Stortinget - Møte tirsdag den 18. juni 2013 kl. 09

Dato: 18.06.2013

Dokumenter:

(Innst. 450 S (2012–2013), jf. Meld. St. 26 (2012–2013))

Sak nr. 1 [09:01:19]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014–2023

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram 97 forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre

 • forslag nr. 2, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 3–49, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslagene nr. 50–82, fra Trond Helleland på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 83–85, fra Trond Helleland på vegne av Høyre

 • forslagene nr. 86–88, fra Knut Arild Hareide på vegne av Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 89–97, fra Borghild Tenden på vegne av Venstre

Forslagene nr. 1–88 er inntatt innstillingen, mens forslagene nr. 89–97 er omdelt på representantenes plasser i salen.

Det voteres over forslagene nr. 89–92, 94 og 97, fra Venstre.

Forslag nr. 89 lyder:

«Stortinget ber regjeringen å etablere et InterCity AS med mulighet til å utstede statsgaranterte obligasjoner for å finansiere InterCity innen 2025, Ringeriksbanen og ny Oslotunnel.»

Forslag nr. 90 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å legge til rette for en ny jernbanetunnel under Oslo med ferdigstillelse innen 2025.»

Forslag nr. 91 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å etablere Gjøvikbanen som pilotstrekning for anbud på investeringer og drift av banelegemet, ikke bare togsett oppå skinnene.»

Forslag nr. 92 lyder:

«Stortinget ber regjeringen igangsette en ny høyhastighetsutredning som er uavhengig av Jernbaneverket og som kan danne grunnlaget for konkurransedyktige fjernstrekninger i fremtiden.»

Forslag nr. 94 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gi storbykommuner som ønsker det få overta driften av lokaltogtrafikken.»

Forslag nr. 97 lyder:

«Stortinget ber regjeringen øke rammen i Nasjonal transportplan 2014–2023 med 25,0 mrd. kroner sammenlignet med rammen i Meld. St. 26 (2012-2013). Stortinget ber regjeringen bruke følgende fordeling:

Kapittel/Post Prosjekt 2014-2017 2018-2023

Økt ramme -8800 -16200

1320.30 Bompenger ved utbygging gjennom videreføring av bomstasjoner -920 -2150

1326.90 (ny) InterCity på 12 år; obligasjonsmodell 3632 12757

1326.91 (ny) Oslotunnel på obligasjonsmodell 743

1326.91 (ny) Ringeriksbanen; obligasjonsmodell 1200 641

1350.32 (ny) Utredning tiltak mot Bergen, Kristiansand, Trondheim, Göteborg og Nord-Norge 330

1350.30 Krysningsspor 350

1350.23 Drift og vedlikehold 420

1350.30 Kongsvingerbanen 450

1350.30 Stavanger – Egersund 200

1350.30 Arna – Voss 400

1350.30 Ålgårdbane 590

1350.30 Gjøvikbane 700

1350.30 Trondheim – Stjørdaltiltak 150

1330.61 (ny) Fornebubane 400 1900

1330.61 (ny) Bybane Bergen 1652 1448

1330.61 (ny) Bybane Stavanger 800 3000

1330.63 (ny) Miljøpakker 2313 887

1330.61 (ny) Ny t-banetunnel 100 400

1330.62 (ny) Sykkeltiltak 400 400

1330.61 (ny) T-bane til Ahus 500 800

1320.29 Veg på Sørlandet – OPS 253 464

1320.36 E16 Varpe bru – Smedalsosen -1300 -150

1320.30 Rv93 Kløfta -500

1320.30 Rv93 Salkobekken–Eiby 300

1320.30 Rv92 Gievdneguoika–Karasjok 200

1062.21 Sjøfartstiltak 100 150

1320.63 (ny) Vedlikehold fylkesveier 280 260

1320.72 Transnova 200

1301.75 (ny) Nord-Norgeslinjen 100 150

Effektivisering -4000 -6000»

Votering:Forslagene fra Venstre ble med 101 stemmer mot 1 stemme ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.18.02)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 93, 95 og 96, fra Venstre.

Forslag nr. 93 lyder:

«Stortinget ber regjeringen kartlegge muligheten for privat finansiering av en opprusting av Ofotbanen.»

Forslag nr. 95 lyder:

«Stortinget ber regjeringen igangsette et hurtigladerprosjekt i regi av Transnova for å sørge for tilrettelegging for el-bil i de sentrale transportkorridorene.»

