Stortinget - Møte tirsdag den 18. juni 2013 kl. 09

Dato: 18.06.2013

Dokumenter:

(Innst. 353 S (2012–2013), jf. Dokument 8:60 S (2012–2013))

Sak nr. 4 [09:02:04]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan-Henrik Fredriksen, Øyvind Korsberg, Kenneth Svendsen, Åge Starheim, Arne Sortevik og Bård Hoksrud om konsekvensutredning av kystriksveiene i Finnmark, Troms, Nordland og Sogn og Fjordane

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt fire forslag, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet.

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 8:60 S (2012–2013) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan-Henrik Fredriksen, Øyvind Korsberg, Kenneth Svendsen, Åge Starheim, Arne Sortevik og Bård Hoksrud om konsekvensutredning av kystriksveiene i Finnmark, Troms, Nordland og Sogn og Fjordane – vedlegges protokollen.

Presidenten: Det voteres alternativt mellom komiteens innstilling og forslagene nr. 1–4, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede kystriksvei i Finnmark.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede kystriksvei i Troms.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede kystriksvei i Nordland.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede kystriksvei i Sogn og Fjordane.»

Venstre har varslet at de støtter innstillingen.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslagene fra Fremskrittspartiet ble innstillingen bifalt med 79 mot 23 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 00.25.23)