Stortinget - Møte torsdag den 13. juni 2013 kl. 9

Dato: 13.06.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 92 (2012–2013), jf. Innst. 395 L (2012–2013) og Prop. 106 L (2012–2013))

Sak nr. 30

Stortingets vedtak til lov om endringer i barnevernloven