Forslag nr. 96 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å sørge for videre drift av hydrogenfyllestasjonene i Norge.»

Høyre og Kristelig Folkeparti har varslet at de støtter forslagene.

Votering:Forslagene fra Venstre ble med 77 mot 24 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.18.22)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 86–88, fra Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 86 lyder:

 • «1. Rammene til samferdselsformål i planperioden 2014–2023 økes med 17,92 mrd. kroner ut over regjeringens forslag slik at midler som stilles til rådighet for samferdselsformål økes med 27,92 mrd. kroner, jf. fordeling i følgende tabell:

Økonomiske rammer, avvikende fra regjeringens forslag. Årlig gjennomsnitt. Mill. 2013-kroner.

FormålRegjeringens forslag NTP 2014–2023Kristelig Folkepartis forslag NTP 2014–2023Økning
Kap. 1350 Jernbaneverket16 78117 381600
Kap. 1330 post 711)-250250
Kap. 1330 post 60 Belønningsordning kollektivtiltak9231423500
Kap. 1320 post 61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene2281000772
Kap. 1330 post 61 Tilskudd bybaner-200200
Kap. 1320 post 23/30 Statens vegvesen31 15531 605450
Kap. 1301 post 722) Infrastruktur El-bil Transnova2020
Effektiviseringsgevinst-10
Sum økning1 792

1) Ny post: Belønningsordning for gang- og sykkelvei.

2) 50 mill. kroner første fire år.

 • 2. Økte midler innenfor disse hovedrammene fordeles i tråd med Kristelig Folkepartis merknader i Innst. 450 S (2012–2013).»

Forslag nr. 87 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette et infrastrukturfond med en ramme på 50 mrd. kroner, slik at større utbygginger i større grad gjennomføres helhetlig og med mer forutsigbar finansiering.»

Forslag nr. 88 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme ny sak for Stortinget slik at utbygging av hele InterCity-triangelet kan realiseres innen 2026.»

Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti ble med 96 mot 6 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.18.37)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 83–85, fra Høyre.

Forslag nr. 83 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette et vedlikeholdsfond på 50 mrd. kroner, der avkastningen er øremerket vedlikehold av vei og jernbane.»

Forslag nr. 84 lyder:

«Stortinget ber regjeringen øke Belønningsordningen gradvis til 1 mrd. kroner årlig.»

Forslag nr. 85 lyder:

«Stortinget ber regjeringen planlegge og foreta en helhetlig og full utbygging av InterCity-triangelet så raskt som mulig, og senest innen 2030.»

Votering:Forslagene fra Høyre ble med 83 mot 18 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.18.52)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 3–18, 21, 23–27, 29–31, 33–46, 48 og 49, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen øke rammen i Nasjonal transportplan 2014–2023 med 454,5 mrd. kroner sammenlignet med rammen i Meld. St. 26 (2012–2013). Stortinget ber regjeringen bruke følgende fordeling:

Kap. 1320 Statens vegvesenPåplussinger fra Fremskrittspartiet
Post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold+35,00 mrd. kroner
Post 30 Riksveiinvesteringer via statsbudsjett+33,00 mrd. kroner
Post 31 Rassikring+6,00 mrd. kroner
Post 62 Tilskudd rassikring fylkesveinett+6,00 mrd. kroner
Post 63 (Ny) Tilskudd vedlikehold fylkesveier+37,00 mrd. kroner
Post 72 Kjøp av riksveiferje/utvides til fylkesferjer+20,00 mrd. kroner
Post 99 (Ny) Anslag annen finansiering dekkes av staten+97,50 mrd. kroner
Kap. 1322 Jernbane SF
Post 95 Kapitalinnskudd+38,00 mrd. kroner
Kap. 1324 Riksvei SF
Post 95 Kapitalinnskudd+124,00 mrd. kroner
Kap. 1330 Særskilte transporttiltak
Post 60 Særskilte tilskudd kollektivtransport+10,00 mrd. kroner
Post 80 (Ny) Storbypakke (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim)+13,00 mrd. kroner
Post 81 (Ny) Bypakke+5,00 mrd. kroner
Post 82 (Ny) Trafikksikkerhetstiltak+10,00 mrd. kroner
Kap. 1350 Jernbaneverket
Post 30 Investering i linjen+15,00 mrd. kroner
Kap. 1062 Kystverket
Post 30 Nyanlegg (Stad skipstunnel)+1,00 mrd. kroner
Post 45 Nyanskaffelser/vedlikehold farleder+2,50 mrd. kroner
Post 65 (Ny) Utvikling godshavner+1,50 mrd. kroner
SUM Fremskrittspartiets påplussinger+ 454,50 mrd. kroner
+ Regjeringens NTP 2014–2023507,99 mrd. kroner
Sum Fremskrittspartiets NTP 2014–2023+ 962,49 mrd. kroner

