Stortinget - Møte fredag den 14. juni 2013 kl. 9

Dato: 14.06.2013

Dokumenter:

(Innst. 432 S (2012–2013), jf. Meld. St. 20 (2012–2013))

Sak nr. 2 [10:25:06]

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om På rett vei – kvalitet og mangfold i fellesskolen

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 29 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1–11, fra Bente Thorsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslag nr. 12, fra Bente Thorsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre

 • forslagene nr. 13 og 14, fra Bente Thorsen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre

 • forslagene nr. 15 og 16, fra Bente Thorsen på vegne av Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslag nr. 17, fra Bente Thorsen på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 18 og 19, fra Bente Thorsen på vegne av Fremskrittspartiet og Venstre

 • forslag nr. 21, fra Elisabeth Aspaker på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslag nr. 20, fra Bente Thorsen på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslagene nr. 22–25, fra Dagrun Eriksen på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslagene nr. 26 og 27, fra Dagrun Eriksen på vegne av Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 28 og 29, fra Trine Skei Grande på vegne av Venstre

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 28 og 29, fra Venstre.

Forslag nr. 28 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fastsette en forpliktende tidsfrist for når alle skoler og øvrige undervisningsbygg skal være universelt utformet.»

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre en sertifiseringsordning for lærere i samråd med berørte parter i skolesektoren, som skal sees i sammenheng med rett og plikt til kompetanseheving.»

Votering:Forslagene fra Venstre ble med 97 stemmer mot 1 stemme ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.45.04)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 26 og 27, fra Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram et opplegg for en obligatorisk mentorordning i form av et introduksjonsår for nyutdannede lærere.»

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene vurdere nærmere en avsluttende sertifisering i tilknytning til en obligatorisk mentorordning i form av et introduksjonsår for nyutdannede lærere.»

Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti ble med 93 mot 5 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.45.18)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 22–25, fra Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en fireårig opptrappingsplan med sikte på å øke antallet personell i skolehelsetjenesten med 1 000.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette et partssammensatt «regelråd» som skal etterprøve konsekvenser av nye regler og endringer i eksisterende regler i skolesammenheng, med sikte på å redusere byråkratiet og frigjøre mer tid til lærernes kjernefunksjoner i skolen.»

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fastsette et konkret måltall – 25 pst. – for reduksjon i antall byråkratiserende statlige rundskriv, forskrifter mv. i skolesammenheng.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen videreføre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon som et yrkesfaglig program, eventuelt som et «hybridprogram» basert på et annet løp enn 2+2-modellen.»

Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 92 mot 6 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.45.34)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 20, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag om fra høsten 2014 å innføre én time fysisk aktivitet hver dag for elever i grunnskolen, med en tilsvarende økning av rammetimetallet.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 75 mot 23 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.45.48)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 21, fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen øke statens andel til videreutdanning av lærere til 60 pst.»

Votering:Forslaget fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 73 mot 24 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.46.02)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 18 og 19, fra Fremskrittspartiet og Venstre.

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for etablering av nasjonale videregående skoler innen realfag.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at alle nytilsatte lærere reelt omfattes av en veiledningsordning.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Venstre ble med 72 mot 24 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.46.18)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 17, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme en plan for bedre å innlemme formålsparagrafen i alle fag og på alle nivåer i skolen.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble med 68 mot 28 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.46.34)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 15 og 16, fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at tegnspråk gjøres tilgjengelig som valgfag i ungdomsskolen.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en nasjonal tverrdepartemental plan for voksnes læring som skal synliggjøre og gi et bedre tilbud av relevant og god etter- og videreutdanning.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 68 mot 29 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.46.57)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 13 og 14, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen erstatte dagens Vg3-tilbud i skole for elever som ikke får tilbud om læreplass med et 2-årig løp med kombinasjon skole og opplæring i bedrift.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at finansiering av fagskolene tilbakeføres til staten snarest mulig.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 57 mot 41 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.47.07)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 12, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest legge frem en melding om endringer i grunnskolelærerutdanningen slik at det bl.a. legges mer vekt på praksis og forbedringer relatert til utdanningens innhold, og at det samtidig stadfestes en klar tidsfrist for overgang til en femårig, mastergradsbasert grunnskolelærerutdanning.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre ble med 55 mot 42 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.47.23)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1–11, fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen igangsette prøveprosjekt i inntil ti kommuner der lærer og skoleleder på den enkelte skole, i samråd med PP-tjenesten, bemyndiges til å ta beslutning om spesialpedagogiske tiltak rettet mot enkeltelever.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig iverksette forpliktende nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere i barnehage og grunnopplæring.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ overfor KS og lærerorganisasjonene for å utforme og innføre nye karriereveier for lærere.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke ressursene til rådgivningstjenesten i grunn- og videregående skole, samt sikre at rådgiverne har nødvendig kompetanse.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke praksiselementene i lærerutdanningen.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen, i dialog med KS, sikre alle lærere rett og plikt til videreutdanning.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i dialog med KS finne nødvendige grep for å heve statusen ved læreryrket.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag med konkrete tiltak for å øke innslaget av andre yrkesgrupper i skolen.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre et særskilt videreutdanningsløft for tilsatte i grunnskolen som mangler undervisningskompetanse.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre rett til påbygging til studiekompetanse for elever med fagbrev og med virkning fra de elevene som starter på yrkesfag Vg1 eller Vg2 skoleåret 2013/2014.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremlegge en helhetlig nasjonal strategi for satsing på kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning.»

Votering:Forslagene fra Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Venstre ble med 51 mot 47 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.47.41)Komiteen hadde innstilt:

I

Stortinget ber regjeringen opprette et nasjonalt tilbud om etter- og videreutdanning for PP-tjenesten.

II

Meld. St. 20 (2012–2013) – om På rett vei – kvalitet og mangfold i fellesskolen – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.