Stortinget - Møte torsdag den 13. juni 2013 kl. 9

Dato: 13.06.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 91 (2012–2013), jf. Innst. 437 L (2012–2013) og Prop. 120 L (2012–2013))

Sak nr. 29 [19:56:18]

Stortingets vedtak til lov om endringer i barnehageloven (politiattest m.m.)