Stortinget ber regjeringen prioritere motorveiutbygging og oppgradering av eksisterende motorvei på følgende strekninger:

 • Rv. 22 Lillestrøm–Fetsund med bru over Glomma

 • E18 Riksgrensen/Ørje–Oslo–Kristiansand

 • E6 Riksgrensen/Svinesund–Oslo–Trondheim–    Steinkjer

 • E39 Kristiansand–Stavanger

 • E16 Sandvika–Hønefoss

 • Rv. 4 Oslo–Mjøsbrua

 • Rv. 2 Riksgrensen/Magnor–Kongsvinger

 • E39 Stavanger–Bergen

 • Rv. 25/ Rv. 3 Hamar–Elverum

 • E16 Hønefoss-Gardermoen–Kongsvinger

 • Rv. 35 Hokksund–Åmot

 • E134 Drammen–Bergen

 • Rv. 19 fergefri forbindelse Østfold–Vestfold

Stortinget ber regjeringen særlig prioritere jernbaneinvesteringer på følgende strekninger:

 • Østfoldbanen Oslo–Halden–Sverige

 • Dovrebanen Oslo–Lillehammer

 • Vestfoldbanen Oslo–Skien

 • Kongsbergbanen

 • Kongsvingerbanen

 • Gjøvikbanen Oslo–Gjøvik–Dovrebanen

 • Jernbanetunnel og ny T-banetunnel under Oslo sentrum

 • Fornebubanen

 • A-husbanen

 • Forbindelse mellom Follobanen og Alnabru

 • Jærbanen

 • Ofotbanen

 • Ringeriksbanen Sandvika–Hønefoss

 • Østfoldbanen Østre linje

 • Sørvestbanen Porsgrunn–Brokelandsheia

 • Bergensbanen

 • Sørlandsbanen

 • Gamle hovedbanen»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette et infrastrukturfond pålydende 500 mrd. kroner, der 75 pst. av avkastningen øremerkes samfunnsøkonomisk lønnsomme veiprosjekter og 25 pst. øremerkes samfunnsøkonomisk lønnsomme jernbaneprosjekter.»

Forslag nr. 5 lyder

«Stortinget ber regjeringen omorganisere det nåværende Samferdselsdepartementet til et Transportdepartement med ansvar for alt innenfor transport til lands, vanns og i luften, samt all virksomhet som er en naturlig del av transportvirksomheten, herunder havnevirksomhet.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere et Statens transporttilsyn som får til oppgave å drive kontroll av all transport til lands (vei og jernbane), vanns og luft og havnevirksomhet for å påse at alle regler, særlig sikkerhetsbestemmelser, følges. Tilsynet skal ha et særlig fokus på ulykkesutsatte veistrekninger.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem plan for effektivisering av Vegdirektoratet/Statens vegvesen i forbindelse med ordinært budsjett for 2014.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme en sak om å overføre fylkesveiene fra fylkene til staten og kommunen, der veiene som tidligere var klassifisert som øvrige riksveier overføres tilbake til staten, og øvrige veier fordeles mellom staten og kommunene.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at fergesamband klassifisert som riksveiferge, får full statlig finansiering over statsbudsjettet, inkludert ferger som etter forvaltningsreformen ble omklassifisert fra riksveiferger til fylkesveiferger.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre retningslinjene for fergeavløsningsprosjekter slik at staten heretter dekker samlede finansieringskostnader i inntil 50 år.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utvide pågående forsøk med gratis ferge til å omfatte et av de nåværende større riksveiferjesambandene i en periode på 2 år og peker spesielt på ferjesambandet Halhjem–Sandvikvåg på E39 i Hordaland.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram sak om statlig overtakelse av bompengegjeld i eksisterende bompengeselskaper, samt finansiering over de årlige statsbudsjettene slik at innkreving av bompenger opphører umiddelbart.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen hvert år fremover legge frem en komplett oversikt overfor Stortinget over brutto bompenger, innkrevingskostnader, finansieringskostnader og netto bompenger for samtlige bompengeprosjekter i Norge.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om å oppheve den lovmessige adgangen til bompengeinnkreving på offentlige veier.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen dimensjonere nye trygge norske motorveier til en maksimalfartsgrense på 130 km/t.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede bedre tilrettelegging og koordinering for ekspressbusser i hver enkelt transportkorridor.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke tas utbytte fra Avinor AS i NTP-perioden 2014–2023.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2014 legge frem en egen stortingsmelding om modernisering av norsk luftfartspolitikk basert på «Strategi for norsk luftfart» fra juni 2008, og fremlagte rapporter om flysikkerheten i norsk luftfart.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en nasjonal havnestrategi der man satser på et mindre antall nasjonale havner med riksveitilknytning.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en betydelig reduksjon av planleggingstiden for samferdselsprosjekter med målsetting om å redusere planleggingstiden til tre år.»

