeringens forslag til endringer i barnehageloven § 7 om rapportering av tjenestedata.

Når man gjør den type endringer som vi gjør i dag, er det viktig at det gjøres en avveining med hensyn til hvilke lovbrudd som skal være med i en politiattest i forbindelse med omsorgsrelatert arbeid. Det er mange lovbrudd i et menneskes forhistorie som kan være av en karakter som ikke nødvendigvis gjør vedkommende mindre skikket til å arbeide med barn i barnehage. Det kan være knyttet til et oppvekstmiljø. Det kan være knyttet til at man i yngre år har tilhørt et bestemt miljø. Det kan også være knyttet til en periode med rusavhengighet osv.

Jeg er glad for at vi nå vedtar et lovverk som styrker vernet om unger, som styrker tryggheten i barnehagene, og som styrker kontrollen med dem som ansettes for å ha omsorg for unger i barnehagen.

Det er likevel viktig at det gjøres fornuftige avveininger, slik at regelverket framstår fornuftig. Det er i denne sammenhengen verdt å nevne at Stortinget også i den påfølgende saken på dagens kart skal diskutere barnevern, der et viktig tema er ettervern og det å bringe mennesker tilbake til samfunnet etter en trøblete oppvekst, og der det handler om å gi ungdommer muligheten til å reise seg etter en vanskelig start på livet.

Samlet sett mener flertallet i komiteen at regjeringen har funnet en god balanse der summen er at vi styrker vernet om unger, og at vi utvider kravene til hva som skal dokumenteres per politiattest for å bli ansatt i barnehage. Flertallet anbefaler derfor at lovendringene i proposisjonen vedtas og er godt fornøyd med resultatet.

Solveig Horne (FrP) [14:20:45]: Saksordføreren hadde en god gjennomgang av saken, men jeg stusset litt over innlegget med tanke på at det hørtes ut som om mindretallet nesten var imot hele denne saken. La meg iallfall presisere at Fremskrittspartiet støtter fullt og helt opp om de lovendringene som kommer på plass i dag. Det er veldig viktig at vi nå får denne loven på plass for å styrke vernet av og også kontrollen med dem som skal ha kontakt med barna.

Det Fremskrittspartiet har i sine merknader, er en liten presisering, fordi vi har hatt oppe flere saker denne perioden når det gjelder politiregisterloven, at flere attester skal passe inn i den. Vi vet også at de som kommer fra EØS-land, skal godta attestene som er utstedt. Likevel mener vi det er viktig at vi presiserer at dette blir gjort, og at regjeringen har rutiner på at dette skjer automatisk, for det har skjedd et par ganger at det ikke har blitt gjort.

Det er også en betenkning i saken når det gjelder dem som kommer fra land utenfor EØS. Vi vet at veldig mange av dem som kommer til Norge og får opphold, som – etter at de har gått gjennom introduksjonsprogrammet – jobber i barnehage. Det er et veldig fint springbrett for en del å kunne begynne å jobbe i barnehage og få erfaring med arbeidslivet og ikke minst også få inn språket. Det er ikke det Fremskrittspartiet vil til livs, men det er likevel viktig at vi påser at vi også får vurdert om det skal være et krav til botid for disse personene, slik at vi får sikret at de har en politiattest som holder vann.

Dette er de presiseringene Fremskrittspartiet ønsker. Likevel er vi veldig glad for at lovverket kommer på plass. Vi har sett at det har vært episoder der det har vært personer som har jobbet i barnehage som overhodet ikke burde ha jobbet der, så for å sikre barns trygghet er det viktig at vi har denne loven.

Linda C. Hofstad Helleland (H) [14:23:12]: Foreldre som gir barnehagen ansvar for barna sine store deler av dagen, må være trygge på at barnet er omgitt av kompetente, stabile og trygge voksenpersoner. Både Barneombudet, Utdanningsdirektoratet, Barnehagelovutvalget, Private Barnehagers Landsforbund, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for barnehager har påpekt behovet for at reglene ivaretar barns sikkerhet i barnehagen. I barnehagen må vi ha ansatte som kan sette grenser både for seg selv og for andre. Da er det viktig at arbeidsgiver ved ansettelse får tilstrekkelig informasjon om søkere, slik at arbeidsgiver kan vurdere grundig om hun eller han vil ansette mennesker som har en fortid der de har begått gjerninger man mener er uforenlig med det å arbeide i barnehage.

