Nasjonal transportplan 2014-2023

Meld. St. 26 (2012-2013), Innst. 450 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2013 Innst. 450 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i melding fra regjeringen har Stortinget drøftet norsk samferdselspolitikk for tiårsperioden 2014-2023. Meldingen omhandler både veg, jernbane, luftfart og kystforvaltning. Hovedgrepet er å prioritere tiltak for bedre kapasitet og et mer robust vegnett i distriktene, I byområdene er det lagt mest vekt på å utvikle et effektivt kollektivtilbud og økt tilrettelegging for syklister og fotgjengere. Målstrukturen skal være førende for transportetatenes handlingsprogrammer og Samferdselsdepartementets og Fiskeri- og kystdepartementets årlige budsjetter. Samlet statlig planramme til veg, jernbane og sjøtransport er 508 mrd. kroner, som er om lag 167 mrd. kroner høyere enn en videreføring av nivået i 2013. I tillegg er det lagt til grunn om lag 98,6 mrd. kroner i bompenger. Samlet sett utgjør dette 606,6 mrd. kroner i tiårsperioden. Forslag fra mindretall på Stortinget ble ikke vedtatt. Meldingen ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2013