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen bruke statlig regulering på alle motorveistrekninger i NTP 2014–2023.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede bruk av offentlig–privat samarbeid (OPS) basert på statlig fullfinansiering.»

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2014 legge frem egen sak om bruk av nye finansieringsløsninger for å sikre statlig finansiering av investeringer innenfor samferdselssektoren.»

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber regjeringen inkludere reisetidsforutsigbarhet i statens veileder i samfunnsøkonomiske analyser.»

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede en ordning med kjøp av sjøbasert godstransportkapasitet innenlands for å øke overgang fra landbasert til sjøbasert godstransport.»

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede full konkurranse på alle norske jernbanestrekninger som i dag trafikkeres av NSB, og legge frem forslag for Stortinget på egnet måte.»

Forslag nr. 31 lyder:

«Stortinget ber regjeringen organisere Kystverket som statsforetak (SF), for å legge forholdene til rette for en raskere og mer samfunnsøkonomisk utbygging og vedlikehold av effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport i Norge. Stortinget legger til grunn at selskapet får langsiktige, statlige lån med lav rente til sine prosjekter, og at selskapets utgifter til renter og avdrag for slike lån dekkes gjennom de årlige statsbudsjett.»

Forslag nr. 33 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede nye ringveiløsninger rundt de største byene.»

Forslag nr. 34 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om statlig fullfinansiering av bypakkene i de fire største byene.»

Forslag nr. 35 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede bygging av vei i flere plan for å utvide veikapasiteten spesielt i og rundt de største byene.»

Forslag nr. 36 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre innretningen på Belønningsordningen innenfor kollektivtransport slik at disse fordeles til byområder etter søknad, men uten krav om lokale tiltak finansiert med bompenger og krav om restriksjoner på lokal bilkjøring. Stortinget ber regjeringen sørge for at belønningsordningen fremstår som en belønning for nye tiltak innenfor kollektivtransporten for å øke kollektivandel og antall transporterte passasjerer spesielt i rushtiden og med dokumentasjon underveis og ved avtalens utløp.»

Forslag nr. 37 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at ordningen med statlig kjøp av persontransport med tog (kap.1351) på årlig statsbudsjett blir utvidet med statlig kjøp av persontransport generelt, og uavhengig av transportmiddel i de fire største byene, under budsjettkapittel 1330 Særskilte transporttiltak. Stortinget ber om at en slik utvidet ordning kommer på plass fra og med statsbudsjettet for 2014.»

Forslag nr. 38 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at programområdet Bymiljøavtaler innenfor den økonomiske rammen for riksveiinvesteringer ifølge tabell 7.4. i ny NTP 2014–2023 brukes til investering i riksveinettet i de fire største byene med vekt på tiltak som øker fremkommelighet generelt og kollektivtransport spesielt, og til statlig kjøp av kollektivtransport fordelt med 50 pst. til hvert formål.»

Forslag nr. 39 lyder:

«Stortinget ber regjeringen inkludere kapasitetsfremmende tiltak innenfor kollektivtransport som blant annet prosjektet «Spontan samkjøring i Bergen» i tildeling av midler fra hhv. Belønningsordning og Bymiljøpakker.»