Hvis en person har vært fengslet i inntil fire år for å ha skadet andre eller har brutt legemiddelloven og misbrukt narkotika, mener Høyre at arbeidsgiver må få muligheten til å innhente kjennskap til dette før man ansetter noen i barnehagen. Høyre vil derfor foreslå at politiattesten også gir arbeidsgiver opplysninger om forhold som legemsbeskadigelse, brudd på legemiddellovens regel om narkotiske stoffer og resepthåndtering.

Personer som er dømt for grov vold, menneskehandel eller vold i nære relasjoner, bør utelukkes fra arbeid i barnehage, og Høyre foreslår at dette innarbeides i loven. Frem til nå har ikke styrer kunnet be om nye politiattester. Den nye politiregisterloven åpner for dette, men bare hvis vilkårene for politiattester fortsatt er til stede. Det betyr altså tilfeller hvor arbeidsgiver har fått tilgang til informasjon som gir grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger av betydning. Det betyr at arbeidsgiver må ha kjennskap til at arbeidstaker har begått nye lovbrudd for å kunne be om en ny attest.

I Høyre mener vi det er grunn til å stille spørsmål ved om dette ivaretar barns behov for sikkerhet og trygghet i barnehagen godt nok, og det er mange sentrale aktører som mener det bør være anledning til å kunne hente inn politiattester i sektoren. Høyre støtter dette. Barns sikkerhet må komme først, og vi foreslår derfor at det gis en generell mulighet til å få ny vandelskontroll også for andre opplysninger enn det som fremgår av hjemmelsgrunnlaget da den opprinnelige politiattesten ble utstedt. Høyre er glad for at bestemmelser rundt barneomsorgsattest er bedret i forbindelse med oppdatering av politiregisterloven, men vi mener at forslaget ikke er tilstrekkelig, at det bør utformes tydeligere og strengere.

Med dette tar jeg opp forslagene fra Høyre og Fremskrittspartiet.

Presidenten: Representanten Linda C. Hofstad Helleland har tatt opp de forslagene hun refererte til.

Statsråd Kristin Halvorsen (SV) [14:26:56]: Formålet med endringen av reglene om politiattest er først og fremst å sikre at barna i barnehagen beskyttes mot å komme i et tillits- eller avhengighetsforhold til personer som kan påføre dem skade og/eller gi dem uheldig påvirkning. Det er videre viktig å ha klare regler om politiattester for å øke foreldrenes og andres tillit til at barna i barnehagene tas hånd om av skikkede personer. De siste årenes utvikling, med et økende antall barn i barnehagen, krever at det ikke er tvil om at det kun er egnede personer som omgås våre barn i barnehagehverdagen. Dette tilsier at reglene om vandelskontroll, bl.a. politiattester, blir endret slik at personer som har begått overgrep mot mindreårige, og personer som har skadelig innflytelse på barn, utelukkes fra å jobbe i barnehagene.

I forbindelse med innføringen av ny politiregisterlov ble det av Justisdepartementet gjort grundige vurderinger av hvilke lovbrudd som bør anmerkes på politiattesten til personer som skal få ansettelse i arbeid som medfører kontakt med barn og mindreårige. I arbeidet med lovproposisjonen har Kunnskapsdepartementet gjort en tilsvarende vurdering med sikte på å lovfeste de brudd som skal anmerkes på politiattester som skal framsettes før ansettelse i barnehage. Lovforslaget innebærer en viktig harmonisering med det overordnede rammeverket i politiregisterloven, som Stortinget har vedtatt skal tre i kraft og avløse strafferegisterloven fra 1971.

I dag er kravet at politiattester med hjemmel i barnehageloven skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Jeg mener det er viktig å endre lovbestemmelsen slik at arbeidsgiver får et bredere grunnlag til å vurdere egnethet ved ansettelse. Forslaget som er til behandling i dag, innebærer en vesentlig utvidelse av antallet overtredelser av straffeloven som skal anmerkes på politiattesten for dem som ønsker ansettelse i barnehagen. Etter forslaget skal alle typer seksualforbrytelser anmerkes, uavhengig av om den fornærmede er barn eller voksen. Alle overtredelser av straffelovens regler om narkotika-, rans- og voldskriminalitet skal framgå. Det skal i tillegg framgå ikke bare om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt, men også om personen har vedtatt et forelegg med bakgrunn i denne type overtredelser. Gjennom forslaget får alle barnehageeiere et langt bedre grunnlag for å vurdere om en jobbsøker er uegnet for å jobbe i barnehage.

