Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik, Bård Hoksrud og Jan-Henrik Fredriksen om å fullføre utbyggingen av rv. 9 med gul midtstripe gjennom hele Setesdalen

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en plan om å fullføre utbyggingen av rv. 9 med gul midtstripe, gjennom hele Setesdal, med statlig finansiering.»

Det vises til dokumentet for nærmere grunngiving av forslaget.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Anne Marit Bjørnflaten, Susanne Bratli, Freddy de Ruiter, Gorm Kjernli, Magne Rommetveit og Tone Merete Sønsterud, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Bård Hoksrud og Arne Sortevik, fra Høyre, Trond Helleland, Lars Myraune og Ingjerd Schou, fra Sosialistisk Venstreparti, Hallgeir H. Langeland, fra Senterpartiet, Janne Sjelmo Nordås, og fra Kristelig Folkeparti, lederen Knut Arild Hareide, viser til representantforslaget og til vedlagte uttalelse, datert 23. april 2013, fra Samferdselsdepartementet v/statsråden i saken.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, viser for øvrig til behandlingen av Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023 og foreslår at dokumentet vedlegges protokollen.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet har merket seg at rv. 9 er tatt med i regjeringens kommende NTP, jf. Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023.

Disse medlemmer har også merket seg at Setesdal er avhengig av en effektiv og trygg rv. 9 med gul midtstripe for å ha fundament for videre utvikling og vekst i regionen. Det er også verdt å merke seg at regionen har vist stor vilje til egenfinansiering ved f.eks. bruk av konsesjonskraftmidler.

Disse medlemmer viser til at Fremskrittspartiet vil bygge ut rv. 9 med gul midtstripe så raskt som mulig, slik at det ikke blir stopp i utbyggingen. Stopp i utbyggingen vil påføre prosjektet unødvendige ekstrakostnader, men også store ulemper for befolkningen.

Disse medlemmer viser videre til at Setesdal regionråd sier at dersom regjeringens foreslåtte økonomiske ramme for første planperiode blir lagt til grunn, vil dette medføre minst to års stans i gjenstående utbygging. Rammen som er foreslått, strekker til at det blir utbygd to parseller i første handlingsplanperiode, mens hele sju parseller blir skjøvet ut i tid. Det tilsvarer utbygging av 7–8 km i første periode, og utsettelse av resterende 31–33 km til fremtiden.

Disse medlemmer ser at regjeringens foreslåtte ramme vil forsinke fremdriften, redusere sysselsettingen i anleggsbransjen i regionen, og det vil bli mindre effektiv prosjektgjennomføring med stor fare for at samlet restutbygging ikke vil bli gjennomført innen 2023.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen øke rammene for perioden 2014–17 slik at det unngås stans i utbyggingen av rv. 9 gjennom Setesdal.»

Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen øke rammene for perioden 2014–17 slik at det unngås stans i utbyggingen av rv. 9 gjennom Setesdal.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Komiteen viser til representantforslaget og merknadene og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument 8:49 S (2012–2013) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik, Bård Hoksrud og Jan-Henrik Fredriksen om å fullføre utbyggingen av rv. 9 med gul midtstripe gjennom hele Setesdalen – vedlegges protokollen.

Vedlegg

Brev fra Samferdselsdepartementet v/statsråden til transport- og kommunikasjonskomiteen, datert 23. april 2013

Dokument 8:49 S (2012—2013) representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik, Bård Hoksrud og Jan-Henrik Fredriksen om å fullføre utbyggingen av rv 9 med gul midtstripe gjennom hele Setesdalen

Jeg viser til brev av 10.04.2013 vedlagt ovennevnte Dokument 8:49 S (2012 2013). I brevet bes om uttalelse til et representantforslag om å legge fram en plan for å fullføre utbyggingen av rv 9 med gul midtstripe, gjennom hele Setesdal, med statlig finansiering.

Rv9 gjennom Setesdal er en viktig veg for å sikre utvikling og bolyst i regionen. Jeg vil berømme lokale myndigheters vilje og evne til å være konstruktive for å finne løsninger for vegen. Jeg legger opp til at det skal være en dialog videre for å klargjøre fremdrift og ambisjonsnivå.

Som det går fram av de detaljere prosjektlistene som er lagt ut på Samferdselsdepartementets nettsider, er det i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 prioritert til sammen 600 mill. kr i statlige midler til videre utbedring av rv 9 i Setesdalen, ekskl. sluttfinansiering av prosjektet Krokå – Langeid. Midlene er fordelt med 130 mill. kr i første fireårsperiode og 470 mill. kr i siste seksårsperiode. Departementet gjør oppmerksom på at det dessverre er oppgitt feil statlig beløp på side 286 i meldingen (500 mill. kr).

I tillegg til 600 mill. kr i statlige midler er det lagt til grunn 100 mil. kr i lokale tilskudd. Videre kommer evt. midler til tiltak innenfor programområdene og midler til tiltak for å ta igjen forfall. Gjennom arbeidet med Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2014-2017 (2023) vil det bli utarbeidet en plan for bruken av foreslåtte midler til rv 9 i Setesdalen. Handlingsprogrammet vil være et viktig grunnlag for prioriteringene i de årlige budsjetter.

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 28. mai 2013

Knut Arild Hareide

Anne Marit Bjørnflaten

leder

ordfører