Forslag nr. 40 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for samordning av Bybaneprosjektet i Bergen, jf. St.prp. nr. 75 (2004–2005) og Innst. S. nr. 94 (2005–2006), med utvikling av nærtrafikk med jernbane i Bergensregionen. Stortinget legger til grunn at staten overtar ansvaret for utbygging av prosjektet.»

Forslag nr. 41 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennom dialog med Oslo kommune sørge for at Alnabru først og fremst utvikles som et logistikknutepunkt, både nasjonalt, regional og lokalt.»

Forslag nr. 42 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede periodisk godkjenning av veinettet i Norge og et klart definert statlig juridisk ansvar i veitrafikkloven for ulykker som skyldes dårlig vei.»

Forslag nr. 43 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede en statlig fullfinansiert Oslofjord-forbindelse mellom Østfold og Vestfold til erstatning for ferjesambandet Moss–Horten, med målsetting om ferdigstillelse innen utgangen av NTP 2014–2023.»

Forslag nr. 44 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at E18 Rugtvedt–Dørdal bygges ut med full 23-meters veibredde slik politiet, brannvesenet, Statens vegvesen og aksjonsgruppa for E18 krever.»

Forslag nr. 45 lyder:

«Stortinget ber regjeringen øke rammene for perioden 2014–2017 med 100 mill. kroner, slik at det unngås stans i utbyggingen på rv. 9 gjennom Setesdal.»

Forslag nr. 46 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette i gang bygging av Stad skipstunnel i 2014 basert på alternativ «Stor tunnel» med statlig fullfinansiering.»

Forslag nr. 48 lyder:

«Stortinget ber regjeringen med utgangspunkt i Oslopakke 3 utarbeide et videreført prosjekt (Østlandspakken) for modernisering og effektivisering av transportnettet i triangelet Hamar–Skien–Halden basert på statlig prosjektfinansiering, og med et tidsperspektiv 2014–2043.»

Forslag nr. 49 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at utbygging av skinnebaserte kollektivtiltak i og rundt de største byene samordnes med Jernbaneverket, og at slik utbygging inngår som en del av arbeidet med å utvikle trafikknutepunkt der flere transportformer knyttes direkte sammen. Stortinget ber regjeringen legge frem egen sak om dette.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 79 mot 23 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.19.18)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 19, 20, 22, 28, 32 og 47, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen arbeide for en betydelig reduksjon i «securitykostnader» på norske flyplasser i løpet av de nærmeste årene og gi Stortinget tilbakemelding på egnet måte om resultatene av dette arbeidet.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en full gjennomgang av sjøtransportens avgifter og gebyrer, med sikte på forenklinger og reduksjoner i det samlede nivået for å styrke sjøtransportens relative konkurranseevne.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for å styrke oljevernberedskapen, inkludert depotutstyr, håndtering av skipsvrak og rutinemessig evaluering av oppryddingsaksjoner.»

Forslag nr. 28 lyder:

«Stortinget ber regjeringen redegjøre for tiltak for å fjerne vedlikeholdsetterslepet på jernbanenettet og sammenhengen mellom vedlikeholdssituasjon og arbeidet med punktlighet på jernbanen i forbindelse med ordinært statsbudsjett for 2014.»

Forslag nr. 32 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremlegge en sak om bykommunalt ansvar for kollektivtransporten for Bergen, Stavanger og Trondheim slik man allerede har i Oslo.»

Forslag nr. 47 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme ny sak for Stortinget slik at utbygging av hele InterCity-triangelet kan realiseres innen 2025.»

Venstre har varslet at de støtter forslagene.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 78 mot 24 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.19.38)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 53 og 55–81, fra Høyre og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 53 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette i gang følgende OPS-prosjekter i løpet av kommende NTP-periode:

 • 1. E18 Oslo–Asker («Vestkorridoren»)

 • 2. Alnabruterminalen

 • 3. E16 Bjørum–Hønefoss

 • 4. Ringeriksbanen

 • 5. E18 Telemark/Aust-Agder (i hensiktsmessige strekninger)

 • 6. E16 Kløfta–Kongsvinger (gjenstående)

 • 7. Rv. 3 Østerdalen

 • 8. E16 Valdres–Filefjell

 • 9. E6 i Hedmark og Oppland (i hensiktsmessige strekninger)

 • 10. E134 Drammen–Haugesund (i hensiktsmessige strekninger)

 • 11. E39 «Hordfast» og «Møreaksen»

 • 12. Rv. 555 Sotrasambandet

 • 13. E16 Arna-tunnelen

 • 14. E6 «Trondheimsveien» (i hensiktsmessige strekninger)

 • 15. E136 Ålesund–Oppland grense (i hensiktsmessige strekninger)

 • 16. Saltenpakke 2

 • 17. Regionpakke Tromsø (i hensiktsmessige strekninger)»

Forslag nr. 55 lyder:

«Stortinget ber regjeringen videreføre rentekompensasjonsordningen for fylkesveiene.»