Det er grunn til å framheve at plikten til å legge fram politiattest etter forslaget som fremmes, ikke bare gjelder dem som ønsker fast eller midlertidig ansettelse. For å trygge barna har jeg vurdert det som nødvendig at plikten også skal omfatte alle personer som oppholder seg regelmessig i barnehagen, f.eks. vaktmester og rengjøringspersonale, og at personer med vesentlig innflytelse på barnehagenes drift også skal være med, f.eks. eier eller daglig leder.

Noen straffebud anses særlig relevante for formålet å beskytte barn og unge. Dette gjelder særlig overtredelse av straffebud knyttet til seksualforbrytelser overfor mindreårige. Av den grunn foreslås et yrkesforbud i barnehage for personer som har begått slike handlinger. Skadepotensialet er spesielt stort ved denne typen lovbrudd. Beskyttelseshensyn må derfor gis avgjørende og spesielt tung vekt. Personer som har begått denne typen lovbrudd, skal derfor etter forslaget ikke engang kunne vurderes for ansettelse i barnehagen.

Det var høringsinstanser som ønsket å utvide yrkesforbudet til også å gjelde flere av de øvrige lovovertredelsene som etter forslaget skal anmerkes på politiattesten. Med dette vil jeg understreke at spørsmålet er grundig vurdert i lovproposisjonen. Beskyttelseshensynet og livssynshensynet som taler for å ta med flest mulig opplysninger på politiattesten, er grundig veid opp mot personvernhensyn, ressurshensyn og hensynet til resosialisering – og det taler imot å ta med unødige opplysninger.

Dette er en viktig vurdering, og jeg vil understreke at forslaget om yrkesforbud som er fremmet, er innholdsmessig det samme som kirke-, utdannings- og forskningkomiteen og justiskomiteen har gitt sin støtte til gjennom vedtakelsen av opplæringsloven, privatskoleloven og politiregisterloven.

Jeg vil til slutt understreke at vi ikke må tro at regler og politiattester i seg selv er et tilstrekkelig vern for barn i barnehage. Nytten av disse reglene må ikke overvurderes. Også i tiden framover er det avgjørende for barns sikkerhet at barnehageeier gjennom sitt arbeidsgiveransvar følger opp alle ansettelsesprosesser med grundige intervjuer og referanseinnhentinger. Det er bare en sjelden gang at det er noen som tidligere er siktet, tiltalt eller dømt for alvorlige forbrytelser, som melder seg som søkere til barnehager – og derfor har et rulleblad som gjør at man vet at man står overfor en person som kan true barn. I de aller fleste tilfeller er det slik at de som begår overgrep mot barn, ikke tidligere er eller har vært straffet eller siktet i slike saker. Derfor: Vær oppmerksom!

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6.

Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 7 og 8 behandles under ett, og anser det for vedtatt.

Votering i sak nr. 6

Presidenten: Under debatten har Linda C. Hofstad Helleland satt fram tre forslag, forslagene nr. 1–3, på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide forslag til endringer i barnehageloven slik at politiattesten også gir arbeidsgiver opplysninger om forhold som legemsbeskadigelse og besittelse av narkotiske stoffer.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide forslag til endringer i barnehageloven slik at personer som er dømt for saker som involverer grov vold, menneskehandel eller vold i nære relasjoner utelukkes fra arbeid i barnehage.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide forslag til endringer i barnehageloven slik at det gis en generell mulighet til fornyet vandelskontroll som også omfatter andre opplysninger enn de som fremgår av hjemmelsgrunnlaget for utstedelse av den opprinnelige politiattesten.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 59 mot 41 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.51.24)Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om endringer i barnehageloven (politiattest m.m.)

I

I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres følgende endringer:

§ 7 andre ledd skal lyde:

Kommunale barnehageeiere må legge frem opplysninger om tjenestedata. Ikke-kommunale barnehageeiere må legge frem opplysninger om tjenestedata og regnskapsdata. Departementet gir nærmere forskrifter om fremleggelse av tjenestedata og regnskapsdata.

§ 19 skal lyde:

§ 19 Politiattest

Den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.

Barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet kan kreve politiattest som nevnt i første ledd for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift.

Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige er utelukket fra fast eller midlertidig ansettelse i barnehager. I andre tilfeller må konsekvensene av merknader på politiattesten vurderes i det enkelte tilfellet.

Departementet gir nærmere forskrifter om gjennomføring av denne paragrafen.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget.