Stortinget - Møte tirsdag den 18. juni 2013 kl. 09

Dato: 18.06.2013

Dokumenter:

(Innst. 352 S (2012–2013), jf. Dokument 8:49 S (2012–2013))

Sak nr. 3 [09:01:46]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik, Bård Hoksrud og Jan-Henrik Fredriksen om å fullføre utbyggingen av rv. 9 med gul midtstripe gjennom hele Setesdalen

Votering i sak nr. 3

Presidenten: Under debatten er det satt fram ett forslag. Det er forslag nr. 1, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet.

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 8:49 S (2012–2013) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik, Bård Hoksrud og Jan-Henrik Fredriksen om å fullføre utbyggingen av rv. 9 med gul midtstripe gjennom hele Setesdalen – vedlegges protokollen.

Presidenten: Det voteres alternativt mellom komiteens innstilling og forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen øke rammene for perioden 2014–17 slik at det unngås stans i utbyggingen av rv. 9 gjennom Setesdal.»

Venstre har varslet at de støtter innstillingen.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Fremskrittspartiet ble innstillingen bifalt med 79 mot 23 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 00.24.37)