Forslag nr. 56 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utforme bilavgiftene slik at de oppfordrer til miljøvennlig og sikker transport.»

Forslag nr. 57 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at godstog og langdistansetog skal kunne prioriteres i jernbanenettet mellom kl. 18.00 og 05.00.»

Forslag nr. 58 lyder:

«Stortinget ber regjeringen dimensjonere alle nye jernbaneutbygginger for 250 km/t.»

Forslag nr. 59 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å konkurranseutsette tårntjenestene og etablere et sterkere nordisk samarbeid for underveistjenestene.»

Forslag nr. 60 lyder:

«Stortinget ber regjeringen bidra til å fremme konkurransedyktig luftfart, spesielt der hvor luftfarten ikke har mer miljøvennlige konkurrenter.»

Forslag nr. 61 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at skip som ligger til kai i offentlige havner, bør pålegges å benytte landstrøm der dette er tilgjengelig.»

Forslag nr. 62 lyder:

«Stortinget ber regjeringen modernisere Jernbaneverket ved å omdanne selskapet til et statlig selskap med en profesjonell byggherre- og toglederfunksjon. Eierskap til infrastruktur, stasjoner og kjøreveier overføres dette selskapet.»

Forslag nr. 63 lyder:

«Stortinget ber regjeringen omdanne Statens vegvesen til et statlig selskap og rendyrke selskapets byggherrevirksomhet.»

Forslag nr. 64 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette et vegtilsyn uavhengig av eksisterende transportetater, og gi dette ansvaret for tilsyn med både veier og kjøretøy.»

Forslag nr. 65 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere instrumenter for å måle utviklingen i kollektivtilbudet, slik at det blir enklere å sammenlikne storbyregionenes resultater opp mot hverandre.»

Forslag nr. 66 lyder:

«Stortinget ber regjeringen planlegge for full utbygging av InterCity-strekningene i Østlandsområdet, prioritere kryssingsspor på viktige godstraseer og skinnegående transport i og rundt storbyene.»

Forslag nr. 67 lyder:

«Stortinget ber regjeringen bidra til at storbyregionene innen 2030 har utviklet et bærekraftig kollektivnett basert på de smarteste transportløsningene, innovativ og miljøvennlig teknologi, enkelt tilgjengelig for alle.»

Forslag nr. 68 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjøre det attraktivt for kommunene å legge til rette for intermodal transport med å opprette en ordning for forenkling av overgangen fra en transportform til en annen.»

Forslag nr. 69 lyder:

«Stortinget ber regjeringen ha en opptrappingsplan som sikrer de statlige bevilgningene til storbyregionenes kollektivnett.»

Forslag nr. 70 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for egne sykkelekspressveier til bykjerner og sentraliserte næringsområder.»

Forslag nr. 71 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en tiltaksplan for økt sykling blant barn og unge.»

Forslag nr. 72 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette en statlig belønningsordning for gang- og sykkelvei.»

Forslag nr. 73 lyder:

«Stortinget ber regjeringen bygge flere midtrekkverk, forsere byggingen av allerede planlagte midtrekkverk samt senke terskelen for trafikkmengden som kreves for at en vei skal utrustes med midtrekkverk, fortrinnsvis til 6 000 ÅDT.»

Forslag nr. 74 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre en ny tilskuddsordning til havneformål. Ordningen skal forvaltes av Kystverket.»

Forslag nr. 75 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak om utnyttelse av mulighetene intelligente transportsystemer (ITS) gir i transportsektoren, eksempelvis for trafikksikkerhet og kollektivtrafikken.»

Forslag nr. 76 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å inkludere boligutbygging som et dokumenterbart kriterium i Belønningsordningen for kollektivtransport og/eller de kommende bypakkene.»

Forslag nr. 77 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for en forpliktende finansiering av viktige kollektivtransportløsninger i de største byene, fortrinnsvis gjennom å gi statlige investeringstilskudd etter prinsippet om samsvarende medfinansiering av lokale tilskudd (50/50 fordeling).»

Forslag nr. 78 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram egen sak om tiltak for økt bruk av alkolås.»

Forslag nr. 79 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem for Stortinget en strategi og finansieringsplan for ladestasjoner og infrastruktur for elbil.»

Forslag nr. 80 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre krav om at alle nye drosjer, ferger, rutebåter og dieseltog skal gå på utslippsfrie eller klimanøytrale drivstoff innen utgangen av 2022.»

Forslag nr. 81 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre krav om at alle nye kommunale, fylkeskommunale og statlige kjøretøyer går på CO2-fritt eller CO2-nøytralt drivstoff innen utgangen av 2018.»

Votering:Forslagene fra Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 78 mot 24 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.19.57)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 50–52, 54 og 82, fra Høyre og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 50 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en betydelig reduksjon av planleggingstiden for samferdselsprosjekter, i første rekke med mål om å halvere tidsbruken.»

Forslag nr. 51 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme en sak som presenterer ulike løsninger for hvordan Stortinget i fremtiden skal kunne vedta nasjonale planer med mål, rammer, tiltak og finansiering, og hvordan fagetatene kan overta ansvaret for detaljer og gjennomføring.»

Forslag nr. 52 lyder:

«Stortinget ber regjeringen bygge vei og jernbane raskere gjennom å redusere planleggingstiden, samordne innsigelser bedre og organisere større vei- og jernbaneutbygginger som egne prosjekter der offentlig–privat samarbeid brukes som gjennomføringsstrategi.»

Forslag nr. 54 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede mulighetene for å redusere kapitalkostnadene og lånebelastningen ved OPS- og bompengeprosjekter, fortrinnsvis ved å gi selskapene tilgang på statlige lån til markedsmessige betingelser, statlige refinansieringsgarantier til markedsmessige betingelser eller andre målrettede tiltak der statens kredittverdighet benyttes til å redusere finansieringsrisiko.»

Forslag nr. 82 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere Stad skipstunnel som et OPS-prosjekt.»

Venstre har varslet at de støtter forslagene.

Votering:Forslagene fra Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 77 mot 25 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.20.17)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre skattefritak for arbeidsgiverbetalte kollektivkort.»

Venstre har varslet at de støtter forslaget.

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble med 72 mot 30 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.20.35)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet og Høyre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen modernisere og revidere havneloven, med sikte på å åpne for at havner kan organiseres som aksjeselskaper.»

Venstre har varslet at de støtter forslaget.

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 60 mot 41 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.20.52)Komiteen hadde innstilt:

I

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at en større del av avkastningen fra Statens pensjonsfond utland («Oljefondet») tas i bruk som investeringer i veier, jernbane og annen samferdselsinfrastruktur.

II

Stortinget ber regjeringen raskest mulig implementere hovedanbefalingene i NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser i statens veileder i samfunnsøkonomisk analyse.

III

Stortinget ber regjeringen utarbeide en egen nasjonal motorveiplan, enten som tillegg til statsbudsjettet for 2014 eller som egen stortingsmelding.

IV

Stortinget ber regjeringen legge en forpliktende plan for konvertering av signalsystemene til den europeiske standarden ERTMS.

V

Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak som styrker konkurransen i markedet for godstransport med jernbane, slik at det blir mer attraktivt å frakte gods på skinner.

VI

Stortinget ber regjeringen øke jernbanetransportens konkurransekraft ved å forsere bygging av kryssingsspor på viktige godsstrekninger.

VII

Stortinget ber regjeringen endre konsesjonsvilkårene for Moss Lufthavn, Rygge, slik at tak på antall flybevegelser fjernes og åpningstid settes til kl. 06.00–24.00. Ved forsinket ankomst tillates landing etter kl. 24.00.

VIII

Stortinget ber regjeringen konkurranseutsette tårntjenestene ved norske flyplasser.

IX

Stortinget ber regjeringen utrede modell for statlig låneordning for samferdselsformål, og legge dette frem for Stortinget i forbindelse med nasjonalbudsjettet for 2014.

X

Stortinget ber regjeringen muliggjøre videreforsendelse av bagasje til de sluttdestinasjoner der tollbehandling er tilgjengelig på flyplassen.

XI

Stortinget ber regjeringen legge frem egen sak om nasjonalt prosjekt for å utvikle transportknutepunkt som kan sikre at de ulike transportmidlene kan fungere effektivt sammen.

XII

Stortinget ber regjeringen utrede bruk av tog med to etasjer for å utvide togkapasiteten.

XIII

Stortinget ber regjeringen inkludere bruk av ekspressbåt som tiltak innenfor kollektivtransport i de 4 største byområdene (mellom by og nærmeste nabokommuner) i tildeling av midler fra henholdsvis Belønningsordning og Bymiljøpakker.

XIV

Stortinget ber regjeringen fremlegge for Stortinget en statusrapport for universell utforming på alle transportområder.

XV

Stortinget ber regjeringen åpne for konkurranse om persontransport med tog, og gradvis avvikle NSBs monopol gjennom å åpne for kjøp av persontransporttjenester fra andre aktører.

XVI

Stortinget ber regjeringen styrke satsingen på jernbanefaglig utdanning, blant annet ved å gjøre den mer uavhengig av Jernbaneverket.

XVII

Stortinget ber regjeringen gjennomgå kjørevegsavgiften på jernbanen, med hensikt å kartlegge hvordan den bør utformes for å oppnå en konkurransenøytral infrastruktur med et mangfold av tilbydere.

XVIII

Stortinget ber regjeringen gjennom et offentlig–privat samarbeid planlegge for opp mot 80 døgnhvileplasser og spesielt tilrettelegge for dette der det bygges ny vei.

XIX

Stortinget ber regjeringen arbeide for en konkurransenøytral eierstruktur av alle offentlige godsterminaler, med like driftsvilkår overfor alle operatører.

XX

Stortinget ber regjeringen sette inn avbøtende strakstiltak mot dødsulykker på veinettet ved å gjennomføre sikring av ulykkespunkter og -strekninger hvor det er kartlagt høy ulykkesrisiko.

XXI

Stortinget ber regjeringen i løpet av 2014 legge frem egen sak om motorsyklenes rolle i norsk samferdsel.

XXII

Stortinget ber regjeringen iverksette nye tiltak for å redusere bruk av salt på norske veier.

XXIII

Stortinget ber regjeringen sørge for at nattfergetilbudet på strekningen Volda–Folkestad blir opprettholdt for å opprettholde dagens beredskap.

XXIV

Stortinget ber regjeringen starte et offentlig–privat samhandlingsprogram mellom myndigheter og bransje for å styrke konkurranseevnen til sjøtransporten, blant annet gjennom å kartlegge varestrømmer for å få et bedre grunnlag for å overføre mer gods fra vei til sjø.

XXV

Stortinget ber regjeringen gjennomføre en mulighetsstudie for å øke bruk av sjøbasert kollektivtransport sammen med aktuelle fylkeskommuner.

XXVI

Stortinget ber regjeringen gjennomføre endringer i lostjenesten med sikte på å redusere antall losinger gjennom økt bruk av farledsbevis, samt å redusere avgifter og gebyrer knyttet til lostjenesten.

XXVII

Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at det utarbeides en Nordisk transportplan.

XXVIII

Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023 – vedlegges protokollen.

Presidenten: Det voteres over komiteens innstilling til I–XXV og XXVII.

Presidenten gjør oppmerksom på at det er Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti som står bak innstillingen. Presidenten har forstått det sånn at Venstre støtter innstillingen. Presidenten antar at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ønsker å stemme imot.

Voteringstavlene viste at det var avgitt 55 stemmer mot og 47 stemmer for innstillingen.

(Voteringsutskrift kl. 00.21.30)

Torbjørn Røe Isaksen (H) (fra salen): President! Jeg stemte feil.

Presidenten: Dermed er komiteens innstilling til I–XXV og XXVII med 54 mot 48 stemmer ikke bifalt.

Det voteres over komiteens innstilling til XXVI.

Det er fremdeles Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti som står bak innstillingen. Presidenten antar at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Venstre ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling til XXVI ble med 54 mot 48 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.22.50)

Presidenten: Det voteres over komiteens innstilling til XXVIII.

Votering:Komiteens innstilling til XXVIII ble enstemmig bifalt.